Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu i usług high-tech w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Anna Skórska

Abstrakt


We współczesnych gospodarkach szczególną rolę odgrywają procesy produkcji, dystrybucji oraz wykorzystywania wiedzy i informacji, których duży udział charakteryzuje przemysł wysokiej techniki oraz usługi wiedzochłonne. Celem artykułu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania poziomu ich rozwoju w krajach Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zatrudnienia. Okres badawczy obejmuje lata 2000–2013. Realizacji tak sformułowanego celu podporządkowano rozważania w następujących obszarach: 1) istoty i uwarunkowań rozwoju sektorów wysokiej techniki, 2) analizy rozwoju przemysłu high-tech, 3) zmian zatrudnienia w usługach wiedzochłonnych, a zwłaszcza usług high-tech. Obserwowane w Polsce zmiany są zgodne z kierunkiem zmian zachodzących w krajach wysoko rozwiniętych, przy czym ich dynamika, ze względu na konieczność niwelowania luki występującej w tym obszarze, wydaje się niewystarczająca. W polskiej gospodarce rozwój tych sektorów powinien być traktowany w sposób priorytetowy. Nie ulega wątpliwości, że wykorzystanie odpowiednich instrumentów polityki gospodarczej, a szczególnie fiskalnej, jak również rozbudowa sieci wyspecjalizowanych instytucji, takich jak parki czy platformy technologiczne, mogłoby przyczynić się do ich rozwoju, a w konsekwencji – do unowocześnienia polskiej gospodarki. Podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju tych sektorów jest ważne również ze względu na możliwości absorpcji przez nie wysokiej jakości zasobów pracy.


Słowa kluczowe


gospodarka; przemysły wysokiej techniki; usługi wiedzochłonne; zatrudnienie

Bibliografia


Aiginger, K., Sieber, S. (2005). Towards a Renewal Industrial Policy in Europe. Project Lead HannesLeo. WIFO. Pozyskano z: http://karl.aiginger.wifo.ac.at/.

Bettencourt, L.A., Ostrom, A.L., Brown, S.W., Roundtree, R.I. (2002). Client Co-Production in Knowledge-Intensive Business Services. California Management Review, 44, 100–128.

Bianchi, P., Labory, S. (2011). Industrial Policy after the Crisis. Seizing the Future. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

European Commission (2002). Communication of 11 December 2002 on: Industrial Policy in an enlarged Europe. COM(2002) 714 final.

European Commission (2012). Communication from the Commission to the Eurpean parliament, theCouncils, the Eurpean Economic and Social Comittee and the Comittee of the Regions. A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery. COM (2012), 582 final.

Eurostat (2014, 10 listopada). Pozyskano z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (zakładki Statistics,Database: Data Navigation Tree: Science and technology).

Gurbała, M. (2010). Przemysł high-tech a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów. PraceKomisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 187–199. Hryniewicz, J.T. (2013). Przemysł, gospodarka oparta ma wiedzy i wspólna europejska polityka przemysłowa. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 32–45.

Kuusisto, J., Viljamaa, A. (2004). Knowledge-Intensive Business Services and Coproduction ofKnowledge – the Role of Public Sector? Frontiers of E-business Research, 282–290.

Miles, I., Kastrinos, N., Bilderbeek, R., den Hertog, P. (1995). Knowledge-Intensive Business Services –Users, Carriers and Sources of Innovation. EIMS publication, 15. The University of Manchester. Nauka i technika w 2012 r. (2013). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS.

Nycz, G. (2013). Nowa gospodarka w Polsce po transformacji systemowej – problemy węzłowe. PraceKomisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 22, 11–22.

Raczyk, A., Dobrowolska-Kaniewska, H. (2009). Kształtowanie struktur przestrzennych sektora przemysłu i usług według poziomów techniki na przykładzie województwa dolnośląskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 42–53.

Rubalcaba, L. (2007). The New Services Economy. Challenges and Policy Implications for Europe. Cheltenham: Edward Elgar, 128–130.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014. (2014). Raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL. Warszawa: ABSL.

Skórska, A. (2012). Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Skórska, A. (2013). Ocena poziomu rozwoju GOW w Polsce w ujęciu sektorowym oraz według Knowledge Assesement Methodology. W: E. Kwiatkowski, W. Kasperkiewicz (red.), Gospodarka w okresie globalnego kryzysu, Acta Universitatis Lodziensis 281, Folia Oeconomica. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 279–294.

Zioło, Z. (2013). Rola przemysłu i usług w kształtowaniu. gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 11–30.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.