Aspects of Spatial Transformations in the Processes of Revitalization of Brownfield

  • Malwina Kobylańska KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe Zakład Geologii
  • Łukasz Gawor Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii Instytut Geologii Stosowanej Zakład Geologii Złóż Węgla i Gospodarki Surowcami Mineralnymi
Keywords: brownfields, cultural landscape, post-mining objects, revitalization, spatial transformations, valorization

Abstract

Studies on tourist attractiveness of landscapes and regions often also comprise of the analysis of industrial and post-industrial landscapes, among them those previously exploited. In the case of post-industrial objects situated in urban areas there is also the connection with historical context i.e. the influence of the branch of industry on architecture and functioning of contemporary cities. Neglected or devastated post-exploitation landscape requires activities of restructuring character but also enables for its further shaping – e.g. through adaptation for new functions. The present paper analyses and assesses spatial transformations connected with revitalization of brownfields, particularly post-mining areas in Poland and around the world. In this context, the authors analyse the valorization of mining objects and areas, opportunities and threats connected with the transformation of landscape of such character, as well as mistakes in revitalization pro- cesses. Also proposed is the methodology of procedures regarding post-industrial area aimed at proper man- agement based on realization of spatial policy.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Malwina Kobylańska, KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe Zakład Geologii

Malwina Kobylańska, Ph.D. Eng. She has participated in a number of projects, mostly related to technical and economic evaluations for assessing investment opportunities for the involvement of KGHM Polska Miedz SA in geological and mining projects and monitoring the situation of the global non-ferrous metals sector. For several years now, she has been involved in work related to development of mining heritage for geotourism purposes. In 2015 she obtained a Ph.D. from the Wrocław University of Science and Technology in the Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, specialising in environmental protection and utilization of mining heritage.

Łukasz Gawor, Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii Instytut Geologii Stosowanej Zakład Geologii Złóż Węgla i Gospodarki Surowcami Mineralnymi

Łukasz Gawor, Ph.D., assistant professor, Silesian University of Technology. Research interests: mining sozology, legal regulations regarding reclamation, reclamation and using of post mining dumping grounds, geotourism. Other interests: high mountain tourism, polar expeditions, running, ski running.

References

Alexandrowicz, Z., Kućmierz, A., Urban, J., Otęska-Budzyn, J. (1992). Waloryzacja przyrody nie- ożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny.

Bondaruk, J., Pilch, A., Zawartka, P. (2014). System OPI-TPP – narzędzie wspomagające rewitalizację poprzemysłowych i zdegradowanych obszarów miejskich. W: J. Skowronek (red.). Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, Katowice: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach, 311–318.

Bury, K. (2010). Zastosowanie wielokryterialnej metody QAT w ocenie programów i projektów rewitalizacji. W: K. Skalski (red.). O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 65–89.

Czaja, S., Fiedor, B. (1999). Studium nad efektywnością zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych surowców skalnych (aspekty prawne i ekonomiczne). W: J. Malewski (red.). Zagospodarowanie wyrobisk – technologiczne, przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych surowców skalnych Dolnego Śląska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Dąbrowska-Budziło, K. (2008). Badanie opinii publicznej w studiach krajobrazowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 543–551.

Escobar, P.G. (2013). Geosynthetic solutions for Northumberlandia. Geosynthetics, 1(31), 26–35.

Gawor, Ł. (2014). Coal mining waste dumps as secondary deposits exemplified on Upper Silesian Coal Basin and Lublin Coal Basin. W: Geology, Geophysis and Environment, 40(3), 285–289.

Harfs, J., Wirth, P., Lintz, G. (2012). Governing Post-Mining Potentials: the Role of Regional Capacities. W: P. Wirth, B. Ćernić Mali, W. Fischer (red.). Post-Mining Regions in Central Europe. Problems, Potentials, Possibilities, München: Oekom Verlag, 168–181.

Industriada (2016, 30 sierpnia). Pozyskano z http://www.industriada.pl/Aktualnosci/ Pokaz/514837/industriada-w-liczbach

Kasztelewicz, Z. (2012). Ekonomiczna rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych. Kopaliny, 1, 16–20.

Kobylańska, M. (2014). Model prognozowania efektywności przedsięwzięć geoturystycznych dla obiektów dziedzictwa górniczego. Rozprawa doktorska. Wrocław: Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej.

Malewski, J. (1998). Górnictwo i gospodarka zasobami ziemi. Górnictwo Odkrywkowe, 2–3. Marciniak, A. (2009). Rewitalizować czy adaptować obiekty pogórnicze – rozważania teoretyczne. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 25(1), 137–145.

Myga-Piątek, U., Nita, J. (2008). The scenic value of abandoned mining areas in Poland. Acta Geographica Debrecina Landscape and Environment Series, 2(2), 120–132.

Northumberlandia (2016, 22 sierpnia). Pozyskano z http://northumberlandia.com

Ostręga, A. (2004). Sposoby zagospodarowania wyrobisk i terenów po eksploatacji złóż surowców węglanowych na przykładzie Krzemionek Podgórskich w Krakowie. Rozprawa doktorska. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Piaseczna, J. (2016, 22 sierpnia). Waloryzacja atrakcyjności wizualnej krajobrazu metodą bonitacji punktowej. Pozyskano z http://www.puszcza-marianska.pl/index.php/opracowania turysty- ka

Pietrzyk-Sokulska, E. (2005). Kryteria i kierunki adaptacji terenów po eksploatacji surowców skalnych – studium dla wybranych obszarów Polski. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Prigann, H., Strelow, H., David, V. (red.) (2004). Ecological Aesthetics. Art in Environmental Design: Theory and Practise, Berlin: Birkhäuser Verlag für Architektur.

Richling, A. (1982). Metody badań kompleksowej geografii fizycznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rocznik statystyczny GUS. Ochrona środowiska 2015 (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Ruszkowski, J.M. (2010). Elementy krajobrazu przemysłowego czynnikiem destynacji turystycznej regionu. Studium na przykładzie „Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14, 283–295.

Słowik, M., Witt, A. (2008). Rzeźba terenu. W: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom 1. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Syposz-Łuczak, B. (2008). Realizacja idei zrównoważonego rozwoju poprzez adaptację pod- ziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystycznych. W: Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 431–436.

Tajduś, A., Lasoń, A., Chmura, J. (2007). Wybrane problemy bezpieczeństwa przy udostępnianiu i adaptacji podziemnych wyrobisk dla ruchu turystycznego. WUG Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 4(152), 60–64.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Wójcik, A.J. (2005). Zabytki techniki w ochronie i kształtowaniu krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo, 269, 283–291.

Published
2017-03-29
How to Cite
KobylańskaM., & Gawor Łukasz. (2017). Aspects of Spatial Transformations in the Processes of Revitalization of Brownfield. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(1), 68-80. https://doi.org/10.24917/20801653.311.5