Effects of restructurings of industrial enterprises in south-east Poland

  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Abstract

The subject of this paper is restructuring of industrial enterprises of south-east Poland in the period of economic transformation. These enterprises represent different types of largeness, ownership and sections of industrial production. They fulfil different functions in the economic structure, and most of them fulfil international functions or national functions with exporting part of the production for international markets. The purpose of this research is presenting the regularities and types of functioning of enterprises influenced by external and internal conditions. The research problems include: changes of ownership and organizational structure, changes of level and structure of employment, changes of technological processes and assortment of production, spatial changes in the directions of provision and sales, changes in the structure of costs, financial results and perspectives of development.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bałtowski M. 2002, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, PWN, Warszawa

Bazydło A., Smętkowski M. 2000, Specjalne strefy ekonomiczne – światowe zróżnicowanie instrumentu, [w:] Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne – zamierzenia i efekty, red. E. Kryńska, Scholar, Warszawa, s. 56–85

Bazydło A., Smętkowski M., Wieloński A. 2001, Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych a przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa–Kraków–Rzeszów, s. 135–148

Czapliński P. 2000, Przemysł drzewny na Pomorzu Środkowym w procesie przeobrażeń gospodarczych, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 1, Warszawa–Kraków, s. 67–76

Domański B. 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków

Dowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W. 2001, Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań

Gierańczyk W. 2000, Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany strukturalne w przemyśle województwa toruńskiego, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 1, Warszawa–Kraków, s. 77–88

Godziszewski B. 2001, Szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw związane z Unią Europejską,[w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. II, SGH, Warszawa, s. 281–293

Jakóbik W. 1993, Restrukturyzacja przemysłu w okresie transformacji, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa

Jurek-Stępień S. 1994, Struktury własnościowe. Proces prywatyzacji w przemyśle, [w:] Restrukturyzacja polskiego przemysłu – dostosowania, SGH, Warszawa, s. 68–79

Karpiński A. 1986, Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa

Kortus B. 1992, Wprowadzenie do problematyki badań nad restrukturyzacją przemysłu, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. XXIV, KNG PAN – Oddz. w Krakowie, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 7–11

Kotowicz-Jawor J. 1997, Bariery rozwoju przedsiębiorstw w okresie transformacji, [w:] Transformacja gospodarki. Spojrzenie retrospektywne, red. W. Jakóbik, Instytut Studiów Politycznych PAN i Fundacja im. F. Eberta, Warszawa

Koźmiński A.K. 1998, Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym, PWN, Warszawa

Kudełko J. 1997, Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło,

Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 151–168

Kuźnik F. 2000, Regionalna struktura, skala i specyfika procesów restrukturyzacji przemysłu z określeniem obszarów problemowych z punktu widzenia strategii rozwoju regionalnego w latach 2000–2006, [w:] Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, red. J. Szlachta, Biuletyn KPZK PAN, nr 191, Warszawa, s. 299–320

Liberska B. 2002a, Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, [w:] Globalizacja: mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa, s. 17–37

Liberska B. 2002b, Udział Polski w procesach globalizacji, [w:] Globalizacja: mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa, s. 320–334

Makieła Z., Troc M. 1992, Tendencje przemian przestrzenno-gałęziowych przemysłu w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w latach 1975–1988, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. XXIV, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 53–65

Mikołajewicz Z. 1995, Procesy restrukturyzacji przemysłu w regionach, Uniwersytet Opolski, Opole

Mikołajewicz Z. 2001, Przedmiotowa struktura inwestycji przemysłowych wyrazem przemian strukturalnych w polskim przemyśle, [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red.

Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Warszawa–Kraków, s. 21–34

Misztal S. 1993, Regionalne zróżnicowanie procesu prywatyzacji przemysłu w Polsce, „Przegląd Geograficzny”, t. LXV, z. 3–4, s. 255–277

Misztal S. 1994, Wpływ wielkości zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych na ich funkcjonowanie w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków–Warszawa, s. 164–171

Misztal S. 2000, Regionalne efekty procesu prywatyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989–1995, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 1, Warszawa–Kraków, s. 23–34

Misztal S. 2003, Transformacja własnościowa działalności przemysłowej w Polsce według województw, [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 5, Warszawa–Kraków, s. 9–30

Nalepka A. 2000, Ustalanie i ocena skutków restrukturyzacji przedsiębiorstwa, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy. Materiały konferencji naukowej(Zakopane–Kościelisko, 22–24 IX 2000 r.), red. A. Stabryła, Akademia Ekonomiczna, Kraków, s. 409–418

Nalepka A. 1997, Istota, zakres i metodyka restrukturyzacji przedsiębiorstwa, [w:] Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna, Kraków

Nalepka A. 1998, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków

Nowak E. red. 2001, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa

Pakuła L. 1967, Uwagi o prowadzeniu ćwiczeń terenowych z geografii przemysłu, [w:] Wybrane zagadnienia z metodyki ćwiczeń terenowych z geografii ekonomicznej, Prace z Dydaktyki Szkoły Wyższej, z. 4, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków

Pakuła L. 1992, Postępy restrukturyzacji przemysłu w wybranych gałęziach przemysłu w okręgach Górnośląskim, Częstochowskim i Bielskim, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. XXIV, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 37–49

Pakuła L. 2003, Tendencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w dobie transformacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, red. Z. Zioło i Z. Makieła, Warszawa–Kraków, s. 59–66

Parysek J.J. 1992a, Polski przemysł a nowe warunki społeczno-ustrojowe, [w:] Studia geograficzne przemian społeczno-gospodarczych, red. Z. Chojnicki, Biuletyn KPZK PAN, z. 159, s. 75–88

Parysek J.J. 1992b, Dobrodziejstwo inwentarza czyli jak zrestrukturyzować przemysł Polski, [w:] Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania – problemy badawcze i odzwierciedlenie ich w kształceniu nauczycieli, red. Z. Zioło, COMSN, WSP w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków–Warszawa, s. 28–45

Pasieczny J. 1997, Restrukturyzacja – wczoraj, dziś i jutro, [w:] Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna, Kraków

Pączka S. 1994a, Badania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania w Polsce, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków–Warszawa, s. 172–187

Pączka S. 1994b, Problematyka badawcza zachowań przestrzennych przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania w Polsce, [w:] Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków–Warszawa, s. 39–47

Pełka B. 1995, Polityka, strategie i restrukturyzacja przemysłu w systemie gospodarczym, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa

Rachwał T. 2001a, Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania, [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Warszawa–Kraków, s. 49–57

Rachwał T. 2001b, Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych „TELPOD” w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa–Kraków–Rzeszów, s. 167–180

Rachwał T. 2001c, Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych „Nisko” S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa–Kraków–Rzeszów, s. 181–189

Rachwał T. 2003, Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków, s. 129–138

Rapacki R. 1994, Społeczno-polityczne uwarunkowania i konsekwencje procesu transformacji systemowej w Polsce, „Gospodarka Narodowa”, nr 1(48), s. 1–13

Rochnowski H. 2000, Niektóre kierunki, cele i uwarunkowania przemysłu Polski w okresie transformacji, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 1, Warszawa–Kraków, s. 45–54

Rydz E., Jażewicz I. 2001, Przemiany strukturalne przemysłu na przykładzie małych miast Pomorza Środkowego, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa–Kraków–Rzeszów, s. 71–86

Sapijaszka Z. 1997, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa

Stępień B. 2001, Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw postsocjalistycznych do warunków rynkowych, Akademia Ekonomiczna, Poznań

Stryjakiewicz T. 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Sudoł S. 1997, Perspektywy rozwoju polskich przedsiębiorstw przemysłowych i budowlanych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8 (571), s. 4–6

Sudoł S., Matuszak M. red. 2002, Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 1990–1998, Wydawnictwo UMK, Toruń

Szczepkowska M. 2003, Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ramach grup kapitałowych na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, [w:] Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, red. K. Piech i G. Szczodrowski, Instytut Wiedzy, Warszawa, s. 201–214

Tkocz M. 2001, Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Uniwersytet Śląski, Katowice

Tobolska A. 2004, Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne w wybranych dużych przedsiębiorstwach przemysłowych Poznania w okresie transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Wieloński A., Durydiwka M. 1994, Przemysł w Polsce w warunkach przejścia do gospodarki rynkowej i integracji z Europą Zachodnią, „Czasopismo Geograficzne”, LXV, z. 3–4, s. 317–325

Wojtyna A. 1994, Polityka przemysłowa a instytucjonalne ramy restrukturyzacji w Polsce, Gospodarka Narodowa nr 12 (56), s. 6–14

Zioło Z. 1992, Wzrost i struktura przestrzenna przemysłu województwa krakowskiego w latach 1975–1988, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. XXIV, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 69–76

Zioło Z. 1994, Zmiany otoczenia przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach gospodarowania, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków–Warszawa, s. 13–21

Zioło Z. 1996a, Oddziaływanie procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych, [w:] Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 146–151

Zioło Z. 1996b, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej i jej znaczenie dla gospodarki przestrzennej, [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko, red. U. Wich, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 183–191

Zioło Z. 1999, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych, [w:] Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności, red. A. Lisowski, UW, Warszawa

Zioło Z. 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków, s. 9–20

Zorska A. 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa

Żukrowska K. 2001, Polska gospodarka w warunkach globalizacji gospodarki światowej, [w:] Globalizacja, red. J. Klich, Wydawnictwo PSB, Kraków, s. 149–172

Published
2006-01-01
How to Cite
RachwałT. (2006). Effects of restructurings of industrial enterprises in south-east Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 9, 98-115. https://doi.org/10.24917/582

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>