Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10,

Komisja Geografii Przemysłu PTG i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa -Kraków 2008

Published: 2008-01-01

Introduction