The issue of labour research in the field of socio-economic geography in Poland and in the Anglophone countries

Authors

  • Danuta Piróg Uniwersytet Pedagogiczny Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.294.9

Keywords:

employee, geography of labour, labour market, research streams, socio-economic geography,

Abstract

The labour market perceived as the mechanisms of its functioning, has been and still is an important part of research devoted to structural changes in various scales of spatial systems. The scale and range of current changes taking place on the local, regional and global labour market is so large that industry and service studies have to take them into consideration. Research in this field, which would not add labour market problems, seems to preclude a proper scientific analysis and formulating conclusions. Geographers have understood this need and it can be seen in several papers. The purpose of the article is to review the scientific papers in the field of socio-economic geography published in the years 1945–2013 which were devoted to labour market problems. The analysis focuses on the evolution of main research streams (as the consequences of political, economic and social changes in Poland) and the change in the paradigm of labour research in geography in Anglophone world (from a geography of labour to a labour geography).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Danuta Piróg, Uniwersytet Pedagogiczny Instytut Geografii

Danuta Piróg, Ph.D., is an assistant professor at the Pedagogical University of Cracow (Institute of Geography). Her current research interests are focused on the transition of higher education graduates’ from education to the labour market with a particular concern on geography students. She explores these issues both through labour market theories and mechanisms of this type of transition in the light of socio-economic changes and by empirical survey devoted to higher education graduates’ transition into the labour market. She has been a member of various scientific projects on national and European level. Currently her scientific surveys are devoted to multidimensional analysis of determinants of HE graduates transition into the labour market.

References

Adamczak, Z., Grobelny, R. (1993). Wybrane makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 161, 31–40.

Anioł, C., Kwiecień, S., Palmirski, J., Soja, R. (1971). Kierunki zatrudnienia absolwentów UJ z lat 1954–1965. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 149, Prace Geograficzne, 27, Prace Instytutu Geografii UJ, 49, 7–15.

Augustyniak, B., Rajman, L., Sułek, M. (1974). Główne kierunki zatrudnienia absolwentów geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 1966–1971. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 38, 163–177.

Bobek, Z. (1968). Dojazdy do pracy w okręgu siarkowo-metalurgicznym. Demograficzno- -osadnicze problemy w Tarnobrzeskim Rejonie Uprzemysłowionym. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN, 29, 177–197.

Borowiec, M. (2008). Kształcenie na poziomie akademickim jako czynnik przygotowania kadr dla przemysłu województwa podkarpackiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 245–266.

Brezdeń, P., Górecka, S., Tomczak, P. (2012). Edukacja i rynek pracy Dolnego Śląska na tle uwarunkowań demograficznych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 22.

Bul, R. (2011). Dojazdy ludności do pracy w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym. Transport Miejski i Regionalny, 718, 31–38.

Bul, R. (2103). Migracje wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznanskiej w okresie intensywnej suburbanizacji. Rozprawa doktorska.

Castree, N. (2007). Labor geography: a work in progress. International Journal of Urban and Regional Research, 31(4), 853–862. DOI:10.1111/j.1468-2427.2007.00761.x

Chojnicki, Z. (1988). Terytorialny system społeczny. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 138, 29–49.

Chojnicki, Z. (1999). Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Churski, P. (1999). Lokalne rynki pracy w województwie poznańskim w okresie transformacji społeczno- gospodarczej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Churski, P. (red.) (2010). Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 5. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Ciok, S., Ilnicki, D. (2012). Demograficzne i przestrzenne uwarunkowania rynku pracy na wsi dolnośląskiej. W: W. Kamińska, K. Heffner (red.). Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CXLV, 142–162.

Czyż, T., Churski, P. (1993). Struktura społeczno-gospodarcza a kształtowanie się bezrobocia w województwie poznańskim. W: W. Maik (red.). Problematyka lokalnych systemów osadniczych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 63–75.

Dach, Z. (1993). Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej. Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, 16, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Dobrowolska, M. (1959). Dojazdy do pracy i struktura zatrudnienia w województwie krakowskim. Praca wykonana na zlecenie Rady Naukowo-Ekonomicznej przy Wojewódzkim Komitecie Planowania Gospodarczego w Krakowie (maszynopis w archiwum WKPG w Krakowie).

Dobrowolska, M. (1963). Studia nad zagadnieniem chłoporobotników w Polsce Południowej. Wieś Współczesna, 7(1), 52–61.

Dobrowolska, M., Rajman, J. (1964). Dojazdy do pracy w województwie opolskim. Materiały i Studia Opolskie, 10, 5–36.

Dobrowolska, M., Rajman J. (1965). Socio-economic structure and dynamics of the suburban zone. Geographia Polonica, 7, 115–132.

Domański B., Gwosdz, K. (red.) (2005). Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995–2005, Kraków–Mielec: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Agencja Rozwoju Przemysłu oddział w Mielcu.

Domański, B., Gwosdz, K., Działek, J., Huculak, M., Janas, K., Jarczewski, W., Micek, G., Sobala- -Gwosdz, A. (2006). Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 1989–2005. Kraków: Urząd Marszałkowski.

Dzienio, K., Drzewieniecka, K. (1992). Zmiany zasobów pracy a migracje zagraniczne w latach 1990– 2010. Gospodarka Narodowa, 7/8, 28–35.

Dziewoński, E. (1967). Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. Prace Geograficzne, 63, Warszawa: Instytut Geofizyki PAN.

Fierla, I. (red.) (2011). Polska w Europie. Zarys geograficzno-ekonomiczny. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne.

Frenkel, I. (1981). Zmiany zatrudnienia w rolnictwie polskim. Wieś Współczesna, 11, 43–52.

Gawryszewski, A. (1993). Struktura przestrzenna zatrudnienia i bezrobocia w Polsce 1990–1992.

Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 13.

Gierańczyk, W., Duży, W. (2011). Zawód geograf – atrakcyjność studiów geograficznych a przydatność na rynku pracy (w opiniach studentów kierunku geografia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika). Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2, 113–134.

Gierańczyk, W., Duży, W. (2012). Absolwenci kujawsko-pomorskich szkół wyższych – kadry dla regionalnej gospodarki? Studia i Analizy Europejskie, 2(10), 125–135.

Gołębiewska, T. (1997). Problemy bezrobocia i aktywności zawodowej ludności. Przegląd Geograficzny, 69(1/2), 55–75.

Górz, B. (1994). Emigracja zarobkowa ludności wsi podhalańskich do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W: B. Górz (red.). Studia nad przemianami Podhala. Prace Monograficzne, 172. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 92–117.

Górz, B. (2003). Społeczeństwo i gospodarka Podhala w okresie transformacji. Prace Monograficzne, 359. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej.

Grabowska, U. (1981). Społeczno-zawodowa struktura ludności we wsiach podmiejskich. Wieś Współczesna, 11, 119–125.

Guzik, R., Wiedermann, K., Antończak, K., Chrześcijanek, A., Guzik, E., Węgrzyn, M. (2013). Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier i dalszych losów absolwentów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

Hasińska, Z. (1993). Regionalne i lokalne rynki pracy na Dolnym Śląsku, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Heffner, K. (2012). Wiejskie rynki pracy w Polsce – kurczące się zasoby czy niewyczerpane rezerwy? W: W. Kamińska, K. Heffner (red.). Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Studia Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CXLV, 8–51.

Herma, J. (1966). Dojazdy do pracy w Polsce południowej. Prace Monograficzne, V. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Herod, A. (1997). From a geography of labor to a labor geography: labor’s spatial fix and the geography of capitalism. Antipode, 29(1), 1–33. DOI 10.1111/1467-8330.00033

Hryniewicz, J., Jałowiecki, B. (1994). Rynek pracy intelektualnej w Polsce. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 13.

Jagielski, A. (1969). Niektóre przestrzenne aspekty dojazdów do pracy. Przegląd Geograficzny, 41(4), 651–672.

Jaroszewska, R. (1993). Zmiany na rynku pracy w Toruniu w latach 1990–1991. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 161, 95–110.

Jerczyński, M. (1971). Metody pośrednie identyfikacji i pomiaru bazy ekonomicznej miast. Prace Geograficzne Instytutu Geografii PAN, 87, 111–141.

Jędruszczak, H. (1972). Zatrudnienie a przemiany społeczne w Polsce w latach 1944–1960. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Józefowicz, A. (1967). Zagadnienie stagnacji w zatrudnieniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne.

Kaczmarek, U., Mikuła, Ł. (2010). Mobilność siły roboczej na rynku pracy aglomeracji poznańskiej. W: P. Churski (red.). Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 131–150.

Kamińska, W. (2012). Wiejski rynek pracy w województwie świętokrzyskim na tle uwarunkowań demograficznych. W: W. Kamińska, K. Heffner (red.). Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CXLV, 229–255.

Kilar, W. (2008). Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość–Edukacja, 4, 60–69.

Kitowski, J. (1988). Rola dojazdów do pracy w gospodarce narodowej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kitowski, J. (1993). Analiza rynku pracy w Rzeszowie w latach 1981–1991. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 161, 81–94.

Klatka, T., Zawadzka, A. (1976). Struktura zatrudnienia geografów a plany studiów. Acta Universitatis Lodziensis, II, 4, 121–133.

Kotowska, I. (1990). Starzenie się zasobów pracy w Polsce. Studia Demograficzne, 3, 41–62.

Lewiński, S. (1965). Zmiany struktur zatrudnienia na przykładzie dużych i średnich miast polskich. Warszawa: Instytut Urbanistyki i Architektury, 106.

Liberska, B. (1977). Migracja kadr wysoko kwalifikowanych z krajów rozwijających się: (drenaż mózgów). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lijewski, T. (1967). Dojazdy do pracy w Polsce. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 15.

Lisowski, A. (1999). Zatrudnienie absolwentów geografii Uniwersytetu Warszawskiego w latach dziewiećdziesiątych. W: A. Lisowski (red.). Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 264–273.

Lisowski, A. (2008). Geografia społeczna. W: A. Jackowski, S. Liszewski, A. Rychling (red.). Historia geografii polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 195–205.

Lisowski, A. (2012). O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki. Przegląd Geograficzny, 84(2), 171–198.

Maik, W. (2014). Refleksje dotyczące rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej. Komentarz po trzydziestu latach od konferencji w Rydzynie. W: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.). Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 219–242.

Marczyńska-Witczak, E. (1993). Przestrzenne aspekty łódzkiego rynku pracy. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 161, 63–80.

Maryański, A. (1969). Współczesne wędrówki zarobkowe. Nauka dla Wszystkich, 87, Kraków: Wydawnictwo PAN.

Mydel, R., Fassmann, H. (1997). Nielegalni robotnicy cudzoziemscy i czarny rynek pracy. Polscy nielegalni pracownicy w Wiedniu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowosielska, E. (1995). Bezrobocie – przegląd aktualnych tendencji, problemów i wyniki badań (w krajach rozwiniętych). Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 35.

Olędzki, M. (1967). Dojazdy do pracy. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne na przykładzie rejonu płockiego. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN. Warszawa: Książka i Wiedza.

Pakulska, T. (1994). Dojazdy do pracy ludności wiejskiej w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych kraju. Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego, 37(3/4), 89–113.

Parysek, J. (1993). Regionalne zróżnicowanie rynków pracy w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 161, 7–30.

Parysek, J. (2007). Społeczeństwo. W: H. Rogacki (red.). Geografia społeczno-gospodarcza Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 91–164.

Piróg, D. (2006). Absolwenci nauczycielskich studiów geograficznych na krakowskim rynku pracy. Dokumentacja geograficzna, 33. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 338–345.

Piróg, D. (2011). Graduates of geographical studies on the labour market in the process of transformation in higher education. Prace i Studia Geograficzne, 48, Prace Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 18, 161–172.

Piróg, D. (2012a). Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii. W: A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (red.). Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 125–144.

Piróg, D. (2012b). Poziom zainteresowania pracą w zawodzie nauczyciela wśród studentów geografii. Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2, 194–210.

Piróg, D. (2013a). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu. Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu. Przedsiębiorczość–Edukacja, 9, 302–316.

Piróg, D. (2013b). Poszukiwanie pracy przez absolwentów studiów geograficznych w okresie tranzycji. Polityka Społeczna, 5–6, 8–14.

Piróg, D. (2013c). Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy.

Dylematy współczesnego rynku pracy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 160, 131–138.

Piróg, D. (2014a). Destinations of geography graduates on the labour market in Poland and other countries. Geographia Polonica, 87(1). 95–112.

Piróg, D. (2014b). Do geography studies facilitate a smooth transition to the job market? Reflections of working and jobseeking graduates. Journal of Geography in Higher Education, 38(2), 155–174. DOI:10.1080/03098265.2014.901301

Piróg, D. (2014c). The impact of degree programme educational capital on the transition of graduates to the labour market. Studies in Higher Education, 1–15. DOI: 10.1080/03075079.2014.914916

Piróg, D. (2014d). W poszukiwaniu metodologicznych innowacji w badaniach jakościowych – przykład z analiz przechodzenia absolwentów geografii na rynek pracy. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, VI, 162, 9–19.

Piróg, D. (2015). Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy. Proces, czynniki, predykcja. Prace Monograficzne, 715. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 268.

Rachwał, T., Wiedermann, K., Kilar, W. (2008). Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu regionów Polski w Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym. W: D. Ilnicki, K. Janc (red.). Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych: Europa bez granic – nowe wyzwania. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3, 79–89.

Rajman, J. (1972). Koncentracja kadr wysoko kwalifikowanych w Polsce. Czasopismo Geograficzne, 43(1), 57–65.

Rajman, L. (1975). Zatrudnienie absolwentów geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1964–1971. Czasopismo Geograficzne, 46(2), 207–210.

Rajman, J., Krakowska, A., Skwirut, M.M., Szelińska-Kukulak, M. (1982). Rozmieszczenie geograficzne absolwentów szkół wyższych makroregionu południowo-wschodniego (rocznik 1979). Biuro Rady Nauki i Techniki Makroregionu Południowo-Wschodniego.

Rogacki, H. (2007). Usługi. W: H. Rogacki (red.). Geografia społeczno-gospodarcza Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 345–357.

Runge, J. (1990). Dynamika ludności i zatrudnienia w Polsce w latach 1975–1985. Czasopismo Geograficzne, 61(1/2), 21–30.

Runge, J. (1991). Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1198. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Runge, J. (1995). Rynek pracy województwa katowickiego – demograficzno-społeczne aspekty funkcjonowania. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 19, 43–62.

Runge, J. (1996). Struktura rynku pracy regionu tradycyjnego i jego otoczenia na przykładzie województwa katowickiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1592. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Runge, J. (2010). Rynek pracy województwa śląskiego. W: Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1998–2008. Katowice: Urząd Statystyczny, 111–157.

Rutherford, D.T. (2009). Labor geography. W: International Encyclopedia of Human Geography. 12, 72–78.

Rydz, E. (1999). Przekształcenia regionalnych rynków pracy na przykładzie Pomorza Środkowego. Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze, 12c, 155–180.

Rydz, E. (2001). Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania przemian strukturalnych na lokalnych rynkach pracy Pomorza. Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania, 7. Koszalin: Politechnika Koszalińska, 227–248.

Rydz, E. (2006). Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

Rymarczyk, J. (1986). Migracja siły roboczej do krajów EWG i jej konsekwencje społeczno-gospodarcze. Poznań: Instytut Zachodni.

Stachowski, J. (1982). Zatrudnienie absolwentów geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 1980 r. Acta Universitatis Nicolai Copernici Geografia, 17, 153–159.

Stryjakiewicz, T. (2007). Transformacja gospodarki w ujęciu strukturalnym i przestrzennym. W: H. Rogacki (red.), Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 165–285.

Szmielińska-Pietraszek, P., Szymańska, W. (2009). Analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych w mieście i w powiecie słupskim w świetle badań. W: E. Rydz (red.). Analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska. Słupsk: Powiatowy Urząd Pracy, 109–126.

Śleszyński, P. (2007a). Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w Warszawie. Przegląd Geograficzny, 79(3–4), 401–433.

Śleszyński, P. (2007b). Zmiany liczby bezrobotnych w gminach. Wiadomości Statystyczne, 2, 55–67.

Śleszyński, P. (2010). Studium szacunku liczby i rozmieszczenia pracujących w Krakowie. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 243.

Śleszyński, P. (2012a). Kierunki dojazdów do pracy. Wiadomości Statystyczne, 11, 59–75.

Śleszyński, P. (2012b). Struktura przestrzenna dojazdów pracowniczych w Polsce w 2006 r. W: P. Rosik, R. Wiśniewski (red.). Dostępność i mobilność w przestrzeni. Warszawa: Instytut Gospodarki i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 23–33.

Śleszyński, P. (2014). Delimitation and typology of functional urban regions in Poland based on commuting, 2006. Geographia Polonica, 87(2), 317–320.

Tracz, M., Stanuch, J. (2011). Losy zawodowe absolwentów nauczycielskich studiów geograficznych Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W: K. Potyrała (red.). Kompetencje czy kwalifikacje? Efekty kształcenia studentów kierunków przyrodniczych w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji i badań na różnych etapach edukacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 37–44.

Werwicki, A. (1992). Zatrudnienie w usługach wybranych krajów środkowoeuropejskich pod koniec nakazowo-rozdzielczego systemu gospodarczego. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 10, 5–31.

Wiatrak, A.P. (1990). Zasoby siły roboczej w gospodarstwach rodzinnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Więckowski, M. (1978). Stan zatrudnienia geografów w Polsce w 1976 r. Czasopismo Geograficzne, 49(3), 315–338.

Wiśniewski, R. (2012). Codzienne dojazdy do pracy – metodyczne aspekty badania wielkości i struktury odjazdów na przykładzie Białegostoku. Studia Lokalne i Regionalne, 3(49), 50–64.

Wójcik, M., Suliborski, A. (2014). Geografia społeczna w Polsce – geneza, koncepcje i zróżnicowanie problemowe, ze szczególnym uwzględnieniem studiów geograficzno-miejskich w ośrodku łódzkim. W: A. Suliborski, M. Wójcik (red.). Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 17–48.

Zioło, Z. (1974). Wpływ zatrudnienia w przemyśle na rozwój demograficzny miast województwa rzeszowskiego w latach 1937–1970. Folia Geographica. Series Geographica–Oeconomica, VII. Warszawa–Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 39–53.

Zioło, Z. (1993). Przemiany krajowych i regionalnych struktur bezrobocia w Polsce. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 161, 41–62.

Zioło, Z. (1999). Transformacja struktur subregionalnych Polski Południowo-Wschodniej w okresie zmian systemu gospodarowania. Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, 24, Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Published

2015-03-19

How to Cite

Piróg, D. (2015). The issue of labour research in the field of socio-economic geography in Poland and in the Anglophone countries. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 29(4), 127–143. https://doi.org/10.24917/20801653.294.9

Most read articles by the same author(s)