Non-agricultural Economic Activity Development of Rural Areas in Małopolska Region

Authors

  • Marcin Semczuk Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
  • Radosław Uliszak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
  • Krzysztof Wiedermann Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.23.3

Keywords:

accessibility, local development, Małopolska region, regional development, rural areas

Abstract

The impact of agricultural activity on the development of structure-functional rural areas has been decreasing in recent years. This creates new conditions for the development of rural areas, especially in light of increasing their demographic potential. This problem is especially important from the point of view of Małopolska province because it has a very large share of the country population living in rural areas. This translates into a huge fragmentation of plots and the smallest average area of the farms. The aim of this article is to determine the effect of peripheral location on socio-economic development of rural areas of the province. The paper also identified the accessibility to regional growth centers on the background of the level of entrepreneurship in rural areas.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Marcin Semczuk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

Marcin Semczuk, graduated from Pedagogical University of Cracow, MA degree in Geography. PhD student at the Pedagogical University of Cracow, the Institute of Geography. His research interests focus on regional problems and processes of socio-economic regionalization.

Radosław Uliszak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

Radosław Uliszak, graduated from the Pedagogical University of Cracow, MA degree in Geography, PhD in Geography (the Pedagogical University of Cracow, the Institute of Geography). Senior Lecturer at the Pedagogical University of Cracow, the Institute of Geography. His research interests focus on geography of rural areas in Poland, European Union and India. The result of his interest in the field of teaching geography is the authorship of two geography school textbooks for middle school and high school (co-author Krzysztof Wiedermann).

Krzysztof Wiedermann, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

Krzysztof Wiedermann, graduate at the Jagiellonian University, MA degree in Socio-economic Geography. In 2006 he obtained his PhD degree at the Institute of Geography at the Jagiellonian University. Senior Lecturer at the Pedagogical University of Cracow, the Institute of Geography. The main research fields concern local and regional development. He developed the concept of calculating the multiplier effects arising from the location of new exogenous production activities. He is currently carrying out the research in the field of urban development, both in terms of functional and morphological changes. He is also a co-author of a geography school handbook for high schools (with Radosław Uliszak).

References

Borowiec, M. (2008). Obszary wiejskie objęte semiurbanizacją w woj. małopolskim. W: T. Markowski, Z. Strzelecki (red.), Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007–2013. Studia KPZK PAN, 90–122.

Długosz, Z. (2009). Population Ageing and its Predictions for 2030 in the Małopolskie Voivodship compared to Poland and Europe. Moravian Geographical Reports, 1, 17, 2–18.

Domański, B. (2007). Metropolitan Areas as ‘Switching Points’ in the Networks of Relationships. W: T. Marszał, W. Zmitrowicz (red.), Metropolies and Metropolitan Areas – Structures, Functions and Role. Studia Regionalia, 20, 23–31.

Domański, B. (2008). Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne – bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju? Studia KPZK PAN, 120, 135–146.

Dorocki, S., Szymańska, A., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne. W: Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Determinanty rozwoju. Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 45–60.

European Commission (2011). Agricultural Policy Perspectives Briefs, 1.

Farrington, J. (2007). The New Narrative of Accessibility: Its Potential Contribution to Discourses in (Transport) Geography. Journal of Transport Geography, 15, 319–330.

Farrington, J., Farrington, C. (2005). Rural Accessibility, Social Inclusion and Social Justice. Journal of Transport Geography, 13, 1–12.

Górz, B., Uliszak, R. (2009). Przestrzeń wiejska Małopolski i jej zmiany pod wpływem funduszy europejskich.

W: I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku, 233–248.

Guzik, R. (2003). Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Guzik, R., Wiedermann, K. (2012). Powiązania w zakresie dojazdów do pracy. W: R. Guzik (red.), Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego w świetle relacji przestrzennych i dostępności komunikacyjnej. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 67–100.

Keeling, D. (2009). Transportation Geography: Local Challenges, Global Contexts. Progress in Human Geography, 33 (4), 516–526.

Komornicki, T., Śleszyński, P., Rosik, P., Pomianowski, W. (2010). Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK PAN, 241.

Korenik, S., Szołek, K. (red.) (2004). Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii – szanse i bariery. Biuletyn KPZK PAN, 214.

Kurek, S. (2007). Typologia procesu starzenia się ludności miast i gmin Polski na tle jego demograficznych uwarunkowań. Przegląd Geograficzny, 79(1), 133–156.

Kurek, S., Rachwał T. (2011). Development of Entrepreneurship in Ageing Populations of the European Union. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 19 (2011), 397–405.

Kwiatek-Sołtys, A. (2011). Barriers and Factors of Growth of Small Towns of Poland. Elsevier, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 19, 363–370.

Małopolski program rozwoju wsi i rolnictwa (1997). Bielsko-Biała–Kielce–Kraków–Krosno–Nowy Sącz–Przemyśl–Rzeszów–Tarnobrzeg–Tarnów: Małopolska Rada Regionalna.

Markowski, T., Marszał, T. (2007). Metropolitan Areas of Poland – Chalanges and Policy Recommendations. W: T. Marszał, W. Zmitrowicz (red.), Metropolies and Metropolitan Areas – Structures, Functions and Role. Studia Regionalica, 20, 9–22.

Moseley, M. (1979). Accessibility: The Rural Challenge. London: Methuen.

Nutley, S. (1983). Transport Policy Appraisal and Personal Accessibility in Rural Wales. Norwich: Geo Books.

Nutley, S. (1998). Rural Areas: The Accessibility Problem. W: B. Hoyle, R. Knowles (eds.), Modern Transport Geography. Chichester: Wiley, 185–215.

Pacione, M. (1989). Access to Urban Services: The Case of Secondary Schools in Glasgow. Scottish Geographical Magazine, 105, 12–18.

Raport z wyników województwa małopolskiego. Powszechny Spis Rolny 2010 (2011). Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.

Taylor, Z. (1998). Możliwości poprawy dostępności usług w obszarach wiejskich. Przegląd Geograficzny, 70, 1–2.

Wilkin J., Nurzyńska I. (red.) (2012). Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zioło, Z. (2004). Procesy i modele kształtowania krajowych układów regionalnych. W: Z. Mikołajewicz (red.), Procesy i kierunki przemian gospodarczych w Polsce w okresie transformacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Ekonomia, 28, 143–163.

Zioło, Z., Kudełko, J. (2006). Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej. W: E. Rydz (red.). Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, 11. Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Zespół Badań Obszarów Wiejskich Instytutu Geografii i PZ PAN, 39–58.

Published

2013-10-01

How to Cite

Semczuk, M., Uliszak, R., & Wiedermann, K. (2013). Non-agricultural Economic Activity Development of Rural Areas in Małopolska Region. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 23, 43–56. https://doi.org/10.24917/20801653.23.3

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>