Wpływ odległości od konkurenta, dostawcy i odbiorcy na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu średnio-niskiej techniki w Polsce

Piotr Dzikowski

Abstrakt


Praca przedstawia wyniki badania, którego celem jest określenie wpływu odległości od konkurenta, dostawcy i odbiorcy na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw reprezentujących przemysł średnio-niskiej techniki w Polsce w latach 2008–2013. Zakres badania dotyczy innowacji na poziomie przedsiębiorstwa i uwzględnia dyfuzję do poziomu „nowość dla przedsiębiorstwa”. Działania innowacyjne uwzględnione w badaniu obejmują inwestycje, w tym nakłady na badania i rozwój (B + R), implementacje wyrobów i pro- cesów technologicznych oraz współpracę innowacyjną. Badanie obejmuje 2301 przedsiębiorstw. W pracy założono, że bliskość geograficzna dostawców i odbiorców sprzyja pobudzaniu aktywności innowacyjnej, podczas gdy bliskość konkurentów sprawia, że skłonność przedsiębiorstw do podejmowania aktywności innowacyjnej maleje. Część metodyczna analiz wykorzystuje modelowanie probitowe, dzięki któremu można określić prawdopodobieństwo podjęcia danego działania innowacyjnego w funkcji odległości do danego partnera (konkurenta, dostawcy, odbiorcy). Analiza pokazuje, że wpływ odległości danego rodzaju partnera oddziałuje w różny sposób na częstotliwość podejmowania danego działania innowacyjnego. Najwięcej związków znaleziono dla odbiorców i dostawców krajowych. Współpraca z partnerami zagranicznymi sprawia, że badane przedsiębiorstwa częściej są skłonne ponosić nakłady na działalność badawczo-rozwojową oraz częściej współpracują z instytucjami reprezentującymi świat nauki.

Słowa kluczowe


aktywność innowacyjna; dostawca; konkurent; odbiorca; odległość

Bibliografia


Ahuja, G. (2000). The duality of collaboration: Inducements and opportunities in the formation of interfirm linkages. Strategic Management Journal, 21(3), 317–343.

Aldrich, J.H., Nelson, F.D. (1984). Linear probability, logit, and probit models, 45, Sage.

Audretsch, B. (1998). Agglomeration and the location of innovative activity. Oxford Review of Economic Policy, 14(2), 18–29.

Bell, G.G. (2005). Clusters, networks, and firm innovativeness. Strategic Management Journal, 26, 287.

Bell, G.G., Zaheer, A. (2007). Geography, networks, and knowledge flow. Organization Science, 18, 955.

Boschma, R. (2005). Proximity and Innovation – a Critical Assessment. Regional Studies, 34(4), 213–229.

Bunnel, T., Coe, N. (2001). Spaces and scales of innovation. Progress in Human Geography, 25(4), 5695–89.

Cieślik, A., Michałek, J., Szczygielski, K. (2016). Innovations and Export Performance: Firm-level Evidence from Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4), 11–28.

Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.

Dwojacki, P., Hlousek, J.(2008). Zarządzanie innowacjami. Gdańsk: Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Dzikowski, P. (2016). Wpływ odległości od konkurenta, dostawcy i odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu średnio-wysokiej i wysokiej techniki w Polsce. Współczesna Gospodarka, 7, 107–117.

Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of innovation: From national systems and ‘Mode 2’ to a triple helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29, 109–123.

Freel, M.S. (2003). Sectoral patterns of small firm innovation, networking and proximity. Research Policy, 32(5), 751–770.

Gallaud, D., Torre, A. (2005). Geographical proximity and the diffusion of knowledge. W: G. Fuchs, P. Shapira, A. Koch (Eds.). Rethinking Regional Innovation and Change. Path Dependency or Regional Breakthrough? Dordrecht: Springer Verlag, 127–146.

Gertler, M.S. (2003). Tacit knowledge and the economic geography of context, or the undefinable taciness of being (there). Journal of Economic Geography, 3(1), 75–99.

Gilbert, B.A., McDougall, P.P., Audretsch D.B. (2008). Clusters, knowledge spillovers and new venture performance: An empirical examination. Journal of Business Venturing, 23(4), 405–422.

Gjelsvik, M. (2014). Capabilities for Innovation in a Globalizing World: from Nearly or at a Distance? Entrepreneurial Business and Economics Review, 2(2), 7–20.

Hatzichronoglou, T. (1997). Revision of the high-technology sector and product classification. Janasz, W., Kozioł-Nadolna, K. (2011). Innowacje w organizacji, Warszawa: PWN.

Kaczmarska-Krawczak, J. (2016). Wdrażanie innowacji w sektorze małych i średnich przedsię- biorstw na przykładzie regionu łódzkiego. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(1), 99–108.

Liao, T.F. (1994). Interpreting probability models: Logit, probit, and other generalized linear mo- dels, 101. Sage.

Majewska, J., Truskolaski, S. (2017). Spatial concentration of economic activity and competitiveness of Central European regions. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 3(1), 47–64.

Malerba, F. (2004). Sectoral Systems of Innovation. Cambridge: Cambridge University Press.

Mu, J., Peng, G., Love, E. (2008). Interfirm networks, social capital, and knowledge flow. Journal of Knowledge Management, 12(4), 86–100.

OECD (2008). Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa.

Powell, W., Koput, K., Smith-Doerr, L. (1996). Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology. Administrative Science Quarterly, 41(1), 116–145.

Rees, G., Lorenz, M., Vincent-Lancrin, S. (2001). OECD: Cities and Regions in the Learning Economy.

Center for Educational Research and Innovation (CERI). Rocznik statystyczny przemysłu (2014). Warszawa: GUS, 437.

Rogut, A. (2007). Modele sektorowego systemu innowacji. Raport ze studiów literaturowych. Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 7.

Saxenian, A. (1994). Lessons from silicon valley. Technology Review-Manchester NH-, 97, 42.

Stańczyk-Hugiet, E., Sus, A. (2012). Konsekwencje przynależności do sieci. W: J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.) (2012). Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 87.

Storper, M. (1995), The resurgence of regional economics, ten years later: the region as a nexus of untraded interdependencies. European Urban and Regional Studies, 2(3), 191–221.

Świadek, A., Szopik-Depczyńska, K. (2011). Dostawcy w łańcuchu dostaw w kształtowaniu innowa- cyjności polskich regionów. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej. Kolegium Gospodarki Światowej, 31.

Wach, K. (2016). Innovative Behaviour of High-Tech Internationalized Firms: Survey Results from Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(3), 153–165.

Zaheer, A., Bell, G.G. (2005). Benefiting from Network position: firm capabilities, structural holes, and performance. Strategic Management Journal, 26(9), 809–825.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.