Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu

  • Tomasz Komornicki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Warszawa

Abstract

Wiele tradycyjnych mierników stosowanych w geografii przemysłu straciło w okresie transformacji systemowej swoje znaczenie. W przypadku innych drastycznie zmalała osiągalność danych pierwotnych. Przestrzeń przemysłowa badana w oparciu o wielkość zatrudnienia w drugim sektorze gospodarki uległa w Polsce w tym okresie znacznemu ograniczeniu (Gierań-czyk, Stańczyk 2001). Jednocześnie w miejsce miar ilościowych w ocenie potencjału przemysłowego coraz większego znaczenia nabierać zaczęły wskaźniki jakościowe. Obrazują one zarówno strukturę produkcji (udział branż zaawansowanych technologicznie), jak i sytuację rynkową poszczególnych przedsiębiorstw (obroty, rentowność itd.). Proces kurczenia się przestrzeni industrialnej nabiera w tym kontekście innego wymiaru i nie jest aż tak jednoznaczny (z całą pewnością możemy jedynie mówić o kurczeniu się tradycyjnej przestrzeni przemysłowej).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Gierańczyk W., Stańczyk A., 2001, Okręgi przemysłowe w Polsce u progu XXI wieku, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red.

Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 3, Warszawa–Kraków–Rzeszów, s. 61–70

Grabowiecki J., 2001, Wymiana handlowa, [w:] Województwo podlaskie u progu XXI wieku, red.

R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, s. 341–350

Komornicki T., 2000, Potoki towarowe polskiego handlu zagranicznego a międzynarodowe powiązania transportowe, Prace Geograficzne, 177, IGiPZ PAN, Warszawa

Komornicki T., 2003, Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce, Prace Geograficzne, 190, IGiPZ PAN, Warszawa

Profil wrażliwości gospodarki regionalnej na integrację z Unią Europejską – Województwo mazowieckie, 2003, red. S. Umiński, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk

Rössner T., Anisimowa G., Komornicki T., Miros K., Röttger A., 1998, Die Miteleuropäische West-OstAchse Sachsen-Schlesien-Galizien, Daten, Fakten, Literatur zur Geographie Europas 5, Institut für Landerkunde, Leipzig

Rogacki H., 2001, Zróżnicowanie aktywności eksportowej i importowej województw Polski, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red.

Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 3, Warszawa–Kraków–Rzeszów, s. 43–50

Stryjakiewicz T., 2002, Globalizacja i „nowa gospodarka” a dylematy geografii ekonomicznej”, [w:] Rozwój regionalny i lokalny a procesy globalizacji, red. B. Miszewska, M. Furmankiewicz, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 6, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 9–16

Wieloński A., 1998, Od industrializacji do reindustrializacji, WGiSR, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Wieloński A., 2000, Geografia przemysłu, PWN, Warszawa

Wnorowski H., 2002, Międzynarodowe uwarunkowania procesów rozwojowych regionów, [w:] Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski, red. C. Sadowska-Snarska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 49–60

Published
2006-01-01
How to Cite
KomornickiT. (2006). Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 8, 167-178. https://doi.org/10.24917/815