Transformational processes in industrial spatial structures in relation to changing surroundings

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Abstract

The paper presents a model of transformational processes in spatial forms of industry concentration. The model distinguishes various types of enterprises: leading, complementary, standard, and internal-demand firms, and types of surroundings: regional, national, and international. The paper presents passive and active relations occurring among all those categories

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bandman M.K., 1976, Modelling of Territorial Production Complexes, vol. I, II, III, USSR Academy of Sciences. Sibberian Department Institute of Economics and Organization of Industrial Production. Novosibirsk.

Borowiec M., 2003, Zmiany kierunków kształcenia Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach transformacji gospodarki, [w:] Z. Zioło (red.), Problemy transformacji struktur przemysłowych,Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 4, Warszawa–Kraków–Rzeszów.

Boudeville J.R., 1966, Problems of Regional Economic Planning. Part I, Edinburgh.

Byrski B., 1970, Koordynacja gospodarki przedsiębiorstw w ośrodkach przemysłowych, Warszawa.

Chardonnet J., 1955, Podstawowe typy kompleksów przemysłowych, Przegl. Zagr. Lit. Geograf., z. 4.

Dobrowolska M., 1964, Tendencje rozwoju geografii przemysłu w okresie XX-lecia Polski Ludowej, Przegl. Geograf., z. 4.

Dziewoński K., 1967, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, Prace Geograficzne nr 63, Warszawa.

Fajferek A., 1966, Region ekonomiczny i metody analiza regionalnej, Warszawa.

Fierla I., 1967, Przemysł, [w:] Struktura przestrzenna gospodarki narodowej, Warszawa.

Gierańczyk W., Stańczyk A., 2001, Okręgi przemysłowe w Polsce u progu XXI wieku, [w:] Z. Zioło (red.), Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa–Kraków–Rzeszów.

Hamilton F.E.J., 1977, The Definition and Character of Industrial Systems, Conference Papers, IGU, Commission on Industrial Systems, Kraków.

Herman S., 1967, Obszary koncentracji przestrzennej przemysłu w Polsce w 1956 r., Biuletyn KPZK PAN, z. 5, Seria A.

Isard W., 1965, Metody analizy regionalnej, Warszawa.

Kołosowski N., 1955, Zespół (kompleks) produkcyjno-terytorialny w radzieckiej geografii ekonomicznej. Przegl. Zagr. Lit. Geogr., z. 2.

Kortud B., 1968, Kraków jako ośrodek przemysłowy. Rozwój i struktura przemysłu wielkiego miasta. Prace Instytutu Geografii UJ, z. 41.

Leszczycki S., Grzeszczak J., Kukliński A., Najgrakowski M., 1961, Struktura przestrzenna przemysłu w Polsce w latach 1956, Biuletyn KPZK PAN, z. 1(3).

Misztal S., 1962, Warszawski Okręg Przemysłowy, Studia KPZK PAN, t. IV. Warszawa.

Misztal S., 1970, Przemiany struktury przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich w latach 1860–1965, Studia KPZK PAN, t. XXXI, Warszawa.

Pakuła L., 1962, Analiza struktury przestrzennych form koncentracji przemysłu województwa krakowskiego, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 10. Prace Geograficzne II, Kraków.

Probst A., 1974, Problemy rozmieszczenia przemysłu socjalistycznego, Warszawa.

Rachwał T., 2006, Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 9, Warszawa–Kraków.

Secomski K., 1956, Wstęp do teorii rozmieszczenia sił wytwórczych, Warszawa.

Zioło Z., 1970, Formy koncentracji przemysłu w strukturze przestrzennej województwa rzeszowskiego, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 40. Prace Geograficzne V, Kraków.

Zioło Z., 1971, Stan badań nad problemem struktury przestrzennej przemysłu i jej form koncentracji, Materiały Informacyjne WKPG w Rzeszowie, styczeń–marzec, Rzeszów.

Zioło Z., 1976, The Development of Optimum Territorial Forms of Industrial Concentration, Geographia Polonica, vol. 33.

Zioło Z. 1980, Wpływ przemysłu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu rzeszowskiego, Seria „Problemy rejonów uprzemysławianych” KBRU PAN, PWN, Warszawa.

Zioło Z., 1986, Model przemian struktur przemysłowych, [w:] Z. Zioło (red.), Rozwój przemysłu i przemiany struktury przestrzenno-gałęziowej województwa bielskiego w latach 1975–1986, BielskoBiała.

Zioło Z. (red.), 1988, Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Kraków.

Zioło Z. (red.), 1990, Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Kraków.

Zioło Z. (red.), 1993, Problematyka okręgu przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Kraków.

Zioło Z., 1997, Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej, [w:] B. Domański (red.), Geografia–Człowiek–Gospodarka, Kraków.

Published
2008-01-01
How to Cite
ZiołoZ. (2008). Transformational processes in industrial spatial structures in relation to changing surroundings. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 10, 11-22. https://doi.org/10.24917/508

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>