Archives

2019

Cover Page

Vol 33, No 2

Conditions for regional and local development

edited by Zbigniew Zioło and Wioletta Kilar

DOI: 10.24917/20801653.332
Cover Page

Vol 33, No 1

Selected issues of economic development of spatial systems

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

DOI: 10.24917/20801653.331

2018

Cover Page

Vol 32, No 4

Research Issues in Polish Geography of Industry

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwa

DOI: 10.24917/20801653.324

 

Cover Page

Vol 32, No 3

Czynniki rozwoju gospodarczego układów regionalnych i lokalnych

Conditions for economic development of regional and local systems

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

DOI: 10.24917/20801653.323

Cover Page

Vol 32, No 2

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki

Conditions for the development of enterprises and selected sectors of the economy

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

DOI: 10.24917/20801653.322

 

Cover Page

Vol 32, No 1

Wybrane problemy rozwoju usług transportowych i turystycznych

Selected issues in the development of transport and tourism industry

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

DOI: 10.24917/20801653.321


2017

Cover Page

Vol 31, No 4

Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach gospodarczych

The development of industry in national and regional economic structures

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

DOI: 10.24917/20801653.314

Cover Page

Vol 31, No 3

Rozwój wybranych działów sektora usług

The development of selected branches of the services sector

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

DOI: 10.24917/20801653.313

 

Cover Page

Vol 31, No 2

Rozwój układów lokalnych i regionalnych w procesie przemian gospodarczych

Development of local and regional systems in the process of economic transformation

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

DOI: 10.24917/20801653.312

Cover Page

Vol 31, No 1

Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki

Structural changes in selected sectors of the economy

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

DOI: 10.24917/20801653.311


2016

Cover Page

Vol 30, No 4

Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych

The transformation of transport and tourism industry

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Cover Page

Vol 30, No 3

Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu

International conditions for the development of industry

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Cover Page

Vol 30, No 2

Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw

International and national conditions of enterprises development

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Cover Page

Vol 30, No 1

Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw

International and national conditions of enterprises development

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał


2015

Cover Page

Vol 29, No 4

Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych

Structural transformations of industry and services in spatial systems – research-related issues

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Cover Page

Vol 29, No 3

Przemiany sektora energetycznego i usług

Changes in the energy sector and services

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Cover Page

Vol 29, No 2

Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych

Changes of the industry and services structures in regional systems

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Cover Page

Vol 29, No 1

Rozwój przemysłu w wybranych krajach

Development of industry in selected countries

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

 

2015


2014

Cover Page

Vol 28

Przemiany funkcjonowania sektora usług

Changes in the functioning of service sector

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Cover Page

Vol 27

Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych

Impact of the economic crisis on changes of industrial structures

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Transformation of regional structures under economic crisis conditions

Vol 26

Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego

Transformation of regional structures under economic crisis conditions

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Contemporary issues in Polish industrial geography

Vol 25

Contemporary issues in Polish industrial geography

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał


2013

Cover Page

Vol 24

Wybrane problemy rozwoju usług turystycznych

The selected problems of tourism industry development

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Cover Page

Vol 23

Rola innowacyjności  w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych

The role of innovativeness  in socio-economic development  of spatial systems

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Conditions  of economic development  of spatial systems

Vol 22

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennych

Conditions  of economic development  of spatial systems

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Industry and services in the development of knowledge-based economy

Vol 21

Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Functions of industry and services in the development of knowledge-based economy

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał


2012

Cover Page

Vol 20

Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw

The influence of innovativeness on enterprises development

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Cover Page

Vol 19

Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych 

Effect of innovativeness on the economic changes in spatial systems

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał


2011

Cover Page

Vol 18

Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego 

Changes in local and regional structures of the service sector during economic crisis

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał
Cover Page

Vol 17

Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych

The impact of the crisis on the behavior of enterprises and regional structure changes

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał


2010

Cover Page

Vol 16

Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach

Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Cover Page

Vol 15

Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych

Processes Of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał


2009

Cover Page

Vol 14

Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia

Problems in the formation of industrial spatial structures and their surrounding

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Cover Page

Vol 13

Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

Functions of industry in the developing of an information society

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Cover Page

Vol 12

Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał


2008

Cover Page

Vol 11

Problematyka badawcza geografii przemysłu

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Cover Page

Vol 10

Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał


2006

Cover Page

Vol 9

Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał

Cover Page

Vol 8

Miedzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu

edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał


2004

Cover Page

Vol 7

Przemiany struktur przemysłowych

edited by Zbigniew Zioło and Zbigniew Makieła


2003

Cover Page

Vol 6

Przemysł w procesie globalizacji

edited by Zbigniew Zioło and Zbigniew Makieła

Cover Page

Vol 5

Kształtowanie się struktur przemysłowych

edited by Zbigniew Zioło and Zbigniew Makieła


2002

Cover Page

Vol 4

Problemy transformacji struktur przemysłowych

edited by Zbigniew Zioło


2001

Cover Page

Vol 3

Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej

edited by Zbigniew Zioło

Cover Page

Vol 2

Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu

edited by Zbigniew Zioło


2000

Cover Page

Vol 1

Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej

edited by Zbigniew Zioło


1 - 46 of 46 Items    


ISSN: 2449-903X