Zmiany struktury przestrzennej usług i ich konsekwencje dla rynku pracy województwa śląskiego

Franciszek Kłosowski

Abstrakt


Celem analizy jest określenie zmian dokonujących się w usługach województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po roku 2008 (kryzys gospodarczy). Zebrany materiał pozwolił na sformułowanie następujących wniosków:

1. Analiza danych statystycznych oraz wyników badań ankietowych pozwala na stwierdzenie, że w odniesieniu do usług województwa śląskiego trudno mówić o kryzysie gospodarczym, chociaż można zauważyć znaczne spowolnienie rozwoju, które było jednak przesunięte w czasie w stosunku do kryzysu ogólnoświatowego (objęło lata 2010 i 2011).

2. W badanym okresie dokonały się znaczące zmiany poziomu rozwoju usług w gminach województwa śląskiego. Nie zmieniło to jednak ogólnego obrazu rozwoju usług, w którym dominującą pozycję zachowały Katowice. Nastąpiło jednak nieznaczne zmniejszenie przestrzennych dysproporcji w poziomie rozwoju usług.

3. Wzrost liczby pracujących w usługach ograniczył negatywne konsekwencje dla runku pracy. Ustalono, że wysoki poziom rozwoju usług korzystnie wpływa na niższą stopę bezrobocia, jednak brak jest istotnej statystycznie zależności między dynamiką zmian w usługach a podobnymi zmianami w poziomie bezrobocia.


Słowa kluczowe


kryzys gospodarczy; rynek pracy; struktura przestrzenna usług; usługi; województwo śląskie

Bibliografia


Barczak, B., Bartusik, K. (2010). Istota, uwarunkowania i następstwa kryzysu. W: A. Stabryła (red.). Zarządzanie kryzysem. Kraków: Mfiles.pl.

Borchert, I., Mattoo, A. (2009). The Crisis-Resilience of Services Trade, Policy Research Working Paper, 4917. Washington: World Bank. Pozyskano z http://documents.worldbank.org/curated/en/2009/04/10497349/crisis-resilience-services-trade.

Dorocki, S. (2011). Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 67–86.

Euronews (2010). Wpływ kryzysu gospodarczego na zatrudnienie, 31. Pozyskano z www.pip.gov.pl/ html/pl/prewencja/wsm/doc/euronews31.pdf.

Forlani, E. (2010). Competition in The Service Sector and The Performances of Manufacturing Firms: Does Liberalization Matter? CESifo Working Paper, 2942. File:///E:/Users/uzytkownik/ Downloads/cesifo1_wp2942.pdf.

Ilnicki, D. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 11.

Januszkiewicz, W. (2011). Kilka refleksji na temat odporności sektora usług na globalną recesję gospodarczą. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 3, Zeszyty Naukowe, 665, 33–40. Uniwersytet Szczeciński.

Kłosowski, F. (2014). Problemy z wykorzystaniem pracujących jako miernika rozwoju usług (przykład wjewództwa śląskiego), Space – Society – Economy, 13, 269–280.

Kłosowski, F. (2008). Usługi. W: M. Tkocz (red.). Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 87–107.

Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia (2009). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Lettice, F., Tschidaa, M., Forstenlechnerb, I. (2013). Managing in An Economic Crisis: The Role of Market Orientation in An International Law Firm. Journal of Business Research. Pozyskano z http://dx.doi.org/10.1016/ j.jbusres.

Nazaruk, J.M. (2013). Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę Polski i jej regionów. W: R. Kisiel, M. Wojarska (red.). Wybrane aspekty rozwoju regionalnego. Olsztyn: Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, 75–89.

Nowosielska, E. (2002). Sektor usług w aglomeracji warszawskiej w latach dziewięćdziesiątych. Prace Geograficzne, 184, Warszawa: IGiPZ PAN, 195–227.

Nyklewicz, K. (2013). Wpływ kryzysu gospodarczego na stosunki zatrudnienia w sektorze usług w Niemczech. W: D. Kotlorz (red.). Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy – ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 112–121.

Parysek, J. (2005). Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne.

Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Runge, A. (2010). Procesy i struktury ludnościowe w województwie śląskim. W: Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988–2008. Katowice: Urząd Statystyczny w Katowicach, 33–82.

Runge, J., Kłosowski, F. (2011). Changes in population and economy in śląskie voivodship in the context of the suburbanization process. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 89–106.

Stefaniak-Kopoboru, J. (2013). Przedsiębiorstwa usługowe Unii Europejskiej wobec kryzysu gospodarczego. Zarządzanie i Finanse – Jurnal of Managament and Finanse, 4(4), s. 239–255.

Sitek, J., Runge, J., Kłosowski, F., Runge, A., Petryszyn, J., Pytel, S., Spórna, T., Kurpanik, M., Zuzańska-Żysko, E. (2013), Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego. Sosnowiec: SGP WSL.

Śleszyński, P. (2003). Rozkład przestrzenny działalności gospodarczej w aglomeracji warszawskiej, Przegląd Geograficzny, 75(3), 403–432.

Zieliński, M. (2012). Kryzys gospodarczy a sytuacja na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej w latach 2007–2011. Oeconomia Copernicana, 2, 57–68.

Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tendencje wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9–32.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.