Innovation Policy Impact on Technologically Advanced Industries in Overseas France Departments

  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Paweł Brzegowy Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Keywords: DROM, SRI, technologically advanced industry, knowledge-based economy

Abstract

The goal of the study is to present the innovative attractiveness of the extra-European departmentsand regions of France (DROM): Guadeloupe, Martinique, French Guiana and Réunion. On thebasis of the Regional Innovation Strategies – Stratégie Régionale d’Innovation (SRI) – and initiativesof Synergîle, Capenergies and others, the direction of the implemented investments will be presented,as well as effective creation of research-business synergy and prospects of its further intensificationduring economic recession. Such factors as acceleration of knowledge creation, accessibility of basiccommunication techniques or systems of flexible specialization – which are the primary determiners ofa knowledge-based economy spatial formation – are subject to analysis and assessment. The process ofits formation in the DROM regions results from the materialization of the Lisbon Strategy and Europe2020 programme guidelines. The example of the Overseas France proves that technologically advancedindustries may not only be localized in metropolitan areas, but also in peripheral regions, traditionallyviewed as less attractive ones. Moreover, the DROM regions remain to be an exemplification of the ‘learning region’ concept, which is proved by the effective involvement of particular innovation centresin the promotion of modern branches of industry.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Sławomir Dorocki, Ph.D., Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, Department ofEntrepreneurship and spatial Management.Graduated from Pedagogical University in Cracow MA degree in geography, Ph.D. in history (Instituteof European Studies of the Jagiellonian University). Adiunkt (assoc. professor) at PedagogicalUniversity of Cracow, Institute of Geography. His research interests are tied with regional problemsand processes of socio-economic regionalization, with particular emphasis on the diversity of Europe,processes of European integration and historical conditions.
Paweł Brzegowy, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Paweł Brzegowy, graduate of the Institute of Political Studies and International Relations at theJagiellonian University, doctoral student at the Faculty of Geography at the Pedagogical University ofCracow named after the National Education Commission. His main research interests focus on socialand economic history of extra-European France departments and communities as well as French andPolish school of political geography.

References

Aldrich, R., Connell, J. (1992). France’s Overseas Frontier. Départements et Territoires D’Outre-Mer. New York: Cambridge University Press.

Almandin, D., Chabbi, S. (2007). La problématique de la chlordécone à la Martinique. Paris: Université Paris-Sud. Pozyskano z: http://www.cyclistesdumonde.org/userfiles/file/ Problematique_de_la_ chlordecone_a_la_Martinique.pdf.

Amérique Latine et Caraïbes – Institut de recherche pour le – IRD. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://www.ird.fr.

Borowiec, M., Dorocki, S. (2011). Rola kapitału ludzkiego w procesie kształtowania innowacyjności układów regionalnych Francji. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 19, 215–230.

Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95–109.

Ciok, S., Dobrowolska-Kaniewska, H. (2009). Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 7.

Claeys, A., Gorges, J.P., Habib, D., Lasbordes, P., Tron, G. (2009). Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur les perspectives des pôles de compétitivité. Rapport d’information. Paris: Assemblée Nationale.

Convention constitutive du GIS « Centre de recherche et de veille sur les maladies émergentes dans l’Océan Indien (2006). Pozyskano z: http://www.crvoi.org/IMG/pdf/.

Convention_constitutive_du_GIS_CRVOI.pdf.

Czech, K. (2009). Infrastruktura instytucjonalna w procesie wspierania działalności innowacyjnej MŚP we Francji – wnioski dla Polski. W: D. Kopycińska (red.), Ekonomiczne problemy funkcjono wania współczesnego świata. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 142–153.

Dorocki, S. (2005). Historia francuskich podziałów administracyjnych Algierii. Studia Historyczne, 48, 75–90.

Dorocki, S. (2008). Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach Strategii Lizbońskiej na przykładzie Francji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 183–191.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2012). Regionalne zróżnicowanie kształcenia we Francji w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości departamentów zamorskich. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 229–258.

Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze B+R na regionalne zróżnicowanie tempa rozwoju Francji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 5, 188–197.

Economie du spatial. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://www.cnes-csg.fr/web/CNES-CSG-fr/9759-economie-du-spatial.php.

Epidemia de Chikungunya en la Reunión: La expansion del – IRD. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://es.ird.fr.

Étude stratégique de développement des technologies sur le territoire communautaire. Projet technop-olitain en Martinique pour le compte de la CACEM. (2006). Pozyskano z: http://technopolemar-tinique.net/IMG/pdf/Etude_ADIT_2005_Technopole_Martinique-2.pdf.

Space: A New European Frontier for an Expanding Union. An Action Plan for Implementing the European Space Policy. (2003). EU White Paper. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUri Serv/site/en/com/2003/com2003_0673en01.pdf.

European Innovation Scoreboard 2007. (2008). Comparative analysis of innovation performance, Pro Inno Europe Paper. Pozyskano z: http://www.earto.eu/uploads/media/ European_Innovation_ Scoreboard_2007.pdf.

Everard, C. (2010). La cercosporiose noire fait trembler les bananiers, France-Antilles Martinique. Pozyskano z: http://www.martinique.franceantilles.fr.

Expected impacts - Runemerge - Université de la Réunion. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http:// runemerge.univ-reunion.fr.

Florida, R. (1995). Toward the learning region. Futures, 27(5), 527–536.

Gierańczyk, W. (2009). Innowacyjność jako główny filar społeczeństwa informacyjnego Europy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 82–94.

Godowska, M. (2012). Region uczący się – uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 278–286.

Guégan, F. (1998). L’Atlantique et la Compagnie Nantaise et Morbihannaise de Navigation. Norois, 180.

Guinet, J. (1995). National Systems of Financing Innovation. Paris: OECD.

Hingel, A.J. (1995). Co-development across the EC’s External Borders. W: A. Kukliński (red.), Baltic Europe in the Perspective of Global Change. Warszawa: Oficyna Naukowa Euroreg, 21–33.

Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Centrum Doradztwa i informacji Difin.

L’Industrie en Guadeloupe. Un secteur face à ses défis (2010). Antilles-Guyane: INSEE, DRIRE. Pozyskano z: http://www.insee.fr/fr/insee_regions/guadeloupe/themes/ etudes_detaillees/drire/ drire.pdf.

L’Innovation Vertuose. (2010). RETIS. Pozyskano z: http://technopolemartinique.net/IMG/pdf/ inno-vation_vertuose.pdf.

Livre Blanc 10 propositions pour favoriser l’innovation en France. (2008). RETIS. Pozyskano z: http:// technopolemartinique.net/IMG/pdf/livre_blanc.pdf.

Madeleine, É. (2008). Des efforts sur l’offre produit Guyane. Antiane, 70. Pozyskano z: http://www. insee.fr/fr/insee_regions/guyane/themes/ae_bilan/aes70gy/aes70gy_art12.pdf.

Markowski, T. (1999). Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mov'eo: Pôle de compétitivité > Moveo-Intelligence Economique. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://www.pole-moveo.org/moveo-intelligence-economique.php.

Payet, A.M., Hoarau, G. (2005). Épidémie de chikungunya à la Réunion. Rapport d'information, 236. Pozyskano z: http://www.senat.fr/rap/r05-236/r05-2361.pdf.

Podręcznik Oslo: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. (2008). OECD, EUROSTAT. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki.

Pôle de recherche agro-environnementale de la Martinique (PRAM). (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://www.pram-martinique.org.

Politique du Ministère de la Recherche – Recherche-Guadeloupe. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://www.recherche-guadeloupe.org.

Polityka spójności na lata 2014–2020. Inwestycje w regiony europejskie. (2011). Panorama Inforegio, 40, Bruksela: Urząd Publikacji KE.

Polityka w zakresie badań naukowych i rozwoju technologicznego. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_4.14.pdf.

Porter, M.E. (1998). Clusters and the new economics of competition. Boston: Harvard Business Review.

Satellite Programmes Overview – Launching Satellites. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://www. eumetsat.int.

Stratégie Régionale de l'Innovation – Technopole Martinique. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http:// www.technopolemartinique.org/Strategie-Regionale-de-l.html.

Świdurska, A. (2009). Kształtowanie się przemysłu wysokiej techniki w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 56–67.

Świtalski, W. (2004). Ekonomia a postęp techniczny: Rola nauki w innowacyjności gospodarek. W: E. Okoń-Horodyńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki. Warszawa: PTE, 73–110.

Synergîle Guadeloupe – Capenergies. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://www.capenergies.fr/in-dex.php?Capenergies-guadeloupe.

Wierżyński, W. (2011). Region, który klastrami stoi. Pozyskano z: http://www.pi.gov.pl/parp.html.

Zak, A., Chabot, A. (2012, 9 grudnia). The ELEA-2 launch complex in Kourou. French Guiana. Pozyskano z: http://www.russianspaceweb.com/kourou_ela2.html.

Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. Edukacja i umiejętności. (2000) OECD, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej.

Żelazny, R. (2006). Wiedza jako determinanta rozwoju gospodarczego – problemy i kontrowersje w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. W: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Szczecin: Printgroup, 7–17.

Zioło, Z. (2008). Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 11–22.

Zioło, Z. (2009). Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 11–20.

Published
2013-11-21
How to Cite
DorockiS., & BrzegowyP. (2013). Innovation Policy Impact on Technologically Advanced Industries in Overseas France Departments. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 21, 294-315. https://doi.org/10.24917/1187

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>