Research problems concerning the effects of the Polish industrial space restructurisation

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Abstract

The article presents the basic research problems concerning the country’s industrial space transformation processes. Special attention is paid to the changes in the activity of industrial enterprises, which are treated as an element of the varied forms of spatial concentration of industry and industrial space, to the influence of the European integration on the changes in the conditions of industry development, and to the new measures of the industrial activity, crucial in the industrial geography research.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Antoniewicz J.D., Kulikowski M. red. 2004, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa

Bojar B. 2001, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Borowiecki R. red. 1999, Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstwa, AE, TNOiK, Kraków

Borowiecki R. red. 1998, Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, AE, TNOiK, Kraków

Borowiecki R. red. 2000, Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, AE, TNOiK, Kraków

Dobrowolska M. 1978, Procesy industrializacji i urbanizacji jako czynniki wzrostu i przemian struktury przestrzennej rejonu uprzemysławianego, [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa

Domański B. 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, UJ, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków

Karpiński A. 1994, Spór o przyszłość przemysłu światowego, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku”, Warszawa

Karpiński A., Paradysz S., Ziemiecki J. 1999, Zmiany struktury gospodarki w Polsce do 2010. Polska na tle Unii Europejskiej, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku”, Warszawa

Kudełko J. 1996, Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju, [w:] Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa–Kraków

Kudełko J. 1997, Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa–Kraków

Kudełko J. 2002, Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r., [w:] Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Klasik, Z. Zioło, WSIiZ, Rzeszów, s. 133–147

Kudełko J. 2005, Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów, [w:] Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, red. Z. Zioło, Instytut Gospodarki WSIiZ, Kraków–Rzeszów, s. 57–73

Kukliński A. red. 1995, Nauka–Technologia–Gospodarka, Komitet Badań Naukowych, Warszawa Kukliński A. red. 2001, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.

Misztal S., Zioło Z. red. 1998, Dorobek polskiej geografii przemysłu, Wydaw. Krakowskiego Oddziału PAN, Kraków

Olesiński Z. red. 1998, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa

Pakuła L., Troc M. 1987, Bibliografia geografii przemysłu za lata 1963–1983, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków

Rachwał T. 2005, „Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w procesie transformacji systemu gospodarowania”, (rozprawa doktorska), Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków

Rachwał T. 2004, Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako warunek ich konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, red. J.D. Antoniewicz, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa

Stabryła A. red. 2000, Strategia wzrostu produktywności firmy, AE, Kraków Stryjakiewicz T. 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, UAM, Seria Geograficzna nr 61, Poznań

Zioło Z. 1972, Próba konstrukcji syntetycznej wielomiernikowej mapy przemysłu, „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 4, nr 3, s. 127–133

Zioło Z. 1973, Analiza struktury przestrzennej i form koncentracji przemysłu województwa rzeszowskiego w świetle wybranych mierników, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. VI, s. 95–116

Zioło Z. 1980, Wpływ przemysłu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu rzeszowskiego, PAN Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa

Zioło Z. 1986, Modele przemian struktur przemysłowych, [w:] Rozwój przemysłu i przemiany struktury przestrzenno-gałęziowej województwa bielskiego w latach 1975–1985, WUS, Bielsko-Biała, s. 10–13

Zioło Z. 1996, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej i jego znaczenie dla gospodarki przestrzennej, [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko, red. U. Wich, UMCS w Lublinie, pod patronatem PAN Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Lublin, s. 183–191

Zioło Z. 1997, Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej, [w:] Geografia – Człowiek – Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków, s. 125–132

Zioło Z. 1999, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych, [w:] Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 122–131

Zioło Z. 2001, Informatyzacja przestrzeni gospodarczej jako wyznacznik konkurencyjności regionu, [w:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, red. A. Klasik, Prace naukowe AE w Katowicach, Katowice

Zioło Z. 2004, Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu, [w:] Przemiany struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 7, Warszawa–Kraków, s. 97–106

Zioło Z. red. 1988, Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli, Materiały i Sprawozdania COMSN, nr 16, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków

Zioło Z. red. 1990, Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania COMSN, nr 19, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków

Zioło Z. red. 1993, Problematyka okręgu przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania COMSN, nr 26, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków

Zioło Z. red. 1993, Regionalne problemy uprzemysłowienia, Materiały i Sprawozdania COMSN, nr 27, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

Zioło Z., red. 1996, Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa–Kraków

Published
2006-01-01
How to Cite
ZiołoZ. (2006). Research problems concerning the effects of the Polish industrial space restructurisation. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 9, 11-19. https://doi.org/10.24917/574

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>