Social innovation as an efficient response to the crisis in the European Union

Authors

  • Dominika Kasprowicz Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska
  • Dorota Murzyn Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.28.8

Abstract

Social innovation, the term that in recent years was popular among politicians and economists, brings with it a number of challenges of both theoretical and practical nature. In this article, the authors undertook the conceptualization of the term, and pointed to a number of political and practical effects of its implementation in the EU, describing a catalog of the most important legal acts and the related evolution of practical financial tools. This concept is known, variously interpreted, and used on the basis of the social sciences. Nowadays, it is becoming synonymous with the positively perceived innovation, which focuses on the micro- and macro-social effects. It is a response to a specific change in the economic paradigm and the embodi ment of the idea of social interaction. This is particularly evident in the EU, which, as an international political institution, contributed not only to the conceptualization of the term, but also to its active promotion. Social innovation is a formula clearly developing in EU legislation and having an increasing role when it comes to specific financial activities of its institutions. Social enterprises play a key role in the process of social innovation. The issue of social economy and social enterprises was given a completely new dynamics, creating a solid foundation of development opportunities in the perspective 2014-2020. Social innovations are intended to help in coping with social challenges and crisis facing the EU.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Dominika Kasprowicz, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska

Dominika Kasprowicz holds a Ph.D. title in Political Sciences, she is an assistant professor in theInstitute of Political Science at the Pedagogical University of Cracow. She is also a member of numerousresearch teams (Populist Radical Right, protest movements, socio-political innovations), SPACE(Socio-political Alternatives in the CEE) Project Coordinator. and a member of the ECPR, PTNP.

Dorota Murzyn, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska

Dorota Murzyn holds a Ph.D. title in Political Sciences and an MA degree in Economics. She isan assistant professor in the Institute of Political Science at the Pedagogical University of Cracow(the Department of Economics and Economic Policy). Her research interests include: economic policy,European integration, and EU cohesion policy. She is a member of Regional Studies Association,Seaford, UK.

References

BEPA (Bureau of European Policy Advisers), European Commission (2011). Empowering people, driving change. Social Innovation in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Bąkiewicz, A. (2010). Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego na świecie. W: A. Bąkiewicz, U. Żuławska (red.). Rozwój w dobie globalizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. W: J. Richardson (red.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York.

CASE-KDU (2008). Ewaluacja bieżąca programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006. Raport końcowy. Warszawa.

Coleman, J.S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology, 94.

Decyzja Nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress, Dz.U. UE L 315 z 15 listopada 2006 r.

European Commission (2013). Guide to Social Innovation. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/regional_ policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf Foray, D., Goddard, J. i in. (2012). Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3). European Union, Regional Policy. Pozyskano z: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/c/document_ library/get_file?uuid=a39fd20b-9fbc-402b-be8c-b51d03450946&groupId=10157 Golińska-Pieszyńska, M. (2009). Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Komisja Europejska (2008, 2 lipca). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona agenda społeczna: możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku. Bruksela, COM (2008) 412, wersja ostateczna.

Komisja Europejska (2010, 3 marca). Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela, COM (2010) 2020, wersja ostateczna.

Komisja Europejska (2011a, 25 października). Komunikat Komisji. Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej: Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji. COM (2011), 682.

Komisja Europejska (2011b, 30 listopada). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. Bruksela, COM (2011), 808, wersja ostateczna.

Komisja Europejska (2012, 18 kwietnia). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu. Bruksela, COM (2012) 173.

Komisja Europejska (2013, 20 lutego). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów. Inwestycje społeczne na rzecz wzrostu i spójności, w tym wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020. Bruksela, COM (2013) 83 final.

Kwiatkowski, S. (1990). Społeczeństwo innowacyjne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Merton, R.K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012). Raport strategiczny 2012. Warszawa.

Popper, K. (1993). Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Warszawa: PWN.

Putnam R., Leonardi R., Nanetti R. (1995). Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 1995, 258.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006, Dz.U. Nr 189, poz. 1948.

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, DZ.U.

UE, L210 z 31 lipca 2006 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz.U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.).

Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Weber, M. (1994). Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Lublin: Wydawnictwo TEST.

Wygnański, J.J. (2009). O ekonomii społecznej – podstawowe pojęcia, instytucje i kompetencje. Szczecin: Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej.

Young Foundation (2010). Study on social innovation. A paper prepared by the Social Innovation eXchange (SIX) and the Young Foundation for the Bureau of European Policy Advisors. European Union.

Published

2014-01-03

How to Cite

Kasprowicz, D., & Murzyn, D. (2014). Social innovation as an efficient response to the crisis in the European Union. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 28, 129–143. https://doi.org/10.24917/20801653.28.8