Rola usług w wymianie międzynarodowej na przykładzie Singapuru

Paulina Szyja

Abstrakt


Spośród trzech sektorów gospodarki: przemysłu, usług, rolnictwa, najważniejszą rolę odgrywają obecnie usługi. Ich rozwój powoduje szereg zmian nie tylko gospodarczych, ale i społecznych. W rezultacie wpływa na kształtowanie ram rozwojowych poszczególnych państw. Zakres usług, które są eksportowane, oraz ich rodzaje zależą od wielu czynników mających uzasadnienie popytowe, podażowe, a nawet strukturalne. Wpływają one na kształtowanie bilansu wymiany handlowej, zyski przedsiębiorstw, wymianę doświadczeń, rozwój współpracy, potencjał innowacyjny itd. Celem  opracowania jest prezentacja roli usług w wymianie międzynarodowej ze wskazaniem ich  zróżnicowania przedmiotowego oraz wpływu na zmiany w układach przestrzennych. Metoda badawcza bazuje na analizie danych statystycznych oraz studium przypadku Singapuru. Przedstawione  rozważania pozwalają sądzić, że w przypadku niektórych państw rozwój eksportu usług może być podyktowany poszukiwaniem nowych przewag konkurencyjnych w sytuacji istnienia pewnych barier rozwojowych (np. terytorialnych lub środowiskowych) i prób ich przezwyciężenia.


Słowa kluczowe


eksport; rozwój; środowisko; usługi

Bibliografia


Alhowaish, A.K. (2014). Does the Service Sector Cause Economic Growth? Empirical Evidence from Saudi Arabia. The Global Studies Journal, 7.

Bank Światowy (2016, 18 grudnia). Pozyskano z http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.

TETC.ZS; http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS; http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS

BLS Information, Glossary (2017, 5 lutego). Pozyskano z https://www.bls.gov/bls/glossary.htm#S

Department of Statistics Singapore (2016, 3 grudnia). Pozyskano z http://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-documentlibrary/publications/publications_and_papers/international_trade/int-trade2014.pdf (Singapore’s International Trade In Services 2014); http://www.singstat.gov.sg/statistics/latest-data

Economic development (2016, 15 grudnia). Pozyskano z http://www.tianjinecocity.gov.sg/col_economic.htm

ENVIRONMENT CONTROL EQUIPMENT (2017, 5 lutego). Pozyskano z http://2016.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/leadingindustrysectors/index.asp#P502_42131

EUROSTAT (2008). NACE Rev. 2. Statistical classification of economic activities in the EuropeanCommunity. Pozyskano z http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KSRA-

-015-EN.PDF

Gara, A. (2016, 14 grudnia). The World’s Largest Banks In 2016: China Keeps Top Three Spots But JPMorgan Rises. Pozyskano z http://www.forbes.com/sites/antoinegara/2016/05/25/

the-worlds-largest-banks-in-2016-china-keeps-top-three-spots-but-jpmorgan-rises/#-3c2ae1976230

General Agreement on Trade In Services (1995) (2016, 16 listopada). Pozyskano z https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf

Ghesquiere, H. (2007). Singapore’s Success. Engineering Economic Growth. Singapore: Thomson.

HSBC. Nasza Firma (2016, 14 grudnia). Pozyskano z http://www.about.hsbc.pl/pl-pl/our-company

I-TIP Services (2016, 18 grudnia). Pozyskano z http://i-tip.wto.org/services/Search.aspx

Kay, D.L., Pratt, J.E., Warner, M.E. (2007). Role of Services in Regional Economy Growth. Growth and Change, 38(3), 419–442.

Monetary Authority of Singapore (2016, 15 grudnia). Types of Institutions. Pozyskano z http://www.mas.gov.sg/singapore-financial-centre/types-of-institutions.aspx

Mroczek, A. (2009). Centra usług wyższego rzędu w aglomeracjach Polski na tle Unii Europejskiej i świata. W: S. Miklaszewski, E. Molendowski (red.). Gospodarka światowa w warunkach globalizacji

i regionalizacji rynków. Warszawa: Difin, 196–216.

Noland, M., Park, D., Estrada, G. B. (2013). Can a Growing Services Sector Renew Asia’s Economic Growth? Asia Pacyfic Issues, 109.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584).

OECD (2016, 5 lutego). Glossary of Statistical Terms. Pozyskano z https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2435

Rogoziński, K. (2012). Definicja usługi i to, co poniżej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,722(95), 11–25.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885).

Rynarzewski, T., Zielińska-Głębocka, A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Stoma, M. (2012). Usługa jako kluczowy produkt współczesnego rynku – charakterystyka rynku usług w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat. Zeszyty Naukowe Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 120, 125–144.

WB (2002) (2016, 18 grudnia). Global economic Prospects and the Developing Countries. Pozyskano z http://documents.worldbank.org/curated/en/285571468337817024/310436360_20050012014722/additional/multi0page.pdf.

Welsum, D., van (2003) (2016, 16 listopada). International Trade In Services: Issues and Concepts. Pozyskano z http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.7797&rep=rep1&type=pdf

Williams, M. (2009). The Lion City and the Fragrant Harbor: The Political Economy of competition policy in Singapore and Hong Kong compared, Antitrust Bulletin, 54(3), 517–577.

World Bank (2016, 16 listopada). World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Pozyskano z http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS

WTO (2015) (2016, 3 grudnia). International Trade Statistics 2015. Special focus: World trade and the WTO: 199–2014. Pozyskano z https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its2015_

e.pdf

Yong Soon, T., Tung Jean, L., Tan, K. (2009). Clean, Green and Blue. Singapore’s Journey Towards Environmental and Water Sustainability. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Zhao, X. (2013). Shanghai’s potential to become an international financial center. Journal of Academic Studies, 15(58), 19–44.

Zioło, Z. (2013). Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy. W: Z. Zioło, T. Rachwał. Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.