Tendencje w rozwoju usług edukacyjnych w Polsce na przykładzie szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Mariola Tracz

Abstrakt


Edukacja jest jednym z czynników wpływających na rozwój społeczno-gospodarczyspołeczeństw. W procesie podnoszenia jakości zasobów intelektualnych istotny jest nie tylko poziomwykształcenia społeczeństwa, ale także ukończony profil kształcenia, który determinuje możliwościbardziej efektywnego funkcjonowania w życiu zawodowym. W opracowaniu przedstawiono wynikianalizy stanu i zmian dokonanych w szkolnictwie ponadgimnazjalnym w Polsce po 1989 roku.Szczegółowe rozważania obejmują zmiany strukturalne systemu oświatowego oraz ich wpływ na wybórprzez młodzież typu szkoły. Istotną kwestią są także zmiany kierunków kształcenia ponadgimnazjalnegobędące rezultatem z jednej strony wzrastających aspiracji edukacyjnych młodzieży, a z drugiej– zachodzących zmian w światowej i polskiej gospodarce oraz na rynku pracy.

Słowa kluczowe


edukacja; kierunki kształcenia; szkoły ponadgimnzajalne; usługi

Bibliografia


Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport końcowy (2011a). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania danych wtórnych – desk research (2011b). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Borowiec, M. (2010). Rola edukacji w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość–Edukacja, 7, 13–20.

Borowiec, M. (2011). Zmiany kierunków kształcenia akademickiego w Polsce. Prace Komisji Geografii

Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 9–22.

Denek, K. (2004). Uniwersytet w służbie społeczeństwa wiedzy. W: E. Kula, M. Pękowska (red.). Szkolnictwo wyższe w Polsce i w Europie w świetle założeń i realizacji procesu bolońskiego. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.

Education at a Glance 2014 (2014). OECD.

Geryk, M. (2007). Rynek uczelni niepublicznych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.

Godlewska-Majkowska, H. (2007). System edukacyjny wobec potrzeb rozwojowych schyłkowych regionów przemysłowych. W: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.). Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przemysłowych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 600–610.

Jelonek, M., Szklarczyk, M. (2012). Kogo kształcą polskie szkoły. Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kluczowe dane o edukacji w Europie (2012). EURYDICE. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji.

Kotler, P. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne.

Kudełko, J. (2007). Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju. W: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.). Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przemysłowych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 473–489.

Kupisiewicz, C., Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.

Okoń, W. (2007). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010 (2010). Warszawa: GUS.

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014 (2014). Warszawa: GUS.

Raport o stanie edukacji. Kontynuacja przemian (2011). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Raport o stanie edukacji. Liczą się efekty (2012). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Rocznik statystyczny RP (2013). Warszawa: GUS.

Skrzypek, E. (2006). Jakość w oświacie, uwarunkowania i czynniki sukcesu. Problemy Jakości, 2, 16–17.

Tkocz, M. (2007). Procesy transformacji województwa śląskiego w XXI wieku. W: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.). Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przemysłowych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Tracz, M. (2001). Edukacja. W: Encyklopedia geograficzna świata. Suplement. Kraków: OPRES.

Tracz, M. (2013). Kapitał społeczny w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 134–145.

Tracz, M. Borowiec, M., Mróz, G. (2009). Szkolnictwo w województwie podkarpackim. Folia Geographica. Series Geographica Oeconomica, 33, 103–118.

Tracz, M., Mróz, G. (2003). Szkolnictwo w województwie małopolskim. Folia Geographica. Series Geographica Oeconomica, 31–32, 207–223.

Tracz, M., Świętek, A. (2015). Zmiany programowe nauczania geografii w rzeczywistości szkolnej na przykładzie gimnazjum. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 162. Studia Geographica, 6, 53–66.

Ustawa o systemie oświaty. Dz.U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.

Zaborek P. (2011). Zróżnicowanie profili kształcenia w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Zieliński, G., Lewandowski, K. (2012). Determinanty percepcji jakości usług edukacyjnych w perspektywie grup interesariuszy. Pozyskano z http://jm.f.wzr.pl/pim/2012_3_3_h.pdf


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.