Rola ośrodków innowacji w budowie potencjału innowacyjnego regionu na przykładzie województwa pomorskiego

Anna Golejewska

Abstrakt


W rozwój gospodarki wiedzy silnie wpisują się ośrodki innowacji, które pełnią rolę katalizatora przepływu wiedzy. Celem artykułu jest określenie ich roli w budowie potencjału innowacyjnego województwa pomorskiego. Analizą objęto parki technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii i pozostałe ośrodki świadczące usługi proinnowacyjne. Opracowanie bazuje na literaturze przedmiotu, informacjach uzyskanych w wywiadach bezpośrednich, raportach PARP i Stowarzyszenia Organizatorów ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, danych Eurostatu i Banku Danych Lokalnych oraz stronach internetowych ośrodków. Metody badawcze wykorzystane w artykule to analiza danych statystycznych i analiza studiów przypadków. Rezultaty badania potwierdziły, że poziom innowacyjności regionu nie jest satysfakcjonujący. System ośrodków innowacji jest stosunkowo dobrze rozwinięty. Świadczą one szerokie spektrum usług proinnowacyjnych, bardzo często w oparciu o współpracę z innymi (IOB). Wśród barier w transferze technologii ośrodki często wymieniają brak zaufania klientów, uwidaczniający się w procesach negocjacyjnych, oraz niską skłonność do podejmowania ryzyka. Poprawa potencjału innowacyjnego regionu wymaga m.in. usieciowienia usług świadczonych przez różne instytucje i systemowego wsparcia ze strony władz regionalnych.


Słowa kluczowe


ośrodki innowacji; potencjał innowacyjny; region; transfer technologii

Bibliografia


Asheim, B., Gertler M. (2005). The geography of innovation: regional innovation systems. W: J. Fagerberg, D. Movery, R. Nelson. The Oxford Handbook of Innovation. Oxford.

Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.) (2012). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Warszawa: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.) (2014). Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji.

Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.) (2015). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014. Poznań/Warszawa: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Boschma, R. (2005). Proximity and innovation: a critical assessment. Regional Studies, 39(1), 61–74.

Ciok, S., Dobrowolska‑Kaniewska, H. (2009). Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląsk. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (2016, 12 września). Pozyskano z http://drg.pomorskie.eu/inteligentne-specjalizacje

Feltynowski, M., Nowakowska, A. (2009). Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów. W: A. Nowakowska (red.). Zdolności innowacyjne polskich regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Golejewska, A. (2012a). Konkurencyjność regionów wiedzy i ich lokalizacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa poświęcona profesor Irenie Pietrzyk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 123–135.

Golejewska, A. (2012b). Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999–2008. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 93–115.

Golejewska, A. (2013). Input-Output Innovativeness of Polish Regions. Social Research 4(33), 87–97.

Guzik, R. (2004). Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce. W: M. Górzyński, R. Woodward (red.). Innowacyjność polskiej gospodarki. Zeszyty Innowacyjne, 2, 33–36.

Hollanders, H., Es-Sadki, M., Kanerva, M. (2014). Regional Innovation Scoreboard. Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. European Union: Belgium.

Koshatzky, K. (1997). Technology–based firms in the innovation process. Heidelberg: Physica‑Verlag.

Matusiak, K.B. (2010). Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.

Matusiak, K.B. (2011). Centra Transferu Technologii. W: K.B. Matusiak (red.). Innowacje i transfer technologii: Słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przdsiębiorczości, 31–34.

Nowakowska, A. (red.) (2009a). Zdolności innowacyjne polskich regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nowakowska, A. (red.) (2009b). Budowanie zdolności innowacyjnych regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Płoszaj, A. (2012). Instytucje wsparcia biznesu i promowania innowacji w województwie lubelskim. Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski.

Płoszaj, A. (2015). Instytucje otoczenia biznesu w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk–Gdynia– Sopot. Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski.

Popławski, W. (1995). Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wysokiej techniki. Studium doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Raines, P., Ache, P. (2000). A Review of Cluster Development Theory and Policy, EPRC Interim Report to the Euro‑Cluster Consortium. Glasgow: University of Strathclyde.

Siłka, P. (2010). Przykład indeksu potencjału innowacyjnego dla wybranych miast Polski. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 185–196.

Siłka, P. (2012). Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy. Prace Geograficzne, 236, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk.

Storper, M., Venables, A. (2004). Buzz: face-to-face contact and the urban economy. Journal of Economic Geography, 4(4).

Strahl, D. (red.) (2010). Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.