The Logistics and Marketing Conditions of Knowledge Transfer in the Micro-enterprise Sector

  • Danuta Janczewska Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Keywords: the knowledge transfer, micro-enterprise, logistics, marketing

Abstract

The knowledge transfer from science into the business and service sector is now the pointof interest for institutions of science and business units, especially in the context of building a knowledge-based economy. In Poland there is a lot of research prepared by government institutions such asMinistry of Economy and PARP (Polish Agency of Enterprise Development), and by UE. There is notso much research of micro-enterprises in the SMEs sector. The specificity of management of micro-enterpriseshas a big influence on the knowledge transfer process and recognizing the stimulating factorcontributes to the growth of significance of transfer process in micro-enterprises. The aim of the presentarticle is the presentation of logistics and marketing conditions of knowledge transfer process, especiallyin steel-construction branch. There are presented the author’s own research of knowledge transfer inproduction and service providing enterprises in the steel-construction branch.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Danuta Janczewska, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Danuta Janczewska, Dr. Ing., Senior Lecturer in Department of Marketing and Logistics of SocialAcademy of Science in Lodz. Research interests and numerous publications within the scope ofManagement science: marketing and logistics, with respect to quality management, knowledge andinnovation in SMEs sector.

References

Białoń, L., Janczewska, D. (2007). Wiedzochłonność procesów innowacyjnych, cz. I, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Nr 2/2007, t. 17/31, 93–97.

Bielecka, A. (2005). Zarządzanie wiedzą w sektorze MSP. W: J. Szabłowski (red.), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu metropolii warszawskiej. Otwock: Wyd. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku.

Bukowitz, W.R., Wiliams, R.L., (2000). The Knowledge Management Fieldbook. London: Financial Time.

Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: Wyd. Instytut Badań Strukturalnych.

Czechowska-Świtaj, T. (2005). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej.

Edvinsson, L., Malone, M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grudzewski, W., Hejduk, I. (1999). Kreowanie przedsiębiorstwa przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej. W: M. Haffer, S. Sudoł (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. Toruń: Wyd. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Janczewska, D. (2010). Podnoszenie konkurencyjności MŚP poprzez transfer wiedzy z jednostek nauki do zastosowań praktycznych w regionie. W: J. Wernik, K. Wołosz (red.), Szkoły wyższe w gospodarce regionów. Warszawa: Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Jasiński, A.H., Ludwicki, D. (red.) (2007). Raport PW-002, Metodyka transformacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych. Studia i Materiały Wydz. Zarządzania UW, Warszawa, Nr 1/2007, 25–66.

OECD (1997). Technology and Industrial Performance. Paris.

Palmen, L., Baron, M. (2005). Rola wyższych uczelni w procesie budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy, referat na Konferencji RIS-Silesia, Katowice, 27.10.2005.

PARP (2010). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008– 2009. Warszawa: Wydawnictwo PARP.

Penc, J. (2000). Menedżer w uczącej się organizacji. Łódź: Wyd. Menedżer.

Pietruszka-Ortyl, A. (2002). Model diagnozy kapitału intelektualnego organizacji. W: B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Warszawa: Wyd. Difin.

Plawgo, B. (2010). Wykształcenie pracowników a konkurencyjność przedsiębiorstwa – Referat wygłoszony na konferencji PARP, Warszawa, 16.11.2010.

Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Porter, M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Senge, P. (2012). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sosnowska, A., Łobejko, S. (2006). Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji. Pozytywy i trudności w rozwoju. Warszawa: Wyd. PARP.

Steward, T.A. (1997). Intellectual Capital – The Wealth of New Organization. London: Nicholas Breadley Publishing.

Sułkowski, Ł. (2012). Wieloznaczność kultury organizacyjnej. W: J. Woroniecki, Ł. Prysiński (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości – aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne. Łódź: Wyd. Społeczna Akademia Nauk.

UNCTAD (2001). Compendium of international arrangements on transfer of technology. New York: United Nations.

Weresa, M. (2007). Wiedza jako przedmiot transferu do biznesu. W: M. Weresa (red.), Transfer wiedzy z nauki do biznesu – doświadczenia regionu Mazowsze. Warszawa: Wyd. SGH.

Wziątek-Kubiak, A. (2009). Od awersji do upowszechnienia się innowacji wśród polskich przedsiębiorstw. W: E. Adamowicz (red.), Polska transformacja po latach. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.

Published
2013-11-21
How to Cite
JanczewskaD. (2013). The Logistics and Marketing Conditions of Knowledge Transfer in the Micro-enterprise Sector. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 21, 225-238. https://doi.org/10.24917/20801653.21.13