Skuteczność pozyskiwania środków na realizację projektów unijnych w miastach wojewódzkich w perspektywie 2007–2013

Agnieszka Mrozińska

Abstrakt


Wejście Polski do Unii Europejskiej rozszerzyło możliwości finansowania polityki rozwojowej, stawiając pytanie o sposób redystrybucji środków finansowych. Spowodowało ono konieczność wypracowania mechanizmu zarządzania środkami finansowymi z uwzględnieniem charakterystyki obszarów, do których kierowano wsparcie. Celem artykułu jest zweryfikowanie skuteczności pozyskiwania projektów unijnych przez podmioty z miast wojewódzkich, połączonej z czynnikami związanymi z konkurowaniem o środki finansowe, poziomem przedsiębiorczości i zamożnością mieszkańców miast. W badaniu uwzględniono liczbę i wartość wniosków składanych o dofinansowanie oraz wniosków rozliczających projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2007–2013.


Słowa kluczowe


efektywność; fundusze unijne; miasta; perspektywa finansowa 2007–2013; wnioski unijne

Bibliografia


Adamus, W. (2009). Wpływ metropolii na rozwój społeczno-gospodarczy regionu (podejście metodologiczne). W: Z. Makieła (red.). Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Boudeville, J.R. (1966). Problems of Regional Economic Planning. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Christaller, W. (1933). Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung ūber die Gesetzmässigkeit der Vorbereitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen. Jena: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Churski, P. (2009). Polityka regionalna w okresie 2004–2006 a spójność i konkurencyjność Wielkopolski. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, 9, 97–133.

Czyż, T. (2009). Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce. Przegląd Geograficzny, 81(4), 445–459.

Domański, B. (2008). Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju? W: T. Marszał (red.). Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 135–143.

Friedmann, J. (1972). A general theory of polarized development, W: N.M. Hansen (red.). Growth Centres in Regional Economic Development. New York: Free Press, 82–107.

Gaczek, W.M. (2009). Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Gawlikowska-Hueckel, K. (2002). Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja? Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Gorzelak, G. (2004). Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni. Studia Regionalne i Lokalne, 4(18), Warszawa, 37–72.

Hausner, J. (2001). Modele polityki regionalnej w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 1(5), 5–24.

Hirschmann, A.O. (1985). The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press.

Kudłacz, T. (2009). Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego. W: Z. Makieła (red.). Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 108–120.

Myrdal, G. (1957). Economic Theory and Under-developed Regions. London: Gerald Duckworth & Co.

Perroux, F. (1955). Note sur la notion de pole de croissance. Economie Appliquee, 8, 307–320.

Stępiński, B. (2013). Przegląd możliwości pozyskiwania funduszy przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarach metropolitalnych. W: W. Kisiała, B. Stępiński (red.). Rola Obszarów Metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, 47–69.

Szołek, K. (2006). Obszary metropolitalne we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej (studium przypadku). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 173.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.