Rola sektora usług w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w Indiach

Anna Wróbel

Abstrakt


Charakterystyczną cechą gospodarki Indii jest dynamiczny rozwój sektora usług. Indiewpisują się w ogólną tendencję do wzrostu udziału usług w zatrudnieniu i dochodzie narodowym.Sektor usług w Indiach wytwarza ponad połowę PKB. Indyjski eksport usług charakteryzuje równieżjedna z największych dynamik wzrostu na świecie. Indie należą do grupy głównych światowycheksporterów usług biznesowych, w szczególności usług sektora IT i usług informacyjnych. Kraj tenjest światowym liderem offshoringu usług. Indie pozostają najczęściej wybieranym miejscem delokalizacjidziałalności usługowej oraz zajmują czołową pozycję w rankingach atrakcyjności dla offshoringuusług. Indie są przykładem kraju, który próbuje przejść od gospodarki opartej na rolnictwie dogospodarki usługowej, przy równoczesnych działaniach służących rozwojowi nowoczesnej produkcjiprzemysłowej. Dodatkowo wzrost znaczenia sektora trzeciego w tym kraju jest elementem budowygospodarki opartej na wiedzy. Celem opracowania jest analiza roli sektora usług w procesie tworzeniagospodarki opartej na wiedzy w Indiach. Artykuł został podzielony na trzy części. W części pierwszejukazano znaczenie sektora usług w gospodarce Indii. Część druga analizuje znaczenie usług information-intensive w budowie gospodarki opartej na wiedzy w Indiach oraz przedstawia zalety tego krajujako miejsca delokalizacji działalności usługowej. W tym miejscu dokonano również charakterystykiindyjskiego eksportu usług, pod względem jego struktury rzeczowej oraz występujących przewag komparatywnych.Trzecia cześć opracowania poświęcona została uwarunkowaniom rozwoju nowoczesnegosektora usług w Indiach.

Słowa kluczowe


Indie; usługi; gospodarka oparta na wiedzy; offshoring; sektor IT

Bibliografia


A.T. Kearney, (2009). The Shifting Geography of Offshoring. The 2009 A.T. Kearney Global Services Location IndexTM. Chicago: A.T. Kearney

A.T. Kearney, (2011). Offshoring Opportunities Amid Economic Turbulence. The A.T. Kearney Global Services Location IndexTM. Chicago: A.T. Kearney

Commander, S. et al. (2008). The Consequence of Globalisation: India’s Software Industry and Crossborder Labour Mobility. The World Economy, 31(2), 187–211

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee – an EU-India Strategic Partnership. Brussels, 16.6.2004, COM/2004/0430 final

D’Costa, A.P. (2011). Geography, Uneven Development and Distributive Justice: The Political Economy of IT Growth in India. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 4, 237–251

Das, K. (2007). GATS Negotiation and India: Evolution and State of Play. Journal of World Trade, 41(6), 1185–1236

Datt, G., Ravallion, M. (2011). Has India’s Economic Growth Become More Pro-Poor in the Wake of Economic Reforms? The World Bank Economic Review, 25(2), 157–189

Dougherty, S.M., Herd, R. (2008). Improving Human Capital Formation in India. OECD Economics Department Working Papers, 625

Farasat, S. (2008). India’s Quest for Regional Trade Agreements: Challenges Ahead. Journal of World Trade, 42(3), 433–460

Gooptu, N. (2011). Economic Liberalization, Urban Politics and the Poor. W: R. Sanjay, J. Harriss, R. Corbridge (red.), Understanding India’s New Political Economy: A Great Transformation? New York: Routledge, 35–48

Gupwell, D., Gupta, N. (2009). EU FTA Negotiation with India, ASEAN and Korea: the Question of Fair Labour Standards. Asia Europe Journal, 7, 79–95

Gurbała, M. (2010). Przemysł high-tech a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 187–200

Kilar, W. (2009). Zróżnicowanie potencjału ekonomicznego światowych korporacji informatycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 110–121

Kliniewicz, K. (2008). Indyjski model offshoringu. Wnioski dla Polski. W: A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services center. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 255–284

Ministerial Declaration, Doha, 14 November 2001. Pozyskano z: http://www.wto.org/english/thewto_ e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm

Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz (2007). Chiny i Indie w procesie globalizacji

Potencjalne konsekwencje dla Polski. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki

Munsil, S. (2011). India’s Offshoring Role. Outsourcing Yearbook 2011. Pozyskano z: http://www.eoa-spain.es/1/the_outsourcing_yearbook_2011_203894.html

Ravallion, M. (2011). A Comparative Perspective on Poverty Reduction in Brazil, China, and India. Policy Research Working Paper, 5080

Richardson, J.B. (1987). What Really Happened at Punta del Este: Understanding the Framework of the Uruguay Round. W: D. Riddle (red.), Toward an International Service and Information Economy. Bonn: Friedrich Ebert Foundation Reserve Bank of India. Pozyskano z: http://www.rbi.org.in

Szukalski, S.M. (2008). Chiny i Indie na globalnym rynku usług. Stan i perspektywy. W: K. Kłosiński (red.), Chiny-Indie: ekonomiczne skutki rozwoju. Lublin: Wydawnictwo KUL, 49–68

Szymaniak, A. (2008). Polska w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług. W: A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services center. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 285–312

Uliszak, R., Grad, N. (2012). Innowacyjność kluczem rozwoju firmy IBM. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 40–53

World Bank Data. Pozyskano z: http://www.worldbank.org

WTO (2011). World Trade Report 2011, The WTO and preferential trade agreements: From coexistence to coherence. Geneva: WTO

WTO (2012). International Trade Statistics 2012. Geneva: WTO

Wróbel, A. (2009). Międzynarodowa wymiana usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Zajączkowski, J. (2008). Indie w stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Zajączkowski, J. (2010). Unia Europejska-Indie: strategiczne partnerstwo. W: J. Adamowski, K.A. Wojtaszczyk (red.), Strategie rozwoju Unii Europejskiej. Warszawa: Aspra JR, 223–252

Zioło, Z. (2012). Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 9–32


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.