Realizacja innowacyjnej usługi na przykładzie wdrożenia systemu zarządzania projektami

Jacek Strojny

Abstrakt


Artykuł przedstawia problematykę wprowadzania innowacji na przykładzie wdrożenia systemu zarządzania projektami. Przedstawiono w nim ogólną charakterystykę usługi oraz wybrane doświadczenia autora zebrane podczas realizacji kilkunastu wdrożeń systemów zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i samorządach. Aspekty związane z tym zagadnieniem odniesiono do kontekstu zewnętrznego, a więc kształtowania się gospodarki opartej na wiedzy. Podkreślono znaczący wpływ powstającej w niej presji na innowacje na zachowanie się organizacji. Dostosowując się do wymagań otoczenia w coraz większym stopniu muszą się one angażować we wprowadzanie innowacji organizacyjnych.

Jednym z przykładów takiej aktywności jest wprowadzenie orientacji projektowej. Tego typu zmiana wprowadza w przedsiębiorstwie nowe warunki realizacji pracy, dzięki zastosowaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie: struktury organizacyjnej, technik zarządzania ludźmi czy technik planowania i controllingu zadań. Organizacja zorientowana projektowo jest bardziej elastyczna, a przez to skuteczna i efektywna. Ponadto lepiej zaspokaja potrzeby klientów oraz innych interesariuszy, co wpływa pozytywnie na zdolności konkurowania.

W Polsce w wielu branżach wprowadzenie orientacji projektowej można wciąż traktować jako innowację o zasięgu branżowym, wpływającą na podniesienie potencjału konkurencyjnego. Wraz z rozpo­wszechnieniem się tego typu rozwiązań poziom innowacyjności spada, wciąż jednak w odniesieniu do przedsiębiorstwa takie wdrożenie traktować należy jako zmianę radykalną, która zgodnie z podejściem przyjętym w Podręczniku Oslo ma spełniać kryteria innowacji. Wydaje się, że wprowadzenie systemu zarządzania projektami wciąż może być traktowane jako działanie wysoce innowacyjne, m.in. w odnie­sieniu do polskich instytucji badawczo-rozwojowych.


Słowa kluczowe


innowacje organizacyjne; zarządzanie projektami; usługi wdrożeniowe; kapitał ludzki; gospodarka oparta na wiedzy

Bibliografia


Dałkowski, B., Staśko, L., Zalewski, M. (red.). (2009). Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA. Gdańsk: Stowarzyszenie Project Management Polska.

i (2010). Ewolucja sektora usług w Polsce w latach 1995–2008. Warszawa.

Frame, J.D. (2001). Zarządzanie projektami w organizacjach. Warszawa: WIG-PRESS.

Francik, A. (2003). Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.

Kisielnicki, J. i in. (red.) (2008). Zarządzanie projektami inwestycyjnymi – aktualne problemy i metody. Gdańsk: Stowarzyszenie Project Management Polska.

Kisielnicki, J. (red.) (2009). Project Management w czasach kryzysu. Gdańsk: Stowarzyszenie Project Management Polska.

Lewis, J.P. (2005). Podstawy zarządzania projektami. Gliwice: Helion.

Lock, D. (2009). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.

Matusiak, K.B. (red.) (2011). Innowacje i transfer technologii. Warszawa: PARP.

Niedbała, B. (2008). Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty. Kraków: Wolters Kluwer.

Project Management Institute (2008). PMBok Guide 4th Edition. USA.

OECD/European Communites (2008). Podręcznik Oslo. Warszawa.

TSO (2010). PRINCE2TM – Skuteczne zarządzania projektami. GB.

Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., Witczak, H. (2004). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.