European Sources of Spatial Data on Land Use: Needs and Constraints

Authors

  • Beata Stelmach-Fita Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.313.12

Keywords:

entrepreneurs, geo-information, Land Use, local government, public administration, spatial databases and services

Abstract

The Europe 2020 strategy, defined in the Communication from the Commision entitled Europe 2020 is: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth that sets out a vision of Europe’s social market economy for the 21st century enjoying the full economic and social benefits of a digital society. One of the initiatives of the Europe 2020 strategy, set out in the Communication from the Commission entitled A Digital Agenda for Europe, gives a prominent role to improved standard setting in the field of information and communication technologies (ICT) to ensure interoperability between ICT applications, services and products with a view to reducing fragmentation of the digital single market while at the same time promoting innovation and competition. Another initiative of the Europe 2020 strategy, set out in the Communication from the Commission entitled An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era – Putting Competitiveness and Sustainable at Centre Stage, calls on Europe to develop a standards system that meets the expectations of both market players and European public authorities while also promoting European influence beyond the single market in the globalised economy. The overall aim of the Digital Agenda is to deliver sustainable economic and social benefits from a digital single market based on fast and ultra fast Internet and interoperable applications. The author draws attention to the needs and limitations associated with spatial data services on the theme of “Land Use: in Polish conditions, presenting results of her qualitative research, in-depth interviews among Polish experts trainers, specialists in GIS, spatial planners, conducted in 2011–2013 against the background of the experiences of other countries, including Britain, the Netherlands and the Czech Republic.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Beata Stelmach-Fita, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Beata Stelmach-Fita, an architecture graduate from Warsaw University of Technology, doctor of technical sciences in architecture and urbanism. Her research interests relate to the organising of geo-information in Poland on the topic Land Use and dissemination of GIS. She is the author of projects of public and residential buildings, local spatial development plans. She has experience in work in local government and central government. The Council of Architecture Faculty of the Warsaw University of Technology awarded her the honor for her doctoral dissertation. In 2014 she received the recommendations of the Chamber of Architects for work in the committees on spatial data theme of Land Use.

References

Annoni, A. (2011). Inspire and the Digital Agenda for Europe, Spatial Information for Poland and Europe. Annals of Geomatics, IX (5), 17–27. Warszawa: Polish Association for Spatial Information.

Brzuchowska, J. (2003). Systemy Informacji Przestrzennej dla Planów Zagospodarowania Przestrzennego: potrzeby i kierunki Rozwoju. Roczniki Geomatyki. Pozyskano z http://ptip.org.pl/download/files/rg2003z1-brzuchowska.pdf

Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (Dz. U. L 345 z 31 grudnia 2003 r., s. 90) zmieniona przez dyrektywę 2013/37/UE z dnia 27 czerwca 2013 r. Pozyskano z: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0098:20130717:PL:PDF

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Specyfikacja danych Land Use (2013). D2.8.III.4 Data Specification on Land Use – Draft Guidelines. Pozyskano z http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_Data Specification_LU_v3.0.pdf

Hanzl, M. (2006). Monitoring procesów zagospodarowania przestrzennego na poziomie gminnym z zastosowaniem technologii SIP. Roczniki Geomatyki, 5(4), 18–23.

Izdebski, W. (2015) Współczesne problemy prowadzenia mapy zasadniczej w Polsce. Pozyskano z http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2015-2-Izdebski/1599

Izdebski, W. (2016). Informacja przestrzenna w Polsce – teoria i praktyka. Pozyskano z http:// www.izdebski.edu.pl/kategorie/Publikacje/WIzdebski_InformacjaPrzestrzenna_w_Polsce_ Teoria_i_praktyka.pdf

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 19 maja 2010 r. „Europejska agenda cyfrowa” (2010a). Pozyskano z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:si0016

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 28 października 2010 r. „Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie (2010b). Pozyskano z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0614

Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku interoperacyjności dla europejskich usług publicznych” z 16 grudnia 2010 r. (2010c). Pozyskano z http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ PL/TXT/?uri=CELEX:52010DC0744

Noworól, A.(2014). Ekspertyza – Przegląd i ocena obowiązującego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym, subregionalnym, powiatowym i gminnym wraz z rekomendacjami dotyczącymi pożądanych zmian w celu budowy modelu spójnego z poziomem krajowym. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2013 z dnia 21 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 189/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące operacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Stelmach-Fita, B. (2011). Udostępnienie treści planistycznych w celu zintegrowanego zarządzania przestrzenią miejską. W: Miasto zwarte. Miasto rozproszone. Materiały ogólnopolskiej konferencji doktorantów Wydziału Architektury, Warszawa, 4–5.11.2011. Warszawa: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 45–57.

Stelmach-Fita, B. (2015). Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym: potrzeby i ograniczenia. W: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, 11–23.

Strategia Europa 2020 (2010). Komunikat Komisji Europejskiej z 3 marca 2010 roku pt. Europa 2020: strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pozyskano z http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf

Strategia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – Informacja przestrzenna fundamentem społeczeństwa informacyjnego w nowoczesnym państwie (2012). Pozyskano z http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0010/2143/Strategia-GUGiK.pdf

Toth, K., Portele C., Lilert A., Lutz M., Nunes de Lima, N. (2012). Model koncepcyjny rozwijania specyfikacji interoperacyjności w infrastrukturach danych przestrzennych. Komisja Europejska.Raporty Referencyjne IRC, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Raport EUR 25280 EN. Pozyskano z http://www.radaiip.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0004/29614/ IES_Spatial_Data_InfrastructuresPL.pdf

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze i informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. nr 76, poz. 489, z późn. zm.).

Published

2017-09-27

How to Cite

Stelmach-Fita, B. (2017). European Sources of Spatial Data on Land Use: Needs and Constraints. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(3), 185–203. https://doi.org/10.24917/20801653.313.12