Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy

Zbigniew Zioło

Abstrakt


Nasilający się proces kształtowania społeczeństwa informacyjnego stwarza nowe uwa-runkowania dla funkcjonowania i rozwoju wszystkich sektorów życia gospodarczego, społecznego i kulturowego, w tym także dla przemysłu i usług. Na tym tle w pracy podjęto problematykę miejsca przemysłu i usług w gospodarce, mechanizmy wdrażania innowacji oraz przedstawiono wysokości nakładów finansowych na działalność badawczo-rozwojową dominujących światowych korporacji, w tym według sektorów oraz według krajów lokalizacji ich zarządów.

Słowa kluczowe


badania i rozwój; gospodarka oparta na wiedzy; innowacje; korporacje światowe; przemysł; usługi

Bibliografia


Domarecki, K., Petru, R., Czas na nowoczesne uprzemysłowienie. Rzeczpospolita, 30 sierpnia 2012.

Gorzelak, G. (2009). Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii, czy peryferia kryzysu. Regional Studies Association – Sekcja Polska. Warszawa.

Kamińska, W., Heffner, K. (red.) (2010). Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiej-skich. Studia KPZK PAN, t. CXXVI, Warszawa.

Kieżun, W. (2012). Patologia transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Kilar, W. (2010). Procesy kształtowania się korporacji Ericsson. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 153–168.

Kilar, W., Cieluch, M. (2008). Kształtowanie się i organizacja przestrzenna korporacji ponadnarodowej Honda. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 188–203.

Kudełko, J. (2010). Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego. W: T. Kudłacz (red.), Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. Studia KPZK PAN, t. CXXXI. Warszawa.

Kudełko, J. (2011). The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, vol. 2. STS Science Centre. London.

Kudełko, J. (2013). Determinanty i szanse rozwoju województw Polski Wschodniej. Studia KPZK PAN.

Mikołajewicz, Z. (2003). Uwstecznienie struktury przedmiotowej polskiego przemysłu i jego skutki dla procesów integracji z Unią Europejską. W: J.J. Tomidajewicz (red.), Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wyd. Akademia Ekonomiczna.

Mikołajewicz, Z. (2007). Innowacyjność w przemyśle warunkiem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W: M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania. Warszawa: PWN.

Prusek, A. (2009). Polityka spójności a efektywność społeczno-ekonomiczna. W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI wieku. Katowice: Wyd. Nauk. Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Rachwał, T. (2003). Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5, 129– 138.

Rachwał, T. (2006), Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 203–219.

Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskich w świetle wybranych mierników. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105–124.

Sadowski, Z. (2006). Akcesja do Unii Europejskiej a kierunki rozwoju Polski. W: Gospodarcze skutki Akcesji Polski do Unii Europejskiej. Opole: Wyd. Nauk. Uniwersytetu Opolskiego.

Wajda, E. (2003). Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5, 85–114.

Wajda, E. (2006). Rozwój i struktura przestrzenna działalności firmy Nokia w latach 1997–2003. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 219–240.

Wajda, E., Zalewska, K. (2003). Struktura przestrzennoorganizacyjna korporacji General Motors. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 119–127.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2006). Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8.

Zioło, Z. (2010). Uwarunkowania kształtowania się procesów transformacji przemysłu i usług. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 45–60.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.