Informacje dla autorów

W kolejnych numerach Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ukazują się artykuły, które są przede wszystkim efektem prezentacji wyników prac badawczych i wymiany poglądów podczas - odbywających się od 1985 r. w Krakowie - międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych problematyce przemysłu i usług.

W Pracach Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego drukowane są tylko oryginalne, niepublikowane wcześniej artykuły naukowe nawiązujące bezpośrednio do tematyki danego tomu prac.

Streszczenia referatów wygłoszonych na konferencji, wydawane są w książce streszczeń.

Zgodnie z obowiązującą punktacją, zamieszczoną w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z 2014 r., za publikację w czasopiśmie Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego przyznawane jest 7 punktów. Ze względu na zmianę zasad punktacji, w 2015 r. liczba punktów może ulec zmianie.
ISSN: 2449-903X