Poziom wykorzystania usług elektronicznych przez firmy i gospodarstwa domowe województwa wielkopolskiego

Joanna Dominiak

Abstrakt


Postęp technologiczny, szczególnie w sektorze technologii informacyjno-telekomunikacyjnej (ITC), zapoczątkował wiele zmian w dotychczasowej organizacji działalności usługowej. Istotnym aspektem przemian organizacyjnych w sferze usług jest rozwój nowych form świadczenia i dystrybucji tradycyjnych usług, wykorzystujących techniki komputerowe i sieć internetową, czyli tzw. usług elektronicznych (e-usług). Rozwój tej formy świadczenia usług nastąpił niemal w każdej działalności usługowej, która nie wymaga bezpośredniego kontaktu usługodawcy i usługobiorcy, a szczególnie zauważalny jest w handlu (handel elektroniczny), administracji (elektroniczna administracja) czy edukacji (zdalna edukacja). Proces ten, uwarunkowany dostępnością sieci internetowej, został zapoczątkowany w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Początkowo dostęp sieci globalnej umożliwiał głównie komunikację między przedsiębiorstwami, które położone były w różnych miejscach świata. Dziś dostęp do internetu jest coraz bardziej powszechny i powoduje duże zmiany w funkcjonowaniu zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. Głównym celem artykułu jest analiza stopnia wykorzystania usług elektronicznych przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa na terenie województwa wielkopolskiego. Analiza ta została oparta na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych na próbie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, które dotyczyły rodzajów usług elektronicznych, częstotliwości i motywów ich wykorzystania, a także barier ograniczających to korzystanie.


Słowa kluczowe


elektroniczna administracja; gospodarstwa domowe; handel elektroniczny; przedsiębiorstwa; usługi elektroniczne; Wielkopolska

Bibliografia


Batko, K., Billewicz, G. (2013). E-usługi w biznesie i administracji publicznej. W: B. Kos (red.). Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 136, 47–63.

Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Chmielarz, W. (2007). Systemy biznesu elektronicznego. Warszawa: Difin.

Chomiczewski, W., Klafkowska-Waśniowska, K., Lubasz, D., Namysłowska, M. ( 2011). Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw. Warszawa: LexisNexis.

Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Wódkowski, A. (2009). E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Difin.

Dominiak, J. (2008). Poziom rozwoju usług elektronicznych w Polsce na tle państw Unii Europejskiej. W: J. Dominiak (red.). Przemiany w sferze usług w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 9–28.

Dominiak, J. (2011). Level of development of electronic services in Poland compared with European Union. Quaestiones Geographicae, 30(2), 57–70.

Drobiazgiewicz, J. (2011). Stan rozwoju usług e-administracji w Polsce. Zeszyty Naukowe. Studia Informatica, 28, 411–420.

Goliński, M. (2004). Społeczeństwo informacyjne – problemy definicyjne i problemy pomiaru.

W: H.L. Haber (red.). Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej w Krakowie. Pozyskano z http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0037/cz0-r11.html

Hofacker, C.F., Goldsmith, R.G., Swilley, E. i Bridges, E. (2007). E-Services: A Synthesis and Research Agenda. Journal of Value Chain Management, 1(1/2), 13–44.

Jaros, I. (2005). E-governement. Administracja publiczna w społeczeństwie informacyjnym – wprowadzenie teoretyczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 31, 25–35

Jarvinen, R., Lehtinen, U. (2004). Services, e-Services and e-Service Innovations – Combination of Theoretical and Practical Knowledge. Frontiers of E-business Research. Tampere: University of Technology and University of Tampere.

Kaczmarek-Śliwińska, M. (2004). Stan e-government w Polsce. E-mentor, 5(7). Pozyskano z http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/7/id/100

Księżopolski, B., Kotulski, Z. (2004). Zagrożenia procesów komunikacyjnych e-commerce oraz sposoby przeciwdziałania. W: J. Kisielnicki (red.). Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania. Warszawa: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Minkowski, A., Motek, P., Perdał, R. (2009). Poziom zaawansowania wielkopolskich urzędów gmin w zakresie informatyzacji i rozwoju elektronicznych usług publicznych. Poznań: Wydawnictwo M-Druk.

Polasik, M. (2007). Bankowość elektroniczna. Istota – stan – perspektywy. Warszawa: CeDeWu.

Relich, M. (2010). Uwarunkowania wdrożenia e-biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 58, 111–118.

Rust, R.T. (2004). The rise of e-service. Journal of Marketing, 68(1), 109–127.

Rust, R. T., Kannan, P. K. (2002). E-Service: New Directions in Theory and Practice. New York: M.E. Sharpe, Inc.

Rust, R.T., Kannan, P.K. (2003). E-service: A New Paradigm for Business in the Electronic Environment. Communications of the ACM, 46(6), 37–42.

Sasak, J. (2010). Rola elektronicznych usług publicznych w budowie gospodarki opartej na wiedzy. W: A. Noworól (red.). Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Scupola, A., Henten, A., Nicolajsen, H.W. (2009). E-Services: Characteristics, Scope and Conceptual Strengths. International Journal of E-Services and Mobile Applications, 1(3), 1–16.

Szcześ, M., Jakubiec, S. (2002). Elektroniczne usługi finansowe – charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne. Materiały i Studia, 139.

Szczukocka, A. (2011). Rozwój usług elektronicznych w Polsce. Wiadomości Statystyczne 56(11), 74–84.

Taraszkiewicz, T. (2010). E-usługi w administracji publicznej na przykładzie samorządowej elektronicznej platformy informacyjnej w Gdańsku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 58, 417–425.

Weltrowska-Jęch, J. (2009). Rozwój usług bankowości elektronicznej w Polsce. W: J. Dominiak (red.). Przemiany w sferze usług w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 65–76.

Werner, P. (2003). Geograficzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Wolny, R. (2013). Rynek e-usług w Polsce – funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.