Starting a business as part of the LAG „Beskid Gorlicki” recruitment in the context of structural changes in the area of industry and services

Authors

  • Mateusz Ćwikła Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.352.8

Keywords:

European funds, LAG „Beskid Gorlicki”, undertaking business activity

Abstract

In the Gorlice poviat (Poland), in recent years, people starting a business activity could take advantage of several different support initiatives that were co-financed from European Union funds. These projects include undertaking business activity under the Rural Development Program for 2014–2020, run by LAG “Beskid Gorlicki”. The aim of the study is to describe the EU funds for undertaking business activities under the Rural Development Program for 2014–2020, run by the LAG “Beskid Gorlicki”. The subject of the study was also the analysis of the existing trends in the context of structural conditions, based on the Polish Classification of Activities (PKD). In 2017–2019, the LAG “Beskid Gorlicki” conducted several recruitments as part of starting a business. In total, out of 97 submitted applications, 62 of them were approved, which constituted 64% of operations within the limit of available funds. A total of PLN 3.72 million was spent under four calls for proposals. The largest number of subsidies was granted to entities included in section F – construction (PLN 720,000, which constitutes a total of 19.4% of the total amount spent in the analyzed period) and section C – industrial processing (PLN 660,000, in total 17.7%). A relatively large percentage of granted subsidies (14.5% each) in the amount of PLN 540,000 each went to sections M – professional, scientific and technical activities and S – other service activities.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Mateusz Ćwikła, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Mateusz Ćwikła, PhD Eng., University of Humanities and Economics in Lodz, Department of Economics and Management, He graduated from doctoral studies at the Faculty of Social Sciences of the Pedagogical University of Krakow, completed post-graduate studies in the Faculty of Law at the University of Economics, Law and Medical Sciences in Kielce, post-graduate studies at the Faculty of Civil Engineering and Architecture, BA and MA studies in the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the Jan Kochanowski University in Kielce and engineering studies in the Faculty of Civil Engineering and Environmental Engineering at the Kielce University of Technology. He is licensed as an internal auditor of the ISO 14001 Environmental Management System (DEKRA) and the ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System (URS). He completed the Theory of Solving Innovative Tasks course and owns international certificate of 1st degree TRIZ-MAN. The owner of a consulting company that provides services to institutions and companies in the field of environmental protection regulations.

References

Brzychcy, K. (2013). Dotacje na działalność gospodarczą jako narzędzie oddziaływania na rynek pracy. Ekonomiczne Problemy Usług, 103, 9–18.

Chmieliński, P. (2015). Koncepcje wsparcia przeobrażeń strukturalnych rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście polityki rozwoju w Unii Europejskiej i w Polsce. W: A. Sikorska (red.), Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, 9–25.

Goryńska-Goldmann, E., Wojcieszak, M. (2017). Program rozwoju obszarów wiejskich 2014–2020 jako źródło podnoszenia innowacyjności. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(1), 44–51.

GUS. (2020, 15 grudnia). Pozyskano z stat.gov.pl.

LGD „Beskid Gorlicki”. (2019). Kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Nr 1/I/2019 z dnia 27.11.2019 r. Pozyskano z http://www.lgdbeskidgorlicki.pl/

LGD „Beskid Gorlicki”. (2020, 7 listopada). Pozyskano z http://www.lgdbeskidgorlicki.pl/

LGD „Beskid Gorlicki”. (2020, 17 listopada). Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Nr 1/I/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. Pozyskano z http://www.lgdbeskidgorlicki.pl/

LGD „Beskid Gorlicki”. (2020, 4 grudnia). Wyniki ocen wniosków w ramach naborów prowadzonych przez LGD „Beskid Gorlicki” z lat 2017–2019. Pozyskano z http://www.lgdbeskidgorlicki.pl/

Marcysiak, A., Marcysiak, A. (2016). Zakres oddziaływania stanu infrastruktury technicznej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych województwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 38, 111–120.

Mrozińska, A. (2017). Skuteczność pozyskiwania środków na realizację projektów unijnych w miastach wojewódzkich w perspektywie 2007–2013. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(2), 26–38. doi: 10.24917/20801653.312.2

Murzyn, D. (2013). Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w przedsiębiorstwach Małopolski jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 253–267.

Pizło, W. (2009). Studium przypadku jako metoda badawcza w naukach ekonomicznych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 11(5), 246–251.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. (2020, 16 listopada). Rynek Pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Pozyskano z https://gorlice.praca.gov.pl/rynek-pracy

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dz.U. 2015, poz. 1570, z późn. zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Dz.U. UE L 347/487, poz. 487.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dz.U. 2007, nr 251 poz. 1885.

Sługocki, W. (2018). Programy Unii Europejskiej skierowane na rozwój obszarów wiejskich i wzrost ich konkurencyjności. Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, 129, 547–559.

Szara, K., Majka, A. (2017). Korzyści z wykorzystania funduszy unijnych w gminach Podkarpacia. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 49, 384–395.

Urząd Statystyczny w Krakowie. (2019). Statystyczne vademecum samorządowca 2019. Powiat gorlicki. Pozyskano z https://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_powiatow/powiat_gorlicki.pdf (dostęp 4.11.2020).

Zioło, Z. (2010). Uwarunkowania kształtowania się procesów transformacji przemysłu i usług. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 45–60.

Published

2021-06-29

How to Cite

Ćwikła, M. (2021). Starting a business as part of the LAG „Beskid Gorlicki” recruitment in the context of structural changes in the area of industry and services. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(2), 119–133. https://doi.org/10.24917/20801653.352.8