Formulation of economic change management strategy on the example of Krynica-Zdrój

Authors

  • Diana Dryglas AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.28.3

Keywords:

Krynica-Zdrój, strategy, management, economic change

Abstract

In the case of increasing competition among local municipal governments and dynamics of change on spa service market, a strategic approach to the management of economic change is applied. In this context, in Krynica-Zdrój, it is necessary to introduce economic changes as planned (in an anticipatory way). For this purpose, it is necessary to create a Strategy for Economic Change Management (SZZG) in Krynica-Zdrój, which will improve the decision-making processes in response to changes and, in consequence, allow for a more rapid adaptation to changing environmental conditions and obtaining a competitive advantage in the future market of spa services. The article sets four main stages in the process of construction SZZG in Krynica-Zdrój. In the first diagnostic stage, general and particular environments were analyzed in detail, as well as the current state (of potential) of Krynica-Zdrój was assessed. In the second analytical stage, a strategic analysis of Krynica-Zdrój was carried out in the area of spa function using the SWOT method. The third step is a planning one, while the fourth proposes to implement SZZG using the Balanced Scorecard method.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Diana Dryglas, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

Diana Dryglas holds a Ph.D. title in Economic Sciences in the field of Management Science. Her doctoralthesis was entitled „Formation of the health resort tourism product in Poland”. She is a researcherand lecturer at the Department of General Geology and Geotourism at the AGH University of Scienceand Technology. She is the author of numerous academic papers in the field of economics and managementof tourism and health resorts; formation of health resort tourism product; economic changemanagement strategy in health resorts; and a co-author of numerous research projects. Additionally,she actively participates in national and international conferences and congresses in the area of tourismand health resorts. She is the President of the Foundation Center of Tourist Technology Transfer anda longtime collaborator with the Tourism Institute in Krakow Sp. o.o.

References

Burzyński, T., Dryglas D., Golba, J., Bartosik, A. (2005). Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Kraków: Instytut Turystyki w Krakowie sp. z o.o., SGURP.

David, H.A. (1988). The Method of Paired Comparisons. London: Charles Griffin and Co.

Dryglas, D. (2012a). Fundusze unijne jako instrument wsparcia dla rozwoju infrastruktury turystyczno- uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w Polsce. W: M. Jalinik, R. Ziółkowski (red.). Rynek usług turystycznych. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 111–131.

Dryglas, D. (2012b). Rodzaje turystyki uzdrowiskowej i jej wpływ na realizację zadań promocji zdrowia. W: A. Szromek (red.). Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza. Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 245–260.

Dryglas, D. (2012c). Dziedzictwo kulturowe jako element uzdrowiskowego produktu turystycznego.

W: B. Sawicki, A.K. Mazurek-Kusiak, J. Janicka (red.). Zarządzanie produktem i walorami kulturowymi w turystyce. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 87–97.

Dryglas, D. (2013a). Prawne determinanty rozwoju inwestycji w zakresie infrastruktury turystyczno- -uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w Polsce. Folia Turistica, 28, 149–166.

Dryglas, D. (2013b). Analiza SWOT w obszarze funkcji uzdrowiskowej Krynicy-Zdroju jako element kształtowania strategii marketingu terytorialnego. W: A. Rapacz (red.). Gospodarka turystyczna w regionie: wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

European Commission (2008). The 2009 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies for the EU-27 Member States (2007–2060). Luxembourg: European Communities.

Gierszewska, G., Romanowska, M. (2009). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hill, H.W.L, Jones, G.R. (1989). Strategic management. An Integrated Perspective. Boston: Prentice Hall.

Johnson, G., Scholes, K., Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. London: Prentice Hall.

Kaplan, R., Norton, D. (2001). Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mikołajczyk, Z. (1995). Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mintzberg, H. (1987). The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy. Fall: California Management Review.

Penc, J. (1999) Strategie zarządzania – perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

Pierścionek, Z. (1996). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych.

Sowa, A. (2006). Zdrowie i choroba a ubóstwo i wykluczenie społeczne. Polityka Społeczna, 11–12, 16.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Published

2014-01-03

How to Cite

Dryglas, D. (2014). Formulation of economic change management strategy on the example of Krynica-Zdrój. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 28, 38–58. https://doi.org/10.24917/20801653.28.3