Archiwum

2018

Okładka

Vol 32, No 2

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki

Conditions for the development of enterprises and selected sectors of the economy

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

DOI: 10.24917/20801653.322

Okładka

Vol 32, No 1

Wybrane problemy rozwoju usług transportowych i turystycznych

Selected issues in the development of transport and tourism industry

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

DOI: 10.24917/20801653.321


2017

Okładka

Vol 31, No 4

Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach gospodarczych

The development of industry in national and regional economic structures

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

DOI: 10.24917/20801653.314

Okładka

Vol 31, No 3

Rozwój wybranych działów sektora usług

The development of selected branches of the services sector

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

DOI: 10.24917/20801653.313

Okładka

Vol 31, No 2

Rozwój układów lokalnych i regionalnych w procesie przemian gospodarczych

Development of local and regional systems in the process of economic transformation

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

DOI: 10.24917/20801653.312

Okładka

Vol 31, No 1

Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki

Structural changes in selected sectors of the economy

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

DOI: 10.24917/20801653.311


2016

Okładka

Vol 30, No 4

Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych

The transformation of transport and tourism industry

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

Okładka

Vol 30, No 3

Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu

International conditions for the development of industry

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

Okładka

Vol 30, No 2

Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju układów lokalnych i regionalnych

International determinants for the development of local and regional systems

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Okładka

Vol 30, No 1

Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw

International and national conditions of enterprises development

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwał


2015

Okładka

Vol 29, No 4

Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych

Structural transformations of industry and services in spatial systems – research-related issues

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwał

Okładka

Vol 29, No 3

Przemiany sektora energetycznego i usług

Changes in the energy sector and services

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwał

Okładka

Vol 29, No 2

Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych

Changes of the industry and services structures in regional systems

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

Okładka

Vol 29, No 1

Rozwój przemysłu w wybranych krajach

Development of industry in selected countries

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

 

2015


2014

Okładka

Vol 28

Przemiany funkcjonowania sektora usług

Changes in the functioning of service sector

red. Z. Zioło i T. Rachwał

 

Okładka

Vol 27

Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych

Impact of the economic crisis on changes of industrial structures

red. Z. Zioło i T. Rachwał

Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego

Vol 26

Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego

Transformation of regional structures under economic crisis conditions

red. Z. Zioło i T. Rachwał

Contemporary issues in Polish industrial geography

Vol 25

Contemporary issues in Polish industrial geography

red. Z. Zioło i T. Rachwał


2013

Okładka

Vol 24

Wybrane problemy rozwoju usług turystycznych

The selected problems of tourism industry development

red. Z. Zioło i T. Rachwał

Okładka

Vol 23

Rola innowacyjności  w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych

The role of innovativeness  in socio-economic development  of spatial systems

red. Z. Zioło i T. Rachwał

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennych

Vol 22

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennych

Conditions  of economic development  of spatial systems

red. Z. Zioło i T. Rachwał

Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Vol 21

Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Functions of industry and services in the development of knowledge-based economy

red. Z. Zioło i T. Rachwał


2012

Okładka

Vol 20

Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw

The influence of innovativeness on enterprises development

red. Z. Zioło i T. Rachwał

okładka 19

Vol 19

Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych

Effect of innovativeness on the economic changes in spatial systems

red. Z. Zioło i T. Rachwał


2011

Okładka

Vol 18

Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego 

Changes in local and regional structures of the service sector during economic crisis

red. Z. Zioło i T. Rachwał
Okładka

Vol 17

Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych

The impact of the crisis on the behavior of enterprises and regional structure changes

red. Z. Zioło i T. Rachwał


2010

okładka 16

Vol 16

Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach

Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries

red. Z. Zioło i T. Rachwał

Okładka

Vol 15

Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych

Processes Of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems

red. Z. Zioło i T. Rachwał


2009

Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia

Vol 14

Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia

Problems in the formation of industrial spatial structures and their surrounding

red. Z. Zioło i T. Rachwał

Okładka

Vol 13

Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

Functions of industry in the developing of an information society

red. Z. Zioło i T. Rachwał

Okładka

Vol 12

Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych

red. Z. Zioło i T. Rachwał


2008

Okładka

Vol 11

Problematyka badawcza geografii przemysłu

red. Z. Zioło i T. Rachwał

Okładka

Vol 10

Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia

red. Z. Zioło i T. Rachwał

 


2006

Okładka

Vol 9

Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej

red. Z. Zioło i T. Rachwał

Okładka

Vol 8

Miedzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu

red. Z. Zioło i T. Rachwał


2004

Okładka

Vol 7

Przemiany struktur przemysłowych

red. Z. Zioło i Z. Makieła


2003

Okładka

Vol 6

Przemysł w procesie globalizacji

red. Z. Zioło i Z. Makieła

Okładka

Vol 5

Kształtowanie się struktur przemysłowych

red. Z. Zioło i Z. Makieła


2002

Okładka

Vol 4

Problemy transformacji struktur przemysłowych

red. Z. Zioło


2001

Okładka

Vol 3

Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej

red. Z. Zioło

Okładka

Vol 2

Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu

red. Z. Zioło


2000

okładka 1

Vol 1

Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej

red. Z. Zioło


1 - 42 z 42 elementów    


ISSN: 2449-903X