Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Problematyka czasopisma dotyczy zagadnień związanych z kształtowaniem się przemysłu i usług oraz ich otoczenia w warunkach przechodzenia od industrialnej przez postindustrialną do informacyjnej fazy rozwoju cywilizacyjnego i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Zakładamy, że czasopismo jest forum wymiany wyników badawczych osiągniętych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych zajmujących się procesami przemian przestrzennych i funkcjonalnych struktur przemysłowych i usługowych w warunkach nasilających się procesów globalizacji i związanych z nimi procesami integracji europejskiej. Obok prac studialnych związanych głównie z zachowaniami różnego typu przedsiębiorstw i efektywnością ich funkcjonowania, podejmowane są prace modelowe, mające na celu precyzyjniejsze poznanie złożonych mechanizmów kształtowania przemysłu i jego otoczenia w nowych warunkach rozwoju cywilizacyjnego oraz możliwości wykorzystania ich w pracach aplikacyjnych związanych z budową strategii rozwoju różnej skali układów przestrzennych. Zaprezentowane wyniki są często wykorzystywane w pracach aplikacyjnych podmiotów gospodarczych i instytucji samorządowych zwłaszcza w zakresie modernizacji, bądź budowania strategii rozwoju przestrzeni społeczno-gospodarczej i kulturowej.

 

Szczególna uwaga poświęcona jest problematyce badawczej związanej z:

•     rozwijaniem problemów metodologicznych geografii przemysłu i usług,

•     zmianą funkcji przemysłu i usług w procesach rozwoju cywilizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem budowy gospodarki opartej na wiedzy,

•     procesami restrukturyzacji krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w okresie zmian systemu gospodarowania, integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji,

•     przemianami potencjału produkcyjnego oraz struktur działowych przemysłu i usług różnej skali układów przestrzennych Polski i świata,

•     procesami kształtowania się korporacji międzynarodowych, globalnych sieci produkcyjnych i rozszerzenia się powiązań własnościowo-organizacyjnych, inwestycyjnych, kapitałowych, informacyjnych, handlowych i in. w gospodarce światowej,

•     kształtowaniem się przestrzennych form koncentracji przemysłu (okręgów, ośrodków i obszarów przemysłowych),

•     poziomem efektywności i konkurencyjności produkcji przemysłowej i działalności usługowej,

•     kształtowaniem się przemysłów zaawansowanej technologii i sektora informatycznego (IT),

•     serwicyzacją przemysłu,

•     procesami deindustrializacji, relokacji zakładów przemysłowych i zmianami w czynnikach lokalizacji działalności gospodarczej,

•     rolą sektora szkolnictwa wyższego i nauki oraz prac badawczo-rozwojowych w rozwoju społeczno-gospodarczym i ich wpływem na innowacyjność  przedsiębiorstw w układach przestrzennych różnej skali,

•     efektami mnożnikowymi rozwoju regionalnego,

•     rolą poszczególnych działów przemysłu i usług, ze szczególnym uwzględnieniem transportu i sektora usług turystycznych w strategii rozwoju układów krajowych, regionalnych i lokalnych,

•     rewitalizacją obszarów poprzemysłowych.

Prezentowane są również prace typu case study odnoszące się do kształtowania się i funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych oraz ich znaczenia dla kształtowania struktury przestrzennej przemysłu (ośrodki i okręgi przemysłowe, specjalne strefy ekonomiczne, strefy aktywności gospodarczej, technopolie, klastry, parki naukowo-techniczne) oraz transformacji wybranych działów przemysłu i usług w różnej skali układów przestrzennych.

Jesteśmy zainteresowani poszukiwaniem nowej problematyki badawczej, dlatego zapraszamy do współpracy. Dużą wagę przywiązujemy zarówno dla prac empirycznych badających zmiany zachowań różnego typu przedsiębiorstw jak i ujęciami teoretycznymi prowadzącymi do budowania teorii geografii przemysłu i usług.

 

 

Działy

Wprowadzenie

Redaktorzy
  • Tomasz Rachwał
  • Zbigniew Zioło
Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Articles

Redaktorzy
  • Tomasz Rachwał
  • Zbigniew Zioło
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Notatki naukowe

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Numer online

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura i kryteria recenzji

Do publikacji będą kwalifikowane jedynie artykuły oryginalne (nie drukowane w innym czasopiśmie lub jako rozdział w monografii), prezentujące najnowsze wyniki badań i nie będące kompilacją opracowań już istniejących. Pierwszym etapem procedury recenzowania jest opinia Redaktora Naczelnego (lub wskazanego przez niego członka Rady Redakcyjnej), który podejmuje wstępną decyzję o dopuszczeniu artykułu do dalszej procedury recenzji lub odrzuceniu, o czym informują niezwłocznie autora. W przypadkach niejednoznacznych ich decyzja jest konsultowana ze specjalizującym się w danej problematyce członkiem Rady Redakcyjnej. Następnie, do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki autora. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Recenzje są opracowywane w systemie „double-blind review process”, w którym recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji bez zastrzeżeń, dopuszczenia pod warunkiem wprowadzenia określonych zmian lub jego odrzucenia.

Artykuł kwalifikuje się do publikacji bez zmian tylko w przypadku, gdy co najmniej 7 z 13 kryteriów było ocenionych pozytywnie oraz żadne z kryteriów nie zostało ocenione negatywnie. Artykuł nie kwalifikuje się do publikacji obligatoryjnie w przypadku, gdy co najmniej 7 kryteriów było ocenionych negatywnie. W pozostałych przypadkach recenzent kwalifikuje artykuł do korekty.

Oprócz wniosków recenzentów, autor może otrzymać dodatkowe uwagi i sugestie zmian od Redaktora Naczelnego (lub wskazanego przez niego członka Rady Redakcyjnej), redaktora tematycznego tomu lub redaktora statystycznego w przypadku zastosowania w pracy metod statystycznych. Prace złożone do druku podlegają również redakcji językowej.

Formularz recenzji: doc, pdf

 

 

Polityka Open Access

Czasopismo publikowane jest na zasadach otwartego dostępu (open access), by można byłoswobodnie korzystać z jego zasobów, przy zachowaniu poszanowania praw autorskich twórców,zatem czytelnicy zobowiązani są do stosowania powszechnych zasad powoływania się na źródło icytacji, jak w przypadku publikacji w formie wydrukowanej.
Wersja elektroniczna czasopisma zamieszczana jest na stronie internetowej w terminie do roku odwydania wersji drukowanej (pierwotnej).

 

Zasady etyczne publikowania oraz polityka przeciwdziałania nadużyciom

Nasze czasopismo publikuje recenzowane artykuły. Wykorzystujemy najlepsze standardy etyki publikacji i podejmujemy wszelkie możliwe środki przeciwko nadużyciom w publikacjach. Nasze oświadczenia w zakresie etyki oparte są na zaleceniach Elsevier oraz na wytycznych COPE (The Committee on Publication Ethics), dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism.

Decyzje o opublikowaniu

Redaktor jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, które z artykułów zgłoszonych do czasopisma powinny być publikowane. Redaktor może się kierować polityką redakcji czasopisma i stosować się do wymogów prawnych, jakie obowiązują w sprawach o zniesławienie, naruszenie praw autorskich i plagiatu. Redaktor może konsultować się z innymi redaktorami i recenzentami w podejmowaniu tej decyzji.

Zasada „fair play”

Redaktor zawsze ocenia manuskrypty co do ich zawartości merytorycznej, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo oraz poglądy polityczne autorów.

Poufność

Redakcja nie może ujawniać żadnych informacji o nadesłanej pracy do nikogo poza autorem korespondencyjnym, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, członkami rady redakcyjnej i innymi doradcami redakcyjnymi oraz wydawcą.

Jawność i konflikt interesów

Niepublikowane materiały ujawnione w nadesłanej pracy, nie mogą być używane przez redaktora do własnych badań bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Wkład do decyzji redakcyjnej

Procedura recenzji pomaga redaktorowi w podjęciu decyzji redakcyjnych i poprzez kontakt z autorem może również pomóc autorowi w ulepszeniu jego artykułu.

Terminowość

Każdy recenzent, który czuje się niekompetentny do recenzji badań zawartych w nadesłanej pracy lub wie, że nie będzie możliwe wykonanie recenzji w terminie, powinien niezwłocznie zawiadomić redaktora o rezygnacji z podjęcia recenzji.

Poufność

Wszelkie prace otrzymane do recenzji muszą być traktowane jako poufne dokumenty. Nie mogą być one udostępniane innym osobom, z wyjątkiem osób dopuszczonych przez redaktora.

Standardy obiektywności

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Personalna krytyka autora jest niestosowna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy wraz ze wspierającymi argumentami.

Potwierdzenie źródeł

Recenzenci powinni identyfikować odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały przytoczone przez autorów. Każde stwierdzenie, że jakakolwiek obserwacja, wywód czy teza były wcześniej opublikowane powinny zawierać odpowiednie cytowania. Recenzent powinien również zgłosić redaktorowi wszelkie istotne podobieństwa lub powielenia między recenzowanym artykułem i innymi publikowanymi pracami, o których mu wiadomo.

Jawność i konflikt interesów

Uprzywilejowane informacje lub pomysły uzyskane poprzez recenzowanie prac muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osobistej korzyści. Recenzenci nie powinny oceniać prac, z którymi mają konflikt interesów wynikający z konkurencji, współpracy lub innych związków lub relacji z każdym z autorów, firm i instytucji związanych z tymi pracami.

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Standardy raportowania badań

Autorzy artykułów bazujących na oryginalnych badaniach powinni przedstawić dokładny opis wykonywanej pracy, jak i obiektywną dyskusję na temat jej znaczenia. Dane źródłowe powinny być dokładnie zaprezentowane w pracy. Praca powinna zawierać szczegółowe informacje i odwołania, dotyczące możliwości zezwolenia innym na jej wykorzystanie. Fałszywe lub świadomie nieprawdziwe oświadczenia stanowią nieetyczne zachowanie i nie są przez redakcję akceptowane.

Dostęp do danych i przechowywanie

Autorzy mogą być proszeni są o dostarczenie surowych danych wykorzystanych w pracy do oceny redakcyjnej i powinni w każdym przypadku być przygotowani do przechowywania tych danych w rozsądnym czasie po publikacji.

Oryginalność i cytowanie

Autorzy powinni upewnić się, że ich dzieła są całkowicie oryginalne, a jeśli używali pracy i / lub słów innych autorów, że odpowiednio powołali się na nie lub je zacytowali.

Wielokrotna, zbędna lub równoczesna publikacja

Autor generalnie nie powinien publikować prac opisujących zasadniczo te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji podstawowej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednego czasopisma jednocześnie stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest nie do przyjęcia.

Potwierdzenie źródeł

Należy zawsze podawać prawidłowe odniesienia do prac innych autorów. Autorzy powinni cytować publikacje, które mają duży wpływ na prowadzone badania.

Autorstwo pracy

Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, którzy wnieśli znaczący wkład do koncepcji, konstrukcji, wykonania, lub interpretacji publikowanych badań. Wszystkie osoby, które wniosły znaczący wkład powinni być wymienieni jako współautorzy. Pozostałe osoby, które uczestniczyły w niektórych istotnych aspektach projektu badawczego, powinny być wymienione na liście osób współpracujących lub wspierających badania.

Autor korespondencyjny powinien zapewnić, że wszyscy odpowiedni współautorzy są wymienieni w pracy, i że wszyscy współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu i zgodziły się na jego złożenie do publikacji.

Jawność i konflikty interesów

Wszyscy autorzy powinni ujawnić w swojej pracy jakiekolwiek finansowe lub inne istotne  konflikty interesów, które mogą być interpretowane w sposób mogący wpłynąć na wyniki lub interpretacje swoich dzieł (wzór oświadczenia: doc, pdf). Wszystkie źródła wsparcia finansowego dla projektu badawczego powinny być ujawnione w oświadczeniu (doc, pdf).

Istotne błędy opublikowanych prac

Gdy autor odkrywa znaczący błąd lub nieścisłość w swojej własnej pracy po jej opublikowaniu, to jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie o tym redaktora czasopisma lub wydawcy i współpracować z redaktorem w celu wycofania lub skorygowania artykułu.

Informacje o działaniach zapobiegającym praktykom nierzetelności naukowej, w tym praktyk „ghostwriting" i „guest authorship"

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby czytelnicy mieli pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy i wkład w ich powstanie w przypadku prac współautorskich. Dlatego dużą wagę przywiązuje się do jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (pod względem merytorycznym, rzeczowym, finansowy etc.). Za nieetyczne postawy redakcja uznaje m.in. praktyki „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” (inaczej „honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem bądź współautorem publikacji. W związku z powyższym autorzy publikacji składanych do druku są zobowiązani do:

1. Ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt, tzw. „corresponding author”.  Wzór oświadczenia 1: doc, pdf

2. Zamieszczenia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure"). Wzór oświadczenia 2: doc, pdf

3. Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting" i „guest authorship" oraz innych przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).

 

 

 


ISSN: 2449-903X