Tax preferences for the innovative companies

Authors

  • Paweł Nowak Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, Polska

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.28.10

Keywords:

badania i rozwój (B R), innowacyjność, preferencje podatkowe

Abstract

Poland is going down in the rankings of innovativeness. After a two-year period of being in the group of moderate innovators, it dropped to the weakest group of modest innovators, and ranked 24th in the Innovation Union Scoreboard 2013. The weakness of Polish innovation system is caused mainly by weak engagement of enterprises in innovation activity. This is especially true for Small and Medium Enterprise Sector. Relation of R&D expenditures to GNP was only about 0.77% in Poland and constituted only a third of GERD/GNP for the 27 State Members of European Union (over 2%). Tax preferences were set in the Polish law in order to support enterprises’ innovative activity. They include: tax reductions on purchases of new technologies, the status of Research and Development Center, and technological credit. The analysis is aimed at evaluating the effectiveness of tax preferences in Poland against other countries of the region and giving an estimation of impact of tax instruments on innovative activity of companies.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Paweł Nowak, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, Polska

References

Analiza uwarunkowań fiskalnych związanych z prowadzeniem prac B+R. (2010, 23 grudnia). Pozyskano z http://www.mg.gov.pl/files/upload/19066/Raport_20130916.pdf Baczko, T., Puchała-Krzywina, E., Szyl, M., Paszkowski, T. (2013). Raport o największych inwestycjach w badania i rozwój w Polsce w 2012 roku. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Badania i rozwój w Polsce. (2013, czerwiec). Pozyskano z http://www.deloitte.com/assets/Dcom- Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty, %20badania,%20rankingi/pl_Poland Corporate R&DReport_PL_2013.pdf Doing Business. (2013, 15 grudnia). Pozyskano z http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ poland Ejsmont, A. (2011). Sposoby finansowania projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa w Polce. W: K. Meredyka, A. Wildowicz-Giegiel (red.). Instytucjonalne aspekty rozwoju sektora B+R w Polsce. Od gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Geodecki, T., Gorzelak, G., Górniak, J., Hausner, J., Mazur, S., Szlachta, J., Zaleski, J. (2012). Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

Gomułka, S. (2005). Innowacje a trwałość wzrostu polskiej gospodarki. W: Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce. Warszawa: raport nr 26 Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów.

Hausner, J. (2007). Pętle rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Jak najlepiej zachęcić do innowacyjności – ulgi podatkowe (2010, wrzesień). Pozyskano z http://mttp.pl/pobieranie/raport_Deloitte.pdf Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.

Kisiel, R., Lizińska, W. (2012). Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Klonowski, D. (2009). Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa. Warszawa: Ernst & Young.

Komar, A. (1996). Systemy podatkowe krajów UE. Warszawa: PWE.

Liagouras, G. (2010). What can we learn from the failures of technology and innovation policies in the European periphery. European Urban and Regional Studies, 17, 3.

Lubowski, A. (2013). Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać? Kraków: Wydawnictwo Znak.

Markiewicz, J. (2010). Instytucje otoczenia biznesu. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Mika, J.F., Piekarz, R. (2012). Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.

Misiąg, F. (2005). Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw: mity i rzeczywistość. Warszawa: PWE.

Nauka i technika w 2011 roku (2012). GUS. Pozyskano z http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ST_science_ and_technology_2011.pdf Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 142–152.

OECD (2003). The sources of Economic Growth in OECD Countries. OECD: Paris.

Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (2007). Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.

Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2008). Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.

Orłowski, W. (2005). Wpływ biurokratycznych barier wzrostu na rozwój gospodarczy – analiza empiryczna. W: L. Zienkowski (red.). Co sprzyja wzrostowi gospodarczemu? Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne – teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pilarska, C. (2009). Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Płowiec, U. (2008). Innowacyjność polskiej gospodarki w ocenie uczestników VIII Kongresu PTE. W: E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.). Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.

Preferencje podatkowe w Polsce (2013, 12 września). Pozyskano z http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/ 766655/3305219/20130322+preferencje+podatkowe+w+Polsce.pdf Program rozwoju przedsiębiorstw do 2020 roku (2013, styczeń). Pozyskano z www.mg.gov.pl/files/ upload/17484/PRP_do_konsultacji.doc Przedsiębiorczość w Polsce (2013, 15 wrzesień). Pozyskano z http://www.mg.gov.pl/files/upload/ 19066/Raport_20130916.pdf Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2013 roku (2013, 24 kwietnia). Pozyskano z http:// www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20 rankingi/pl_PrzegladZachetPodatkowych_BiR_2013_marzec.pdf Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105–124.

Siuta-Tokarska, B. (2010). Konkurencyjność i innowacyjnośćA polskiej gospodarki na tle wybranych gospodarek zagranicznych. W: .P. Balcerzak, E. Rogalska (red.). Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Strategia Europa 2020 (2012, 12 września). Pozyskano z http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo +gospodarcze/Strategia+Europa+2020 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki. Dynamiczna Polska 2020 (2013, styczeń). Pozyskano z http://www.mg.gov.pl/files/upload/17492/Strategia.pdf Klonowski, D. (2009). Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa. Warszawa: Ernst & Young.

Komar, A. (1996). Systemy podatkowe krajów UE. Warszawa: PWE.

Liagouras, G. (2010). What can we learn from the failures of technology and innovation policies in the European periphery. European Urban and Regional Studies, 17, 3.

Lubowski, A. (2013). Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać? Kraków: Wydawnictwo Znak.

Markiewicz, J. (2010). Instytucje otoczenia biznesu. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Mika, J.F., Piekarz, R. (2012). Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.

Misiąg, F. (2005). Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw: mity i rzeczywistość. Warszawa: PWE.

Nauka i technika w 2011 roku (2012). GUS. Pozyskano z http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ST_science_ and_technology_2011.pdf Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 142–152.

OECD (2003). The sources of Economic Growth in OECD Countries. OECD: Paris.

Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (2007). Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.

Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2008). Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.

Orłowski, W. (2005). Wpływ biurokratycznych barier wzrostu na rozwój gospodarczy – analiza empiryczna. W: L. Zienkowski (red.). Co sprzyja wzrostowi gospodarczemu? Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne – teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pilarska, C. (2009). Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Płowiec, U. (2008). Innowacyjność polskiej gospodarki w ocenie uczestników VIII Kongresu PTE. W: E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.). Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.

Preferencje podatkowe w Polsce (2013, 12 września). Pozyskano z http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/ 766655/3305219/20130322+preferencje+podatkowe+w+Polsce.pdf Program rozwoju przedsiębiorstw do 2020 roku (2013, styczeń). Pozyskano z www.mg.gov.pl/files/ upload/17484/PRP_do_konsultacji.doc Przedsiębiorczość w Polsce (2013, 15 wrzesień). Pozyskano z http://www.mg.gov.pl/files/upload/ 19066/Raport_20130916.pdf Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2013 roku (2013, 24 kwietnia). Pozyskano z http:// www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20 rankingi/pl_PrzegladZachetPodatkowych_BiR_2013_marzec.pdf Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105–124.

Siuta-Tokarska, B. (2010). Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych gospodarek zagranicznych. W: A.P. Balcerzak, E. Rogalska (red.). Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Strategia Europa 2020 (2012, 12 września). Pozyskano z http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo +gospodarcze/Strategia+Europa+2020 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki. Dynamiczna Polska 2020 (2013, styczeń). Pozyskano z http://www.mg.gov.pl/files/upload/17492/Strategia.pdf

Published

2014-01-03

How to Cite

Nowak, P. (2014). Tax preferences for the innovative companies. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 28, 162–183. https://doi.org/10.24917/20801653.28.10

Most read articles by the same author(s)