Wiedza jako podstawowy czynnik rozwoju przemysłu i usług

Tomasz Tadeusz Brzozowski

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest wiedza jako podstawowe narzędzie, mające zastosowaniew przemyśle i usługach. Obecnie waga kontekstowa wiedzy jest zmienna i coraz częściej związana z jejwspółczesnym wymiarem pragmatycznym. Wydaje się, że sięgająca swymi korzeniami starożytnościi średniowieczna idea bezinteresowności nauki dziś należy już do przeszłości.Celem niniejszego artykułu jest więc próba redefinicji rzeczywistego znaczenia wiedzy w czasachwspółczesnych i ustalenie, w jakim stopniu sfera biznesu wpływa na kształt relacji społecznych.Zachodzące dziś zmiany w sposobach odnoszenia się ludzi do siebie, moim zdaniem, są rezultatemekspansji oraz wynikiem atrakcyjności świata ekonomicznego dla współczesnego człowieka.Aktualnie, pragmatycznie zorientowana wiedza zawęża ją do roli instrumentu podnoszącego stopę zyskulub przyczyniającego się do wzrostu poziomu konkurencyjności w obszarze biznesu. Te najważniejszei najbardziej widoczne zmiany, jakie zachodzą w rozumieniu i postrzeganiu dzisiejszej wiedzy,mają zastosowanie również w sektorze przemysłu i usług.

Słowa kluczowe


wiedza; redefinicja; pragmatyzm; przemysł;usługi

Bibliografia


Bauman, Z. (2012). To nie jest dziennik. Przeł. M. Zawadzka. Poznań: Wydawnictwo Literackie.

Brzozowski, T.T. (2009). Teleworking/telecommuting – system podnoszący stopień zinformaty¬zowania sektora pracy. Szanse i zagrożenia dla społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 143–159.

Brzeziński, J. (1996). Doświadczenia uniwersytetu europejskiego a przyszła organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce. W: Idea Uniwersytetu u schyłku tysiąclecia. Praca zbiorowa. Warszawa, 91–101.

Castells, M., Aoyama, Y. (1994). Paths Towards The Informational Society: Employment Structure in G-7 Countries, 1920–90. International Labor Revirew, 133.

Cyrek, M. (2007). Wybrane koncepcje pomiaru gospodarki opartej na wiedzy. W: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy. Praca zbio¬rowa, Zeszyt Nr 10, Katedra Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 208–224.M.eke

Dylus, A. (2005). Globalizacja. Wrocław: Ossolineum.

Friedman, T.L. (2005). The world is flat. A Brief history of the globalized. World in the Twenty-first Century. London: Penguin Books.

Hannerz, U. (2006). Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca. Przeł. K. Franek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sassen, S. (2007). Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy. Przeł. J. Tegnerowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lyotard, J.F. (1997). Kondycja ponowoczesna. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa: Aleteia.

Mielcarek, P. (2008). Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle Unii Europejskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 108–115.

Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 153–168.

Porębski, L. (2003). Rewolucja informacyjna jako źródło nowych podziałów społecznych, W: R. Borkowski (red.), Globalopolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia. Warszawa: Pax.

Soros, G. (1999). Kryzys światowego kapitalizmu. Warszawa.

Taylor, Ch. (2002). Globalopolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia. Przeł. A. Pawelec. Kraków: Znak.

eWallerstein, I. (2007). Ain I.rzeł. K. Gawlicz, M. Starnawski. Warszawa: Dialog.

Cyrek, M. (2007, 27 sierpnia). Wybrane koncepcje pomiaru gospodarki opartej na wiedzy. Pozyskano z: http://www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt10/16.pdf.

Gazda, P. (2011, 13 stycznia). Internet 2010 w liczbach: biliony e-maili, miliardy użytkowników, setki milionów stron. Pozyskano z http://webhosting.pl/Co.sie.dzialo.w.Internecie.w.2010.roku.

Vobacom. (2013, 7 lipca). Pozyskano z: http://www.vobacom.pl/Rozwoj_Internetu_w_Polsce_i_na_ swiecie.

Raport Strategiczny IAB Polska Internet 2012 (2013, 6 lipca). Pozyskano z: http://www.iabpolska.pl/ index.php?mnu=91.

Szarucki, M. (2013, 27 sierpnia). Pozycja Polski na tle wybranych krajów w rankingu gospodarki opartej na wiedzy. Pozyskano z: http://www.naukaigospodarka.pl/index.php?option=com_con-tent&view=article&id=285%3Apozycja-polski-na-tle-wybranych-krajow-w-rankingu- -gospodarki-opartej-na-wiedzy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108〈=pl.

Cyrek, M. (2013, 4 lipca). Wybrane koncepcje pomiaru gospodarki opartej na wiedzy. Pozyskano z: http://www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt10/16.pdf.

Raport (2013, 11 stycznia). Pozyskano z: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/10838.pdf /.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.