Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

kwartalnik naukowy

 

Czasopismo wydawane jest od 2000 roku przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Komisję Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i stanowi kontynuację prac wydawanych od 1987 r. przez te instytucje, wraz z Centralnym Ośrodkiem Metodycznym Studiów Nauczycielskich Instytutu Geografii.

Problematyka czasopisma dotyczy zagadnień związanych z kształtowaniem się przemysłu i usług oraz ich otoczenia w warunkach przechodzenia od industrialnej przez postindustrialną do informacyjnej fazy rozwoju cywilizacyjnego i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Zakładamy, że czasopismo jest forum wymiany wyników badawczych osiągniętych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych zajmujących się procesami przemian przestrzennych i funkcjonalnych struktur przemysłowych i usługowych w warunkach nasilających się procesów globalizacji i związanych z nimi procesami integracji europejskiej. Obok prac studialnych związanych głównie z zachowaniami różnego typu przedsiębiorstw i efektywnością ich funkcjonowania, podejmowane są prace modelowe, mające na celu precyzyjniejsze poznanie złożonych mechanizmów kształtowania przemysłu i jego otoczenia w nowych warunkach rozwoju cywilizacyjnego oraz możliwości wykorzystania ich w pracach aplikacyjnych związanych z budową strategii rozwoju różnej skali układów przestrzennych.

Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopismw tym Web of Science Core Collection - Emerging Source Citation Index, bazie Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters).

Zapraszamy do współpracy i składania artykułów.

 

ISSN (wersji papierowej): 2080-1653

ISSN (on-line): 2449-903X


Vol 32, No 4


Okładka

Research Issues in Polish Geography of Industry

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwa

DOI: 10.24917/20801653.324ISSN: 2449-903X