Czasopisma

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis STUDIA AD DIDACTICAM BIOLOGIAE PERTINENTIA

  Annały traktowane są jako platforma wymiany poglądów na temat zagadnień kluczowych dla edukacji na tle badań naukowych i uwarunkowań edukacyjnych w różnych krajach.


  Współczesne tendencje do interdyscyplinarnego rozwoju nauk mają wpływ na proces nauczania i uczenia się biologii i przyrody, a dla dydaktyki oznaczają wejście w problematykę podstawowych celów kształcenia wyższego. Stąd konieczność badań teoretycznych i empirycznych dotyczących interdyscyplinarnego modelu kształcenia oraz rozwiązań dydaktycznych wpływających na: 1/ edukację formalną i pozaformalną, 2/ nową rzeczywistość, 3/ osobowość, 4/ aktywność obywateli społeczeństwa demokratycznego, 5/ kulturę w społeczności globalnej, 6/ komunikatory naukowe w codzienności, 7/ metapoznanie w edukacji permanentnej, 8/ kompetencje absolwentów kierunków przyrodniczych i deskryptory efektów kształcenia jako punkty odniesień kwalifikacji, którymi w Ramowej Strukturze Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa są: wiedza i rozumienie, wiedza jak działać, wiedza jak być.


  Wymienione zagadnienia znajdują odzwierciedlenie w kolejnych numerach annałów. Poszczególne artykuły pozwalają naukowcom, nauczycielom, edukatorom, animatorom kultury i studentom na wymianę doświadczeń, wyników badań i opracowywanych materiałów; umożliwiają stawianie pytań o teorie, zasady naukowe, zakres pojęć naukowych, etyczne i socjologiczne implikacje koncepcji naukowych. Są to przykłady problematyki haseł: „Nauczyciel epoki cyfrowej”, „Społeczeństwo wiedzy”, „e-edukacja”. Badania te zawsze są osadzone w kontekście społecznym, co czyni z nich cenną analizę uwarunkowań procesów edukacyjnych.


  Tom I annałów dotyczył transformacji dydaktyki biologii jako subdyscypliny pedagogicznej oraz przedmiotu kształcenia w tradycji akademickiej na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. W tomie II poruszono kwestię poszukiwania paradygmatów dla edukacji i modeli edukacyjnych promujących zagadnienie bioróżnorodności. Tom III obejmował artykuły na temat ‘health literacy’ – wiadomości i umiejętności, którymi powinien posługiwać się każdy człowiek w zakresie treści dotyczących zdrowia. W tomie IV skupiono się na edukacji całożyciowej w zakresie interdyscyplinarnego ujmowania treści na temat zrównoważonego rozwoju, a w szczególności ochrony środowiska.Tom V dotyczył animacji kultury przyrodniczej jako sposobu wywierania wpływu na proces kształcenia, wychowanie przez kulturę i dla kultury oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa wiedzy. 

 • Przedsiębiorczość - Edukacja

  Czasopismo wydawane jest od 2005 roku przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wydanie niektórych tomów czasopisma było dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w szczególności przygotowanie publikacji artykułów w języku angielskim w tomie 13 (2017 r.) było dofinansowane ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


  rocznik / od 2019 półrocznik naukowy


  Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w szczególności dotyczącą jej znaczenia w rozwoju różnej skali układów przestrzennych (lokalnych, regionalnych, krajowych – szczególnie państw Europy Środkowej i Wschodniej, europejskich i światowych) oraz roli przedsiębiorczości w funkcjonowaniu instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne działy gospodarki. Podejmowana jest także problematyka uwarunkowań rozwoju działalności gospodarczej. Rozważania dotyczące zarysowanej problematyki staramy się adaptować do celów dydaktycznych w zakresie doskonalenia treści i metod nauczania przedsiębiorczości w powiązaniu z treściami pokrewnych przedmiotów. Dlatego szczególne miejsce zajmuje problematyka kształtowania postaw przedsiębiorczych człowieka i edukacji w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich poziomach – od przedszkola, przez szkoły podstawowe i średnie, do szkolnictwa wyższego oraz kształcenia ustawicznego. Czasopismo jest także otwarte na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego zainteresowanego zagadnieniami przedsiębiorczości oraz jej miejsca w systemie oświaty.


   


  Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopism.


  Czasopismo „Przedsiębiorczość – Edukacja” od 2019 roku zostało przekształcone w półrocznik i znalazło się w grupie czasopism finansowanych  w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych” (jako jedno z niewielu czasopism z geografii społeczno-ekonomicznej i nauk ekonomicznych).  Zapraszamy do współpracy i składania artykułów.


   


  ISSN (wersji papierowej): 2083-3296


  ISSN (on-line): 2449-9048

 • Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

  Czasopismo wydawane jest od 2000 roku przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Komisję Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i stanowi kontynuację prac wydawanych od 1987 r. przez te instytucje, wraz z Centralnym Ośrodkiem Metodycznym Studiów Nauczycielskich Instytutu Geografii. Wydanie niektórych tomów czasopismo było dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w szczególności przygotowanie publikacji artykułów w języku angielskim w tomie 32(4)/2018 było dofinansowane ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


  kwartalnik naukowy


  Problematyka czasopisma dotyczy zagadnień związanych z kształtowaniem się przemysłu i usług oraz ich otoczenia w warunkach przechodzenia od industrialnej przez postindustrialną do informacyjnej fazy rozwoju cywilizacyjnego i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Zakładamy, że czasopismo jest forum wymiany wyników badawczych osiągniętych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych zajmujących się procesami przemian przestrzennych i funkcjonalnych struktur przemysłowych i usługowych w warunkach nasilających się procesów globalizacji i związanych z nimi procesami integracji europejskiej. Obok prac studialnych związanych głównie z zachowaniami różnego typu przedsiębiorstw i efektywnością ich funkcjonowania, podejmowane są prace modelowe, mające na celu precyzyjniejsze poznanie złożonych mechanizmów kształtowania przemysłu i jego otoczenia w nowych warunkach rozwoju cywilizacyjnego oraz możliwości wykorzystania ich w pracach aplikacyjnych związanych z budową strategii rozwoju różnej skali układów przestrzennych.


  Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopism, w tym Web of Science Core Collection - Emerging Source Citation Index, bazie Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters).


  Zapraszamy do współpracy i składania artykułów.


   


  ISSN (wersji papierowej): 2080-1653


  ISSN (on-line): 2449-903X


   

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria

  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria = ISSN 2081-1853 (print), e-ISSN 2300-5831 (online) - jest recenzowanym czasopismem naukowym, które wydawane jest w cyklu rocznym. Na jego łamach publikowane są oryginalne wyniki badań z zakresu szeroko rozumianego literaturoznawstwa. Rocznik kontynuuje tradycję "Prac Historycznoliterackich", które jako podseria Rocznika Naukowo-Dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie ukazywały się od 1961 roku. Pod obecnym tytułem czasopismo funkcjonuje od 2009 roku i dotychczas opublikowano osiem numerów.
 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

  Rocznik „Studia de Cultura” jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym szeroko pojętej problematyce medioznawczej i kulturoznawczej; poszczególne numery mają charakter tematyczny i koncentrują się wokół wybranych zagadnień i metodologii.

  ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica

  Studia Politologica” to zeszyty naukowe o profilu politologicznym wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach serii „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”. Redakcja jest afiliowana przy Instytucie Politologii. Pismo ukazuje się od 2002 roku, od 2011 jest recenzowanym, digitalizowanym w ramach Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej i indeksowanym w bazach naukowych półrocznikiem.

  Poszczególne zeszyty mają określoną tematykę mieszczącą się w obrębie następujących subdyscyplin politologii: teoria polityki i metodologia nauk politycznych, systemy polityczne i partyjne, system polityczny RP, polityki publiczne, komunikowanie polityczne, doktryny polityczne, najnowsza historia Polski i polska myśl polityczna, stosunki międzynarodowe.

  Zeszyty lub działy pisma mogą mieć nazwy charakteryzujące ich zawartość.

  Proces recenzowania artykułów nadzorują redaktorzy, członkowie kolegium redakcyjnego, specjalizujący się w problematyce poruszanej w danym artykule.

  Radę Naukową pisma tworzą profesorowie kilku ośrodków naukowych z Polski oraz z zagranicy (Europa, Ameryka Północna i Azja). Redaktorem Naczelnym jest prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik. Recenzenci wywodzą się z renomowanych ośrodków politologicznych.

  Do druku przyjmowane są artykuły krajowych i zagranicznych autorów. Kolegium decyduje o przekazaniu tekstu, spełniającego wymogi formalne, do recenzji. Każdy artykuł uzupełniony jest bibliografią, zawiera abstrakt w języku angielskim oraz słowa klucze. Publikowanie artykułu wymaga oświadczenia autora o jego afiliacji, oryginalności opracowania, prawach autorskich (określanych procentowo w przypadku współautorstwa), jednostce finansującej badania itp. Recenzentem może być wyłącznie osoba zatrudniona w innej jednostce naukowej niż autor artykułu. Recenzent wypełnia standardowy formularz recenzji. Obowiązuje procedura double-blind review proces.