The possibilities of estimating the influence of direct foreign investments on trade in local and regional development’s aspect

Authors

  • Katarzyna Kowalska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Politologii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.18.7

Keywords:

inwestycje zagraniczne, rozwój lokany i regionalny, handel

Abstract

The article consist of introduction, three essential paragraphs and conclusion. In the first paragraph  the role of foreign corporations’ expansion of FMCG branch in Polish trade aspect is discussed. The  second paragraph concerns the estimation of the influence of foreign trade networks on labour markets  (based on Silesian region’s case). The payment of income taxes by corporations in comparison to  participation of MSP sector in income taxes’ shares is discussed in the third paragraph. The conclusion  explains why it is difficult to analyze the influence of direct foreign investments on trade in local and  regional development’s aspect. There is not enough data adapted to analyze the trade influence on  labour market and local budget.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

AC Nielsen, 2007, Shopper Trends 2007, Warszawa (dokument elektroniczny). Domański T., 2001, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa−Łódź.

Dyś T., 2003, Nieuczciwa konkurencja: opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży, Monitor Prawniczy, nr 14.

Handel wewnętrzny w Polsce w 2007 roku. Raport roczny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2008, Warszawa.

Informacja o wynikach kontroli lokalizacji dużych obiektów handlowych (super i hipermarketów), 2002, NIK, Białystok.

Kowalska K., Rozwój sieci polskich sklepów detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej mię-

dzynarodowych korporacji handlowych. Empiryczna weryfikacja na przykładzie województwa śląskiego, (niepublikowana rozprawa doktorska).

Nestoruk I.B., 2007, Opłaty za przyjęcie towarów do sieci sklepów a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Glosa, nr 1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z źródeł zagranicznych, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2006 r., nr 107, poz. 726.

Stawicki E., 2005, Konkurencja w handlu, [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), red. C. Banasiński, UOKiK, Warszawa .

Szczepanowska-Kozłowska K., 2007, Pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, Glosa, nr 2.

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2003 r., nr 139, poz. 1323.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2007 r., nr 50, poz. 331.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2004 r., nr 173, poz. 1807 ze zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1964 r., nr 16, poz. 93.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2005 r., nr 8, poz. 60.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2006 r., nr 227, poz. 658.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1990 r., nr 16, poz. 95 ze zm.

W imię konkurencji, 2008, Handel, nr 9.

Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych, red. U. Kłosiewicz-Górecka 2007, Wydawnictwo PWE, Warszawa

Published

2011-01-01

How to Cite

Kowalska, K. (2011). The possibilities of estimating the influence of direct foreign investments on trade in local and regional development’s aspect. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 18, 83–91. https://doi.org/10.24917/20801653.18.7