Deklarowana i rzeczywista polityka przemysłowa Polski w świetle danych o pomocy publicznej w latach 2007–2014

Mariusz Jan Radło, Paulina Spałek

Abstrakt


Celem niniejszego opracowania jest pogłębienie dyskusji o kierunkach polskiej polityki prze- mysłowej przez porównanie jej deklarowanych i rzeczywistych kierunków w latach 2007–2014. Autorzy opracowania  zbadali  w  szczególności:  skalę  i  strukturę  wydatków  na  wsparcie  branż  przemysłowych w Polsce, a także dokonali analizy porównawczej kierunków zmian strukturalnych i deklarowanych celów polskiej polityki przemysłowej. W badaniach wskazano, że deklarowane kierunki polityki przemysłowej obejmowały m.in. podniesie poziomu technologicznego polskiej gospodarki, dopasowanie polskiego przemysłu do zmian strukturalnych w światowej gospodarce i podniesienie jego konkurencyjności. Przeprowadzone badania pozwoliły na wykazanie, że rzeczywista polityka przemysłowa, badana z perspektywy branżowych kierunków pomocy publicznej, nie odpowiadała w pełni deklarowanym celom polskiej polityki przemysłowej. Pomoc publiczna nie była kierowana do podmiotów produkujących dobra wysokiej czy chociażby średnio-wysokiej techniki, a do przedsiębiorstw działających w przemysłach średnio-niskiej techniki oraz podmiotów świadczących usługi rynkowe, tj. usługi detektywistyczne i ochroniarskie, transportu lotniczego oraz magazynowania i wspomagania transportu.


Słowa kluczowe


innowacyjność; polityka przemysłowa; Polska; rozwój; wysoka technika

Bibliografia


Ambroziak, A.A. (2015). Europeanization of Industrial Policy: Towards Re-Industralization? W: P. Stanek, K. Wach (red.). Europeanization Processes from the Mesoeconomic Perspective: Industries and Policies. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 61–94.

Becker, G. (1985). The best industrial policy is none at all, Business Week, 26.

Chang, H.-J. (2007). Bad Samaritans. The Myth of free trade and the secret history of capitalism. London: Bloomsbury Press, 23–45.

Ciesielska, D.A., Radło, M.J. (2013). Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspekty- wa Polski. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2(31), 5–13.

European Commission (2016). European Innovation Scoreboard. Executive summary, 2–3.

Gawlikowska-Hueckel, K. (2014). Polityka przemysłowa i spójności wobec planów reindustrializacji Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski. Gospodarka Narodowa, 5(273), 53–80.

Gorynia, M. (1996). Koncepcja liberalno-instytucjonalnej polityki przemysłowej. Gospodarka Narodowa, 1–2.

GUS (Główny Urząd Statystyczny) (2011). Nauka i technika w 2010 roku. Warszawa. GUS (2015). Nauka i technika w 2014 roku. Warszawa.

Harrison, A., Rodriguez-Clare, A. (2010). Trade Foreign Investment and Industrial Policy. Handbook of Development Economics, 5, 40–98.

Ministerstwo Gospodarki (2007). Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce. Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006). Strategia rozwoju kraju 2007–2015. Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007). Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Warszawa.

Radło, M.J.(2016). Offshoring, Outsourcing and Production Fragmentation. Linking Macroeconomic and Micro-Business Perspectives. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.

Radło, M.J., Ciesielska, D.A. (2013). Polska w pułapce średniego dochodu? Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Rynarzewski, T. (2003). Cło wychowawcze i cło optymalne w teorii i praktyce polityki handlu mię- dzynarodowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 91–106.

Spałek, P.(2015). Protekcjonizm wychowawczy w warunkach wolnego rynku. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 7, 92–97.

Ślusarczyk, B., (2009). Horizontal Industrial Policy in Poland. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 11(2), 910–917.

Ślusarczyk, B. (2015). The Requirement of New Industrial Policy to Support Polish Economy. Procedia Economics and Finance, 27, 93–101.

Stiglitz, J.E., Lin, J.Y., Monga, C. (2013). The Rejuvenation of Industrial Policy. World Bank Policy Research. Working Paper, 6628, 2–18.

Török, A., Csuka, G., Kovács, B., Veres, A. (2013). The “resurrection” of industrial policy in the European Union and its impact on industrial policy in the New Member Countries. Work Package 306 MS69 Research paper on a new industrial policy for catch-up economies, Working Paper, 26. Pozyskano z http://www.foreurope.eu/

Ulbrych, M. (2016). Europeanisation of Industrial Policy: Towards a Re-Industralisation of Europe. W: P. Stanek, K. Wach (red.). Macro-, Meso- and Microeconomic Dimensions of Europeanisation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 121–140.

UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) (2008). Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku. Pozyskano z https://uokik.gov.pl/raporty_i_analizy2.php

UOKiK (2009). Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2008 roku. Pozyskano z https://uokik.gov.pl/raporty_i_analizy2.php.

UOKiK (2010). Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2009 roku.

Pozyskano z https://uokik.gov.pl/raporty_i_analizy2.php UOKiK (2011). Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku. Pozyskano z https://uokik.gov.pl/raporty_i_analizy2.php

UOKiK (2012). Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2011 roku. Pozyskano z https://uokik.gov.pl/raporty_i_analizy2.php

UOKiK (2013). Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2012 roku. Pozyskano z https://uokik.gov.pl/raporty_i_analizy2.php

UOKiK (2014). Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2013 roku. Pozyskano z https://uokik.gov.pl/raporty_i_analizy2.php UOKiK (2015).

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 roku. Pozyskano z https://uokik.gov.pl/raporty_i_analizy2.php

Wade, R.H. (2015).The Role of Industrial Policy in Developing Countries. W: A. Calcagno, S. Dullien, A. Márquez-Velázquez, N. Maystre, J. Priewe (red.). Rethinking Development Strategies After the Financial Crisis, Volume I: Making the Case for Policy Space. New York and Geneva: United Nations.

Warwick, K., (2013). Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 2, OECD Publishing, Pozyskano z http://dx.doi.or- g/10.1787/5k4869clw0xp-en


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.