Monitoring and Sharing Information on Socio-economic and Spatial Phenomena in Poland

Authors

  • Beata Stelmach-Fita Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Monika Paulina Pękalska Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego
  • Paweł Bartoszczuk Szkoła Główna Handlowa

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.313.11

Keywords:

data integration, entrepreneurs, local government, monitoring of socio-economic and spatial changes, public administration

Abstract

Countries successful in their economies are able to sustain well-functioning systems of development processes management. Unfortunately, in Poland they are not up to date. The authors of “The diagnosis of development management system in Poland” (Polish Ministry of Regional Development, 2009) with regards to strategic programming pointed out several years ago that spatial planning is detached from the planning of socio-economic development, due to which the former does not fulfil its essential role in identifying adverse events and solving spatial conflicts at an early stage of their appearance. Moreover, no clear urban-oriented policy, understood as part of development policy, exists on government level. The role of information in the development process evolves in the direction of the recognition process, which is one of the most important decision-making systems, in which the most important factor is the monitoring of spatial changes which supports the idea of integrated planning. Information on space resources considerably affects the decision makers: public authorities, businesses and citizens. The authors present preliminary results of qualitative research undertaken in September 2016. The study began with in-depth interviews conducted in the Regional Territorial Observatories (ROT) in the Lower Silesian, Lesser Poland and Masovian Voivodeships and analysis of ROT portals, which based on different data sources, including Central Statistical Office of Poland, present analyses, reports, studies on socio-economic phenomena. The authors note that these issues are differently understood and, moreover, that in Poland there are still no accessible data platforms where in a uniform manner the results of monitoring trends in socio-economic and planning developments would be made available. The authors appreciate the attempts already made, stressing that such activity should be the subject of further discussions. The reasons for this are complex, as the incompletion of the reforms already started has made this task even more challenging. Nevertheless, the authors notice a chance for gradual problem- solving and attempt to propose first areas in which changes should be made, as well as give ground to the need for continuing research.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Beata Stelmach-Fita, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Beata Stelmach-Fita, an architecture graduate from Warsaw University of Technology, doctor of technical sciences in architecture and urbanism. Her research interests relate to the organising of geo-information in Poland on the topic Land Use and dissemination of GIS. She is the author of projects of public and residential buildings, local spatial development plans. She has experience in work in local government and central government. The Council of Architecture Faculty of the Warsaw University of Technology awarded her the honor for her doctoral dissertation. In 2014 she received the recommendations of the Chamber of Architects for work in the committees on spatial data theme of Land Use.

Monika Paulina Pękalska, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego

Monika Pękalska, Ph.D., University of Warsaw, an architecture graduate from Warsaw University of Technology, doctor of technical sciences in architecture and urbanism, specialising in spatial planning. She is experienced in urban planning, including working in Warsaw. She has participated in preparing various types of analyses, urban studies, and spatial development plans for Warsaw and its suburbs. She has received many scholarships (Ecole d’Architecture de Paris La Villette, Institut fur Stadt- und Regionalplanung TUB Fakultät VI), grants, has taken part in conferences and workshops in urban planning.

Paweł Bartoszczuk, Szkoła Główna Handlowa

Paweł Bartoszczuk, a graduate of Warsaw University of Technology, Biotechnology, Ph.D. in Economics, researcher at the Warsaw School of Economics. He has received a scholarship from Japan Society for Promotion of Science. Lecturer and intern at the Northeastern Illinois University in Chicago, and the University of Aarhus in Denmark. Expert at Eurostat and the European Parliament. Head of research projects funded by the National Science Centre. Member of the organising committee and international scientific conferences Enviroinfo, Water Economics and Statistics, Risk analysis, Author of over 90 publications, expertises for the European Commission in the field of environment and Water and the World Bank.

References

Annoni, A. (2011). Inspire and the Digital Agenda for Europe, Spatial Information for Poland and Europe. Annals of Geomatics, IX (5), 17–27. Warszawa: Polish Association for Spatial Information.

Anusz, S. (2007). Doświadczenia monitoringu planowania przestrzennego. Zeszyty Geomatyki, V (7), 10–26. Warszawa: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. Pozyskano z http:// ptip.org.pl/download/files/RG2007z7-Anusz.pdf

Anusz, S. (2008). Opis dokonań planowania przestrzennego na podstawie kolejnych edycji monitoringu. W: Planowanie przestrzenne w Polsce po wprowadzeniu ustroju samorządowego Diagnoza stanu i nowe propozycje. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 91–155.

Charvat, K., Janecka, K., Mildorf, T., Vohnout, P. (2011). SDI and Social Networks. Pozyskano z https://www.researchgate.net/publication/236019461_SDI_and_Social_Networks

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) D2.8.III.4 Data Specification on Land Use – Draft Guidelines. (2017, 1 lutego). Pozyskano z http:// inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_LU_ v3.0.pdf

Grochowski, M. (2017, 11 stycznia). Regionalne obserwatoria terytorialne jako instrument monitorowania rozwoju regionalnego, warsztaty w Białobrzegach, 20-21 maja 2011 roku. Pozyskano z http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-970b- 40b1-8f65-4313-a77a-ad10f26196ff/c/msr_7_grochowski.pdf

Gzell, S. (2010, 9–10 grudnia). Wystąpienie na konferencji „Ular 5. Pomiędzy miastem a nie-miastem”. Gliwice, Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (IGiPZPAN) (2017, 11 stycznia). Pozyskano z https://www.igipz.pan.pl/project_en/events/4_4903.html

Instytut Geodezji i Kartografii Polskiej Akademii Nauk (IGiKPAN) (2017, 11 stycznia). Pozyskano z http://www.igik.edu.pl/pl/kartografia-zintegrowany-system-monitoringu-zagospodarowania- przestrzennego

Izdebski, W. (2016). Informacja przestrzenna w Polsce – teoria i praktyka. Pozyskano z http:// www.izdebski.edu.pl/kategorie/Publikacje/WIzdebski_InformacjaPrzestrzenna_w_Polsce_ Teoria_i_praktyka.pdf

Kodeks urbanistyczno-budowlany. Wersja z 30 września 2016 r. – konsultacje publiczne (2016). Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Pozyskano z http://mib.gov.pl/files/ 0/1797410/projektKUB.pdf

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) (2011, 14 grudnia). Ministerstwo Rozwoju. Pozyskano z http://mr.bip.gov.pl/strategie-rozwoj-regionalny/ 17847_strategie.html

Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku interoperacyjności dla europejskich usług publicznych” z 16 grudnia 2010 r. (2010). Pozyskano z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ PL/TXT/?uri=CELEX:52010DC0744

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020 (KSRR) (2010). Ministerstwo Rozwoju. Pozyskano z https://www.mr.gov.pl/media/3337/KSRR_13_07_2010.pdf

Ministerstwo Rozwoju (2017, 2 stycznia). Pozyskano z https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/ polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowe-obserwatorium-terytorialne/ o-krajowym-i-regionalnych-obserwatoriach-terytorialnych/

Noworól, A. (2014). Ekspertyza – Przegląd i ocena obowiązującego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym, subregionalnym, powiatowym i gminnym wraz z rekomendacjami dotyczącymi pożądanych zmian w celu budowy modelu spójnego z poziomem krajowym. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.

Raczek, M. (2015). Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego. Pozyskano z http://rcas.slaskie.pl/files/zalaczniki/ 2015/02/17/1350456627/1424171005.pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2013 z dnia 21 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 189/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące operacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Stelmach-Fita, B. (2011). Udostępnienie treści planistycznych w celu zintegrowanego zarządzania przestrzenią miejską. W: Miasto zwarte. Miasto rozproszone. Materiały ogólnopolskiej konferencji doktorantów Wydziału Architektury, Warszawa, 4–5.11.2011. Warszawa: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 45–57.

Stelmach-Fita, B. (2013). Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym w celu zintegrowanego zarządzania przestrzenią miejską: potrzeby i ograniczenia. Rozprawa doktorska. Warszawa:Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Stelmach-Fita, B. (2015). Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym: potrzeby i ograniczenia. Seria monografie. Gospodarka Przestrzenna. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju, 6.Warszawa: Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, 11–23.

Strategia Europa 2020 (2010). Komunikat Komisji Europejskiej z 3 marca 2010 roku pt. Europa 2020: strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pozyskano z http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf

Strategia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – Informacja przestrzenna fundamentem społeczeństwa informacyjnego w nowoczesnym państwie (2012). Pozyskano z http://www.ugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0010/2143/Strategia-GUGiK.pdf

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze i informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. nr 76, poz. 489, z późn. zm.).

Woźniak, J. (2012). Dylematy modelu instytucjonalnego zarządzania rozwojem województwa. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk., 140, 167–184.

Published

2017-09-27

How to Cite

Stelmach-Fita, B., Pękalska, M. P., & Bartoszczuk, P. (2017). Monitoring and Sharing Information on Socio-economic and Spatial Phenomena in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(3), 167–184. https://doi.org/10.24917/20801653.313.11