Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 20 Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 21 Przemysł, gospodarka oparta na wiedzy i wspólna europejska polityka przemysłowa Abstrakt PDF
Janusz T. Hryniewicz
 
Vol 23 Przestrzenne zróżnicowanie poziomu innowacyjności regionalnej gospodarki województwa dolnośląskiego Abstrakt PDF
Paweł Brezdeń, Waldemar Spallek
 
Vol 26 Zmiany zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 2000-2010 w aspekcie innowacyjnej gospodarki i otoczenia biznesu Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 26 Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego – diagnoza i ocena Abstrakt PDF
Jerzy Bański, Konrad Ł. Czapiewski, Marcin Mazur
 
Vol 21 Rozwój Systemów Informacji Prawnej oraz ich rola w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy (na przykładzie Polski) Abstrakt PDF
Bartłomiej Patkowski
 
Vol 21 Wpływ polityki innowacyjnej na rozwój przemysłu zaawansowanej technologii w departamentach Francji zamorskiej Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 29, No 4 Tradycyjny okręg przemysłowy z perspektywy 25-lecia funkcjonowania w gospodarce rynkowej w Polsce. Przykład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Abstrakt PDF
Maria Tkocz
 
Vol 2 Funkcjonowanie szarej strefy w warunkach restrukturyzacji gospodarki Abstrakt PDF
Bogdan Szurgot
 
Vol 21 Realizacja innowacyjnej usługi na przykładzie wdrożenia systemu zarządzania projektami Abstrakt PDF
Jacek Strojny
 
Vol 8 Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 26 Przekształcenia struktury gospodarki departamentów zamorskich Francji jako konsekwencja światowego kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 21 Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w przedsiębiorstwach Małopolski jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji Abstrakt PDF
Dorota Murzyna
 
Vol 11 Kształtująca się gospodarka sieciowa jako pole badawcze geografii przemysłu Abstrakt PDF
Michał Paszkowski
 
Vol 21 Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 12 Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku Abstrakt PDF
Michał Gabriel Woźniak
 
Vol 23 Wpływ wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce na rozwój sieci współpracy i innowacyjność regionu Abstrakt PDF
Dorota Murzyn
 
Vol 21 Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Arkadiusz Heder, Maria Tkocz
 
Vol 21 Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 15 Gospodarka oparta na wiedzy a globalne procesy geopolityczne Abstrakt PDF
Janusz T. Hryniewicz
 
Vol 29, No 3 Przemiany w zarządzaniu gospodarką odpadami w Polsce w świetle zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Abstrakt PDF
Zbigniew Grzymała
 
Vol 22 Rola instytucji w regionalnej gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Anna Golejewska
 
Vol 2 Regionalizm w gospodarce globalnej. Próba analizy tendencji terytorializacji produkcji Abstrakt PDF
Mariusz Czepczyński
 
Vol 29, No 2 Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu i usług high-tech w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Abstrakt PDF
Anna Skórska
 
Vol 22 Polska w rankingach gospodarek opartych na wiedzy Abstrakt PDF
Paweł Nowak
 
Vol 27 Rola rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego w procesach restrukturyzacji przemysłu Abstrakt PDF
Paulina Szyja
 
Vol 22 Nowa gospodarka w Polsce po transformacji systemowej – problemy węzłowe Abstrakt PDF
Grzegorz Nycz
 
Vol 6 Przemysł Nowej Gospodarki Abstrakt PDF
Andrzej Wieloński
 
Vol 8 O problemach pomiaru efektów transformacji gospodarczej w porównaniach międzynarodowych Abstrakt PDF
Miachał Paszkowski, Lidia Luchter
 
Vol 21 Rola sektora usług w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w Indiach Abstrakt PDF
Anna Wróbel
 
Vol 9 Efekty restrukturyzacji słupskiego ośrodka przemysłowego w okresie wdrażania gospodarki rynkowej (na wybranych przykładach) Abstrakt PDF
Eugeniusz Rydz, Wioletta Szymańska
 
Vol 24 Turystyka osób niepełnosprawnych w gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Marcin Popiel
 
Vol 24 Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska
 
Vol 31, No 3 Rola koncepcji ekonomii doświadczeń w postmodernistycznej interpretacji trendów rynkowych w turystyce i budowie nowoczesnych produktów turystycznych Abstrakt PDF
Michał Żemła
 
Vol 30, No 3 Podstawowe rozwiązania prawne dotyczące ochrony patentów w Polsce i Europie Abstrakt PDF
Paweł Marek Woroniecki
 
Vol 23 Aktywność samorządu terytorialnego w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Anita Perska
 
Vol 30, No 2 Wybrane aspekty wpływu kapitału zagranicznego na gospodarkę Dolnego Śląska – ujęcie przestrzenne Abstrakt PDF
Paweł Brezdeń
 
Vol 23 Innowacje na rynku sektora komunalnego w Polsce Abstrakt PDF
Zbigniew Grzymała
 
Vol 15 Rola wymiany towarowej ze wschodnimi sąsiadami Polski w gospodarce lokalnej Abstrakt PDF
Tomasz Komornicki
 
Vol 30, No 1 The Effects of Spatial Organization of Networking Knowledge-intensive Enterprises from the Point of View of Spatial Planning Abstrakt PDF
Agnieszka Mrozińska
 
Vol 22 Globalizacja i rozwój gospodarki w warunkach kryzysu Abstrakt PDF
Piotr Maśloch
 
Vol 1 Przemiany przemysłu na Ziemi Cieszyńskiej w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej Abstrakt PDF
Stanisław Dziadek
 
1 - 42 z 42 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X