Zależność pomiędzy miejscem w międzynarodowych hierarchiach miast a poziomem usług turystycznych

Piotr Raźniak

Abstrakt


W niniejszym opracowaniu przedstawiono poziom rozwoju usług i infrastruktury turystycznej,która może wpływać na oddziaływanie międzynarodowe danego ośrodka. W badaniu wziętopod uwagę liczbę noclegów udzielonych turystom zagranicznym, wyposażenie obiektów noclegowychw usługi konferencyjne oraz liczbę obiektów noclegowych średniej i wyższej kategorii. Utworzonoranking polskich miast wojewódzkich pod względem poziomu usług i infrastruktury, a następnie odniesionogo do hierarchii miast globalnych, europejskich. Otrzymany ranking zestawiono również z poziomemrozwoju społeczno-ekonomicznego polskich dużych miast. Stwierdzono, iż polskie ośrodki,które cechowały się najlepiej rozwiniętą bazą noclegową średniej i wyższej klasy oraz oferowały szerokiwachlarz usług związanych z organizacją spotkań biznesowych i konferencji, są także najwyżejsklasyfikowane w hierarchiach międzynarodowych. Ponadto nie stwierdzono bezpośredniego związkupomiędzy liczbą ludności danego ośrodka a liczbą turystów zagranicznych odwiedzających dane miasto,czy też poziomem rozwoju infrastruktury i usług turystycznych tych miast.

Słowa kluczowe


hierarchie miast; miasta światowe; turystyka biznesowa; usługi turystyczne

Bibliografia


Bartoszewicz, W., Borne-Januła, H., Buczak, T., Skalska, T., Socjała J. (2003). Metodologia badań i badania pilotażowe turystyki biznesowej. Warszawa: Instytut Turystyki.

Beaverstock, J.V, Smith, R.G., Taylor, P.J. (1999). A Rooster of World Cities. Cities, 6(6), 445–458.

Bogdański, M. (2012). Socio-economic Potential of Polish Cities – a Regional Dimension. Bulletin of Geography Socio-economic Series, 17, 13–20.

Burger, J.M., Knaap B. van der, Wall, R.S. (2012). Revealed Competition for Greenfield Investment in European Regions. Journal of Economic Geography, published September 2012 (online).

METREX – European Metropolitan Regions and Areas (2000). www.eurometrex.org/EN/index.asp

ESPON Atlas. (2006). Mapping the Structure of the European Territory. Federal Office for Building and Regional Planning.

GAWC Research Data, http://www.lboro.ac.uk/gawc.

Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Gorzelak, G., Jałowiecki, B., Smętkowski, M. (red.). (2009). Obszary Metropolitalne w Polsce: proble¬my rozwojowe i delimitacja. Raporty i analizy EUROREG 1/2009, Warszawa.

Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2011). Łódź u progu XX wieku. Studia Miejskie, nr 4, Opole, 131–138.

Jałowiecki, B. (red.). (2006). Uwarunkowania i szanse rozwoju polskich metropolii. Warszawa: Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej MGPiPS.

Krätke, S. (2007). Metropolisation of the European Economic Territory as a Consequence of Increasing Specialisation of Urban Agglomerations in the Knowledge Economy. European Planning Studies, 15, 1–27.

Kulbaczewska, M., Kubicki, R. (2007). Analiza ruchu turystycznego w zakładach uzdrowiskowych na tle obiektów noclegowych ogółem w województwie zachodniopomorskim w latach 2001–2005. Zeszyty Naukowe, 466, Uniwersytet Szczeciński.

Kulesza, I. (red.). (2008). Turystyka biznesowa w Polsce. Warszawa: Instytut Turystyki.

Kurek, S. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej w świetle wybranych mierników. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 87–104.

Kłębek, K. (red.). (2009). Turystyka biznesowa w Polsce. Kraków: AWF.

Michalak, Z., Warzocha, J. (2007). Turystyka biznesowa jako produkt łagodzący skutki sezonowości w działalności hotelarskiej. Zeszyty Naukowe, 466, Uniwersytet Szczeciński.

Nowakowska, A. (2002). Turystyka, turysta, ruch turystyczny. W: G. Gołembski (red.). Kompedium wiedzy o turystyce. Warszawa–Poznań: PWN, 191–196.

Raźniak, P. (2012a). Procesy społeczno-ekonomiczne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Prace Geograficzne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 129, 63–81.

Raźniak, P. (2012b). Global Connections of European Metropolises – an Attempt to Typology, Multikulturalis Muhely, 2, 102–108.

Raźniak, P. (2013). Globalne powiązania metropolii europejskich – próba typologii. Studia Miejskie, 9, 83–94.

Suliborski, A., Wójcik, M., Walkiewicz, D. (2010). Funkcje i struktura funkcjonalna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W: A. Jewtuchowicz, M. Wójcik (red.). Łódzka Metropolia – Problemy integracji gospodarczej, Łódź, 21–40.

Szymańska, A.I. (2012a). User-driven Innovation – a Consumer as a Source of Innovation in the Enterproise. W: K. Zawadzki (red.). Challenges for the SME Sector in the Twenty-first Century, Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, 58–67.

Szymańska, A.I. (2012b). User-driven Innovation (UDI) – nowe podejście do innowacji a preferencje konsumentów. W: R. Pukała (red.). Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i instytucja¬mi. Wybrane zagadnienia. Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- -Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 9–31.

Szymańska, A.I. (2012c). Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw. W: A. Stabryła, T. Małkus (red.). Strategie rozwoju organizacji, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków, Mfiles.pl, 183–197.

Taylor, P.J., Hoyler, M., Sánchez-Moral, S. (2012). European Cities in Globalization: A Comparative Analysis Based on the Location Strategies of Advanced Producer Services. GAWC Research Bulletin, 416, http://www.lboro.ac.uk/gawc.

Taylor, P.J. (2012). The Challenge Fading World City Network Analysis. GaWC Research Bulletin, 409, http://www.lboro.ac.uk/gawc.

Taylor, P.J., Ni, P., Derudder, B., Hoyler, M., Huang, J., Lu, F., Pain, K., Witlox, F., Yang, X., Basens, D., Shen, W. (2010). Measuring the World City Network: New Results and Developments. GaWC Research Bulletin, 300, http://www.lboro.ac.uk/gawc.

Vijver, E. Van De, Derudder, B., Bassens, D., Witlox, F. (2012). Filling Some Black Holes: Modeling the Connection between Urbanization, Infrastructure, and Global Service Intensity. GAWC Research Bulletin, 396, http://www.lboro.ac.uk/gawc.

Winiarczyk-Raźniak, A., Raźniak, P. (2012). Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Zdon-Korzeniowska, M., Rachwał, T. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 116–128.

Zuzańska-Żyśko, E. (2012). Funkcje metropolitalne Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2(48), 39–61.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.