Determinanty i perspektywy rozwoju sektora usług w Polsce–zmiany wewnątrzsektorowe

Anna Skórska

Abstrakt


We współczesnych gospodarkach usługi odgrywają kluczową rolę, stanowiąc największe źró- dło przyrostu miejsc pracy, determinują sprawny przebieg procesów produkcyjnych, a część z nich służy zaspokajaniu potrzeb społecznych ludności. Jednak ze względu na zanikanie podziału gospodarki na trzy sektory coraz ważniejsze stają się zmiany zachodzące wewnątrz sektorów. Stąd celem artykułu jest rozpo- znanie stanu rozwoju sektora usług w Polsce w latach 1995–2014 z uwzględnieniem zmian wewnątrzsekto- rowych oraz prognoza zatrudnienia do 2022 roku. Badania w obszarze przemian strukturalnych na rynku pracy umożliwiają ocenę poziomu rozwoju sektora usług w Polsce oraz wskazanie istotnych czynników de- terminujących tę sytuację. Realizacja tak sformułowanego celu wymagała odniesienia się do następujących kwestii: 1) determinant rozwoju sektora usług, 2) charakterystyki KIBS, 3) analizy zmian zatrudnienia w sek- torze usług oraz KIBS w latach 1995–2014 oraz 4) perspektyw dalszego rozwoju trzeciego sektora oraz KIBS w Polsce.


Słowa kluczowe


KIBS; rozwój; serwicyzacja; usługi; zatrudnienie

Bibliografia


Bank Danych Lokalnych (2015, 12 listopada). Główny Urząd Statystyczny. Pozyskano z www. stat.gov.pl

Baumol, W.J. (1967). Macroeconomics of Unbalanced Growth: the Anatomy of Urban Crisis. American Economic Review, 57(3), 415–426.

Bettencourt, L.A. i in. (2002). Client Co-Production in Knowledge-Intensive Business Services. California Management Review, 44, 100–128.

Clark, C. (1951), The Conditions of Economic Progress. London: Mac Millan.

Curtis, D.C.A., Murthy, K.S.R. (1998). Economic Growth and Restructuring: a Test of Unbalanced Growth Models 1977–1992. Applied Economics Letters, 5, 777–780.

Eurostat (2015, 17 października). Pozyskano z www.eurostat.eu

Fisher, A. (1939). Production, Primary, Secondary and Tertiary. The Economist Records, 28, 24–28.

Fixler, D.J., Siegel, J. (1999). Outsourcing and Productivity Growth in Services. Structural Change and Economic Dynamics, 10, 177–194.

Fuchs, V.R. (1965). The Growing Importance of the Service Industries. New York and London: National Bureau of Economic Research, Columbia University Press.

Gershuny, J., Miles, I. (1983). The New Service Economy. The Transformation of Employment in Industrial Societies. London: Frances Pinter.

Kuusisto, J., Meyer, M. (2003). Insights into Services and Innovation in the Knowledge-Intensive Economy. Technology Review, 134.

Parinello, S. (2004). The Service Economy Revisited. Structural Change and Economic Dynamics, 15, 381–400.

Rowthorn, R., Wells, J.R. (1987). De-industrialization and Foreign Trade. Cambridge: Cambridge Universitety Press.

Rowthorn, R., Ramaswamy, R. (1997). Deindustrilization – Its Causes and Implications. Economic Issues, 10.

Schnabl, E., Zenker, A. (2013). Statistical Classification of Knowledge-Intensive Business Services (KIBS) with NACE Rev. 2. Karlsruhe: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI.

Skórska, A. (2009). Development of Service Sector – Implications for Employment in the European Union. W: D. Kopycińska (red.). Labour market in EU and in the world. Economics & Competition Policy, 14, 66–76.

Skórska, A. (2012). Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Skórska, A. (2013). Uwarunkowania rozwoju sektora usług. W: D. Kotlorz (red.). Serwicyzacja polskiej gospodarki – przemiany wewnątrzsektorowe. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 11–53.

Skórska, A. (2014). Praca w gospodarce postindustrialnej – zatrudnienie w sektorze usług w Polsce. W: A. Rączaszek, W. Koczur (red.). Polityka społeczna wobec przemian demograficznych. Studia Ekonomiczne, 167, 249–258.

Summers, R. (1985). Services in the International Economy. W: R.P. Inman (red.). Managing the Service Economy. Cambridge: Cambridge Universitety Press, 27–48.

System prognozowania popytu na pracę (2015, 12 listopada). Pozyskano z www.prognozowa- niezatrudnienia.pl

Warnock, V.C., Duncan, D.G. (2004). Jobs In a Changing American Economy. Mortgage Banking June.

Wood, P. (2002). Knowledge-Intensive Services and Urban Innovativeness. Urban Studies, 39, 993–1002.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.